MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

E-doręczenia. Ustawa o doręczeniach elektronicznych - wdrożenie zmian od 10.12.2023 r.

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z e-doręczeń omawia m.in. zagadnienia: cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych, adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, baza adresów elektronicznych, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego PURDE, odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje, wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych na postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy nowe regulacje oraz powiemy, w jaki sposób nowe przepisy wpłyną na prowadzone postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji.

W dniu 5 października 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Już od 10 grudnia 2023 r. obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych w Bazie Adresów Elektronicznych obejmie:

 • organy administracji (organy administracji rządowej i obsługujące je jednostki budżetowe), organy władzy publicznej i obsługujące je jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (z wykluczeniem publicznej usługi hybrydowej), związki metropolitalne, samorządowe zakłady budżetowe, ZUS, KRUS, NFZ.
 • osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza oraz podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego

Podmioty te będą doręczać korespondencję elektronicznie przy wykorzystaniu tzw. PURDE (publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego).


Ustawa ta ma istotne znaczenie dla doręczeń stosowanych między innymi przez organy administracji publicznej, określając:  

 • zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
 • warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej,
 • zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Jak zatem przygotować się do stosowania w pełni nowych regulacji prawnych i e-doręczeń?

 • W celu zapoznania się z procesem integracji i używania systemu e-Doręczeń warto przeprowadzić testy nowej usługi e-Doręczenia.
 • Zapraszamy również na szkolenie, aby poznać swoje obowiązki, uprawnienia i praktyczne skutki stosowania e-Doręczeń dla postępowań administracyjnych i sądowych oraz przyswoić wiedzę w zakresie przepisów prawa o e-Doręczeniach.

TERMINY WEJŚCIA W ŻYCIE OBOWIĄZKU POSIADANIA ADRESU DO E-DORĘCZEŃ W BAZIE ADRESÓW ELEKTRONICZNYCH
DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

10 grudnia 2023 r.

 • organy administracji (organy administracji rządowej i obsługujące je jednostki budżetowe)
 • organy władzy publicznej i obsługujące je jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (z wykluczeniem publicznej usługi hybrydowej),
 • związki metropolitalne,
 • samorządowe zakłady budżetowe, ZUS, KRUS, NFZ.

1 stycznia 2025 r.

 • inne podmioty publiczne

Podmioty niepubliczne:

 • Od 10 grudnia 2023 r. osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza oraz podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Od 1 stycznia 2024 r. podmioty niepubliczne, składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 r.
 • Od 10 marca 2024 r. podmioty niepubliczne, wpisywane do KRS przed 10 grudnia 2023 r.

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG przed 31 grudnia 2023 r., którzy:

 • nie zmieniali danych od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku – od 1 października 2026 r.
 • dokonali zmian w rejestrze w podanym okresie – w dniu wpisu ich adresu do e-Doręczeń w Bazie Adresów Elektronicznych.

Od 1 października 2029 r.

 • sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania, Służba Więzienna,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitarne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu doręczeń elektronicznych,
 • Omówimy wpływ nowych przepisów na postępowania administracyjne i postępowania egzekucyjne w administracji, a także wskażemy zmiany w k.p.a., w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowychwszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej wiedzy dotyczącej nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Metodyka szkolenia:

wykład, case study, warsztaty, konsultacje.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Cel i istota ustawy o doręczeniach elektronicznych, w tym także:
  • zakres przedmiotowy ustawy,
  • definicje legalne,
  • katalog podmiotów obowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych,
  • obowiązki podmiotów publicznych.
    
 2. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń, w tym w szczególności:
  • tryb utworzenia adresu,
  • aktywacja adresu,
  • rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
    
 3. Baza adresów elektronicznych:
  • zakres przetwarzanych danych,
  • podstawa wpisu do bazy,
  • aktualizacja danych,
  • zasady wpisu do bazy.
    
 4. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego:
  • obowiązki operatora wyznaczonego,
  • dowody wysłania i otrzymania,
  • skuteczność doręczeń,
  • publiczna usługa hybrydowa,
  • przesyłka listowa,
  • zakres przekształcenia w przesyłkę listową.
    
 5. Odpowiedzialność operatora wyznaczonego i reklamacje.
   
 6. Wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych na postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne - omówienie zmian w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego i ich wpływu na prowadzenie postępowań administracyjnych, zmiany w Ordynacji Podatkowej i w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
   
 7. Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
   
 8. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej, praktyk z około 18-letnim doświadczeniem w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych; od 2003 r. zawodowo związana z organami Inspekcji Transportu Drogowego, od 2007 r. Dyrektor Biura Prawnego, w latach: 2017 r. – 2019 r. – Dyrektor Generalny w urzędzie administracji publicznej, od 2019 r. Zastępca Dyrektora a następnie Dyrektor Departamentu Prawnego i radca prawny w urzędzie administracji publicznej.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych oraz trener wewnętrzny (łącznie ponad 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów), Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej.

Autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa transportu drogowego, a także komentarzy do ustaw: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o transporcie drogowym, o drogach publicznych, transporcie kolejowym oraz rozporządzeń prawa Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zespołu wdrożeniowego RODO w jednostce administracji publicznej i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1390,00 zł + 23% VAT = 1709,70 zł brutto

1390,00 zł + VAT zw = 1390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.