(22) 845 52 53

szkolenia@jgt.pl

START
O FIRMIE
KLIENCI
REFERENCJE
GALERIE
KONTAKT
Strona główna  »   SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI

Zapraszamy na szkolenia dla pracowników administracji. Tematyka: KPA, nowa perspektywa finansowa 2014-2020, szkolenia dla instytucji wdrażających i pośredniczących, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, szkolenia z pomocy publicznej, udzielanie zamówień publicznych, szkolenia dla urzędników, szkolenie kodeks postępowania administracyjnego, szkolenie z obsługi klienta w urzędzie.

Kontakt: (22) 845 52 51, szkolenia@jgt.pl

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju.

Szkolenia - SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI (14)

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem nowelizacji od 01 stycznia 2017 r.

Warszawa, 2017-08-30 do 2017-08-31

Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA

Warszawa, 2017-09-07

Na szkoleniu omówimy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianie kpa i ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Zapraszamy przedstawicieli administracji wydających decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych.

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego.

Warszawa, 2017-09-11 do 2017-09-12

Omówimy wszystkie najistotniejsze zmiany k.p.a.. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych po nowelizacji k.p.a.

Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - od 01.01.2017. Warsztat jednodniowy.

Warszawa, 2017-09-13

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie głębokie zmiany w przepisach związanych z procesem oceny oddziaływania na środowisko (ooś), które znacząco wpływają na całość nowych procesów inwestycyjnych. Polecamy szkolenie warsztatowe, które będzie pomoce w przygotowaniu się do zmian.

Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Warszawa, 2017-09-14 do 2017-09-15

Zapraszamy na warsztaty, które pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę na temat prawidłowej dokumentacji procedury ooś, która to dokumentacja ma wpływ na całość sposobu realizacji inwestycji.

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

Warszawa, 2017-09-18 do 2017-09-19

Szkolenie dla wszystkich pracowników administracji związanych z funduszami unijnymi. Udział w zajęciach pozwoli na poznanie procedur pomocnych w przeciwdziałaniu nadużyciom i korupcij w instytucjach.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Warszawa, 2017-09-25 do 2017-09-26

Przedstawimy mechanizmy udzielania pomocy publicznej w latach 2014-2020, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w przepisach o pomocy publicznej.

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem nowelizacji od 01 stycznia 2017 r.

Warszawa, 2017-09-25 do 2017-09-26

Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Raport o oddziaływaniu na środowisko – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów.

Warszawa, 2017-09-25 do 2017-09-26

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest najważniejszym dokumentem procedury OOŚ. Należy dobrze zaplanować działania uwzględniając wszelkie wymagania oraz ryzyka, jakie wiążą się z tym procesem.

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem systemu SL2014

Warszawa, 2017-10-05 do 2017-10-06

Szkolenie będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów. Zapraszamy pracowników instytucji wdrażających i zarządzających oraz beneficjentów.

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE

Warszawa, 2017-10-09 do 2017-10-10

Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków i zasady nakładania korekt finansowych.

Warszawa, 2017-10-23 do 2017-10-24

Przedstawimy praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów PZP, z elementami omówienia zasad wynikających z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014 – 2020 i zasad nakładania korekt finansowych.

Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE. Identyfikacja potencjalnych uchybień i nieprawidłowości - warsztaty.

Warszawa, 2017-10-25 do 2017-10-26

Szkolenie będzie pomocne we właściwym przygotowaniu się do czynności kontrolnych. Zapraszamy przedstawicieli beneficjentów a także pracowników instytucji wdrażających i zarządzających.

Usuwanie drzew i krzewów – nowa procedura z uwzględnieniem nowych stawek opłat.

Warszawa, 2017-10-26

Omówimy najważniejsze problemy, nie tylko prawne, związane z zagadnieniami dotyczącymi usuwania drzew, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do ustawy  ochronie przyrody z dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zmian od czerwca 2017 r.