Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

Szkolenie 2-dniowe
Na szkoleniu omówimy m.in zagadnienia: przyczyny powstawania sporów, tryby zgłaszania roszczeń i podstawy prawne zgłaszania roszczeń, kary umowne, dokumentowanie roszczeń, umowa o roboty budowlane i zmiana umowy, rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze, sąd arbitrażowy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

Korzyści w udziału w szkoleniu:

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie zagadnień:

 • jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • przedstawione zostaną również zagadnienia zabezpieczeń finansowych, gwarancji jakości, rękojmi za wady.

Problemy ilustrowane będą przykładami oraz bieżącym orzecznictwem sądowym, co umożliwi uczestnikom uniknięcie częstych błędów prowadzących do roszczeń i sporów.
Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Adresaci szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zatrudnione przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które realizują inwestycje budowlane (lub zamierzają realizować) na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Metody szkoleniowe:

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 • warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów,
 • dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

dzień 1

          CZĘŚĆ I

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego.
   
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota.
   
 3. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.
 4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
  - Zamawiający
  - Wykonawca
  - Inżynier
 5. Prawa i obowiązki Inżyniera – klauzula
  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

 

CZĘŚĆ II

 1. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków kontraktowych FIDIC, klauzula 2.5, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia,
  • forma roszczenia.
    
 2. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego.
   
 3. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach.
   
 4. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków kontraktowych FIDIC - klauzula 20.1, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia,
  • skutki niedochowania terminów,
  • forma powiadomienia i roszczenia przejściowe i ostateczne.
    
 5. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy.
   
 6. Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu - klauzula 8.4 i roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5.
   
 7. Wybrane przypadki:
  1. Dostęp do Terenu Budowy – klauzula 2.1
  2. Warunki gruntowe klauzula 4.12
  3. Harmonogram - planowanie i ocena realizacji – klauzula 8.3
  4. Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy i wystawiania Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera,
  5. Roboty i usługi zgodnie z wycenionym Przedmiarem Robót lub Wykazem Płatności z uwzględnieniem zmian i modyfikacji (klauzula 14.3 (a)),
  6. Kwoty zwiększające lub zmniejszające Cenę Kontraktową (klauzule 13.7 i 13.8),
  7. Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót klauzula 14.5,
  8. Nieprzewidywalne warunki fizyczne,
  9. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne.

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

   CZĘŚĆ III
    
 8. Dokumentowanie roszczeń.
   
 9. Sposoby kalkulacji opóźnień.
   
 10. Przedawnienie roszczeń:
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane,
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło,
  • skutki przedawnienia roszczeń.
    
 11. Umowa o roboty budowlane:
  • wymagania dotyczące umowy o roboty budowlane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
    
 12. Wynagrodzenie ryczałtowe – zmiana wynagrodzenia ryczałtowego.
   
 13. Wynagrodzenie kosztorysowe - zmiana wynagrodzenia kosztorysowego.
   
 14. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle:
  • Prawa cywilnego,
  • Prawa budowlanego – zmiany istotne i nieistotne,
  • Prawa zamówień publicznych– zmiany istotne i nieistotne

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

dzień 2

           CZĘŚĆ IV

 1. Błędy w dokumentacji projektowej:
  • nadrzędności dokumentów projektowych,
  • roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe.
    
 2. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC:
  • rola Inżyniera.
    
 3. Inicjatywa wprowadzania Zmian.
   
 4. Świadectwo przejęcia – odbiór robót i obiektu.
   
 5. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu.
   
 6. Rękojmia a gwarancja.

  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

  CZĘŚĆ V
   
 7. Ryzyko, siła wyższa - klauzula 17.
   
 8. Odstąpienie przez Zamawiającego
  •      odstąpienie a upadłość wykonawcy.
    
 9. Zawieszenie Robót i odstąpienie przez Wykonawcę
  •     gwarancja zapłaty

   CZĘŚĆ VI
    
 10. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów:
  • mediacja według kodeksu postępowania cywilnego,
  • negocjacje,
  • postępowanie rozjemcze,
  • koncyliacja wg prawa zamówień publicznych.
    
 11. Postępowanie rozjemcze:
  • rodzaje Komisji Rozjemczych,
  • procedura rozjemcza,
  • opinie i decyzje Komisji Rozjemczej,
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 12. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej.
   
 13. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy:
  • postępowanie przed sądem arbitrażowym – podstawowe zasady,
   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 14. Podsumowanie szkolenia.

Wykładowca

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doradzała zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych - autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) - Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA).

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.