Popraw swoje kompetencje w zakresie zarządzania.
27.09.2021

Na czym polega efektywne zarządzanie zespołem?

Kompetencje efektywnego menedżera

Menedżerowie każdego dnia wykonują szereg obowiązków związanych z zarządzaniem pracownikami. Delegują zadania, udzielają informacji zwrotnej, przeprowadzają rozmowy z personelem. Od nich w dużej mierze zależy motywacja zespołu i zaangażowanie w pracę jego członków.

Każde z wymienionych zadań wymaga interakcji z pracownikami, czyli nawiązaniu relacji z drugą osobą. W pracy menedżera liczą się więc kompetencje miękkie, takie jak elastyczność, empatia, otwartość. Wiele z nich to wrodzone cechy osobowościowe. Jednak nawet nie dysponując nimi na starcie, zaangażowany lider, jest w stanie je nabyć.

Jak efektywnie zarządzać zespołem pracowników?

Obszary wiedzy efektywnego menedżera

Bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne do zarządzania pracownikami. Dlatego też efektywni menedżerowie, oprócz doskonalenia umiejętności menedżerskich (np. podczas kursów menedżerskich), powinni posiadać dobrze ugruntowaną wiedzę teoretyczną, a także stale ją aktualizować. 

Istnieją pewne obszary wiedzy, bez których efektywne zarządzanie nie jest możliwe. Dla każdego, kto zadaje sobie pytanie, jak zarządzać zespołem, omawiamy najważniejsze obszary, których zgłębianie znacząco wpływa na efektywność pracy lidera.

WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM UZYSKASZ NA SZKOLENIACH

Szkolenia menedżerskie w J.G.Training
SPRAWDŹ >>

 

Sposoby przekazywania feedbacku

Przekazywanie informacji zwrotnej (ang. feedback) jest codziennym obowiązkiem menedżera. Jego celem jest nadawanie kierunku działania i rozwój pracownika. Dobrze przeprowadzone, wzmacnia zachowania pożądane oraz wygasza te niesprzyjające efektywnemu wykonywaniu pracy.

W kontekście udzielania informacji zwrotnej coraz częściej pojawia się także termin "feedforward". Feedback odnosi się do przeszłości, popełnionych błędów i napotkanych problemów. Natomiast feedforward to poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą zapobiegać występowaniu błędów w przyszłości.

Istnieje wiele podejść teoretycznych mówiących o sposobach udzielania informacji zwrotnej. Świadomy menedżer, który wykorzystuje feedback i feedforward każdego dnia, powinien znać sposoby udzielania informacji zwrotnej. Powinien także wiedzieć, który ze sposobów najlepiej pasuje do jego stylu zarządzania zespołem oraz typów osobowości pracowników.

Planowanie i egzekwowanie zadań

Do zadań każdego lidera należy również delegowanie zadań, a co za tym idzie planowanie pracy zespołu, ustalanie priorytetów działania oraz komunikowanie ich personelowi. Zaangażowany lider powinien opierać się na umiejętnościach i odpowiedzialności pracowników. 

Menedżer, planując pracę zespołu, musi brać pod uwagę szereg czynników, a sam sposób przekazywania informacji o zadaniach do wykonania ma ogromne znaczenie. Dlatego tak ważne jest, aby osoby na stanowiskach kierowniczych znały zasady przydzielania obowiązków, wiedziały jak dobierać pracowników do zadań oraz jak egzekwować ich wykonywanie. W tym obszarze niezbędne są wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, a także umiejętność dostosowania się do typu osobowości rozmówcy.

Wystąpienia publiczne

W pracy na stanowisku kierowniczym niezbędne są również umiejętności w obszarze wystąpień publicznych. Dotyczy to m.in. wypowiedzi na forum, radzenia sobie z tremą, publicznej prezentacji danych.

Dobry menedżer wykorzystuje takie kompetencje w trakcie cyklicznych spotkań zespołu czy w rozmowach motywujących z pracownikami. Dodatkowo są one także bardzo ważne podczas reprezentowania firmy na konferencjach, spotkaniach biznesowych czy w negocjacjach.

Skuteczne zarządzanie zespołem to duże wyzwanie.

Motywacja zespołu

Rolą menedżera jest nie tylko dbanie o prawidłowe wykonywanie zadań przez pracowników, lecz także motywowanie ich do rozwoju oraz budowanie zaangażowania w codzienną pracę.

Istnieje wiele metod motywowania pracowników. To właśnie do lidera należy wybór odpowiednich technik w zależności od potrzeb poszczególnych członków zespołu. Wpływ na zaangażowanie ma również umiejętne wykorzystywanie atutów pracownika – jego wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Czerpanie korzyści z różnorodności zespołu jest oznaką wysokiej świadomości oraz najwyższych kompetencji menedżerskich.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Efektywne zarzadzanie zespołem nie może funkcjonować bez elementów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Ochrona pracowników przed zachowaniami dyskryminacyjnymi, przeciwdziałanie przemocy psychicznej i dbałość o komfort pracy każdego członka zespołu pozwala na efektywną i zaangażowaną pracę na rzecz organizacji.

Skąd czerpać wiedzę, by efektywnie zarządzać zespołem pracowników?

Wszystkie wspomniane umiejętności liderskie są niezbędne w tworzeniu efektywnego i zgranego zespołu. Każdej z nich można się nauczyć. Ważne jest jednak, aby stale aktualizować posiadaną wiedzę oraz w przypadku niewykorzystywania jej na co dzień cyklicznie wracać do pozyskanych informacji.

Zapraszamy na szkolenia menedżerskie!

Na szkoleniu dowiesz się, czym jest feedback oraz jak przekazywać pozytywne i negatywne informacje zwrotne.

Szkolenie ma na celu wzmocnienie świadomości w roli lidera i kompetencji niezbędnych w pracy menedżera, takich jak umiejętność komunikacji czy radzenia sobie ze stresem.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia spotkań zespołów, konferencji, prezentacji wyników pracy, w formie stacjonarnej i online.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania technik i metod zwiększających zaangażowanie i motywację pracowników.

Warsztat polega na zdobyciu umiejętności wykorzystywania wiedzy o różnorodności pracowników do efektywnego zarządzania zespołem.

Jest to szkolenie, dzięki któremu każdy menedżer będzie w stanie przeciwdziałać negatywnym zachowaniom w organizacji.