Problem mobbingu.
09.04.2013

Problem mobbingu.

Zapobiegaj mobbingowi poprzez szkolenie pracowników, informowanie i tworzenie procedur antymobbingowych

Zgodnie z art. 943 § 1  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U.1998 r. Nr. 21 poz. 94 ze zm.) pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celuponiżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Wystąpienie w zakładzie pracy zjawiska mobbingu ma bardzo negatywne konsekwencje. Szkodzi nie tylko ofierze mobbingu, ale również całemu środowisku pracy. Pracodawca może ponieść z tego tytułu długofalowe koszty, nie tylko związane z roszczeniami mobbingowanych pracowników, ale także związane z utratą przez niego dobrej renomy jako pracodawcy.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygn. I PK 35/11, OSNP 2012/19-20/238, „pracodawca powinien w związku z tym przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.”

Przeciwdziałanie mobbingowi jest zatem bardzo ważne. Najlepszą formą jest szkolenie pracowników i rozpowszechnianie wśród niech wiedzy o mobbingu jak również tworzenie skutecznych procedur antymobbingowych.

Autor: radca prawny Kamil Szymański

Poznaj naszą ofertę szkoleń. Zapraszamy!