MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Dyrektywa SUP w przepisach polskich. Nowe obowiązki przedsiębiorców od 24.05.2023 r. wynikające z dyrektywy plastikowej

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: jak zastosować w praktyce nowe przepisy dyrektywy plastikowej Single Used Plastics (SUP), przepisy obowiązujące w Polsce dotyczące produktów i opakowań jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych, rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarka opakowaniami, opłata produktowa, opłata recyklingowa, system kaucyjny, ekoprojektowanie.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Nowe obowiązujące przepisy dyrektywy plastikowej już w polskich przepisach!

24 maja 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów, która implementuje do polskiego prawa tzw. dyrektywę plastikową. Oznacza to, że wprowadzono nowe wymagania wynikające z single-use plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą, w zakresie:

 • zakazów wprowadzania
 • konieczności oznakowania
 • opakowań zastępczych
 • nowych opłat pobieranych od konsumentów końcowych, jak i podmiotów wprowadzających
 • ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO
 • obowiązkowej terminowej rejestracji w BDO
 • kary za nierealizowanie nowych obowiązków

Zapraszamy na szkolenie, które przybliża zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia.

Dyrektywa SUP (Single Used Plastics) została wdrożona do polskich przepisów, co pociągnęło za sobą wiele nowych obowiązków zarówno dla producentów, dystrybutorów jak i podmiotów wprowadzających takie wyroby do obrotu. Wymagany jest odpowiedni wpis w rejestrze BDO, a podmioty zobowiązane są do prowadzenia stosownej ewidencji i sprawozdawczości. Produkty i opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych zostały objęte również obowiązkami opłatkowymi pobieranymi od użytkowników końcowych lub ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Nowe przepisy dotyczą między innymi produktów takich jak: kubeczki na napoje, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka, opakowania na żywność, butelki na napoje do 3 litrów, artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe i inne.

Nowym przepisom podlegają podmioty prowadzące:

 • jednostki handlu detalicznego
 • jednostki handlu hurtowego
 • jednostki gastronomiczne
 • dystrybutorzy
 • producenci
 • oferujący i pakujący za pomocą urządzeń vendingowych oraz 
 • producenci i importerzy produktów

Nowe przepisy dotyczą w szczególności branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej, HORECA, wyrobów higienicznych oraz tytoniowych.

Cele szkolenia:

 • Omówienie przepisów wprowadzających dyrektywę Single-Use Plastics (SUP) do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.
 • Przedstawienie zmian w bazie BDO w zakresie nowych obowiązków, system opłat, ewidencja i obowiązki rejestrowe.
 • Przekazanie wiedzy w zakresie kompleksowego wdrożenia aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie SUP. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uzyskanie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących SUP.
 • Umiejętność właściwej kwalifikacji produktów pod względem podlegania pod nowe obowiązki.
 • Praktyczna umiejętność dokonywania wpisów i aktualizacji w rejestrze BDO.
 • Udział w praktycznych warsztatach umożliwiających prawidłową realizację obowiązków w zakresie ewidencji oraz pobierania i naliczania opłat.
 • Możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach (producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów i producenci opakowań)
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy (jednostki handlu detalicznego i hurtowego, restauracje, sprzedawcy żywności na wynos, sklepy) opakowań jednorazowego użytku takich jak: talerze, sztućce, kubki, opakowania na żywność, mieszadła do napojów, słomki, kubki na napoje itp.
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy produktów zawierających tworzywa sztuczne takie jak: artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe z filtrami z tworzyw sztucznych
 • Organizacje Odzysku Opakowań
 • Branżowe Organizacje Odzysku
 • administracja publiczna, w szczególności pracownicy Urzędów Marszałkowskich

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład z prezentacją, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, przykłady praktyczne, studia przypadków oraz warsztat w BDO.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Dyrektywa SUP – cel wprowadzenia, kierunki zmian przepisów na poziomie UE i kraju, przyczyny zakazów, konieczność znakowania oraz dodatkowych opłat, kierunek
   
 2. Omówienie przepisów ustawy zmieniającej o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP): 
 • wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie i harmonogram wrażania nowych obowiązków
 • omówienie definicji w szczególności tworzywa sztucznego, polimerów naturalnych, produktów jednorazowego użycia, terminów wprowadzenia do obrotu, opakowań zastępczych, użytkownika końcowego 
 • kwalifikacja opakowań - czy opakowanie podlega pod przepisy SUP (warsztat, analizy kryteriów)
 • zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa 
 • znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • obowiązki związane z pobieraniem opłat od użytkownika końcowego, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób pobierania i wpłacania, sprawozdawczość w tym zakresie
 • obowiązki podmiotów wprowadzających do obrodu produkty podlegające pod SUP, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób odprowadzania opłat, kampanie edukacyjne, sprawozdawczość w tym zakresie
 • rejestr BDO, wpisy/aktualizacje wpisów w zakresie nowych obowiązków – warsztat w BDO
 • praktyczne ćwiczenia, omówienie studium przypadków dla poszczególnych branż oraz produktów w kontekście podlegania i zakresu nowych obowiązków 
 • kary za brak aktualnego wpisu w rejestr BDO, brak umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością 
 • kary za brak realizacji nowych obowiązków w tym między innymi: wprowadzanie produktów objętych zakazem lub bez wymaganych oznakowań, nieprowadzenie wymaganej ewidencji, niepobieranie i niewnoszenie wymaganych opłat
 1. Gospodarka opakowaniami wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.). Omówienie obowiązków nowych obowiązków wprowadzanych przez przepisy wdrażające dyrektywę SUP:
 • omówienie obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów - udział tworzywa z recyklingu, przymocowanie zakrętek, obowiązki osiągnięcia poziomów zbierania
 • kary związane z brakiem realizacji wymaganych obowiązków 
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – wdrażanie systemu kaucyjnego:
 • rodzaje planowanych opakowań objętych systemem kaucyjnym, zasady systemu, placówki objęte systemem, finansowanie systemu
 1. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników

Wykładowca

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

790,00 zł + 23% VAT = 971,70 zł brutto

790,00 zł + VAT zw = 790,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.