JAk obsługiwać zgłoszenia SENT?
16.11.2021

To nie takie proste. Jak obsługiwać zgłoszenia SENT? [aktualizacja 22.02.2022]

UWAGA!
Zmiany w SENT od 22.02.2022: rejestracji w systemie SENT podlega także przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów. W artykule znajdziesz informacje o nowych grupach towarów objętych SENT.

Co to jest PUESC?

Jak podają oficjalne źródła rządowe, PUESC, czyli Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych to portal usługowy, który umożliwia wymianę informacji drogą elektroniczną między Krajową Administracją Skarbową (KAS) i klientami KAS.

Ma on za zadanie ułatwić pracę podmiotom, których funkcjonowanie opiera się na częstych kontaktach z administracją skarbową w różnym celu, m.in. wykonywania obowiązków celnych oraz podatkowych, rejestracji i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów, obsługi wniosków i zabezpieczeń. Dotyczy to w na przykład: podmiotów zajmujących się krajową i międzynarodową wymianą towarową, w tym w szczególności wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, obrotem paliwami opałowymi, a także przewozem towarów objętych systemem monitorowania (SENT).

Co to jest SENT i kto jest zobowiązany do zgłoszenia w SENT

Jak wproewadzić zgłoszenie do SENT?Skrót SENT oznacza System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Jego obsługa odbywa się poprzez usługę e-Przewóz na platformie PUESC. Jest to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych, nad którymi państwo chce sprawować dodatkową kontrolę. Dotyczy to zarówno transportu drogowego, jak i kolejowego, niezależnie czy towar przeznaczony jest na eksport, czy transportowany w ramach tranzytu przez Polskę.

Za towary wrażliwe uznaje się m.in. paliwa silnikowe, opałowe, oleje smarowe, alkohol etylowy, susz tytoniowy. Obowiązki w tym zakresie weszły w życie w kwietniu 2017 roku, po przyjęciu ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Podmioty realizujące przewóz tego typu towarów mają obowiązek zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji tego faktu poprzez SENT. Obowiązki związane z towarami wrażliwymi mają nie tylko ich przewoźnicy, lecz także dostawcy i nabywcy.

Pojazdy realizujące transport wyposażone są w urządzenia ZSL, przesyłające informacje geolokalizacyjne bezpośrednio do SENT-GEO, aplikacji mobilnej przeznaczonej dla kierowców. Obecnie jednak, dzięki dostawcom rozwiązań telematycznych, którzy zintegrowali swoje systemy z systemem rządowym, kierowca nie musi uczestniczyć w całym procesie. Jest to o tyle wygodniejsze, że nie każdy kierowca chce lub potrafi zapanować nad dodatkowymi obowiązkami, które zostały mu powierzone. Możliwe jest również przekazywanie danych lokalizacyjnych do systemu rejestracji SENT w ramach korzystania z e-TOLL, czyli systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg w Polsce. Warto wspomnieć także o aplikacji SENT DOSTAWY, z której korzystają odbiorcy towarów zgłoszonych w rejestrze SENT.

Towary wrażliwe podlegają więc ścisłemu monitoringowi i kontroli państwowej, gdyż to właśnie ta grupa bywa najczęstszym obiektem nadużyć i rozrostu szarej strefy. Jest to jednoznaczne z utratą znacznych środków z budżetu państwa. SENT jest więc swego rodzaju środkiem zapobiegawczym w tym zakresie.

Zapraszamy na szkolenia z obsługi SENT.Jakie towary podlegają SENT?

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zawiera listę towarów wrażliwych. W międzyczasie publikowano do niej liczne uzupełnienia i modyfikacje. Obecnie najbardziej aktualna lista znajduje się na stronie PUESC. Co ważne, lista towarów może podlegać rozszerzaniu, dlatego warto sprawdzać aktualizacje.

Aktualnie, poza paliwem, olejem opałowym, suszem tytoniowym, czy alkoholem, znajdują się na niej także oleje spożywcze, np. olej kokosowy, rzepakowy i margaryna, a także produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

W przypadku produktów leczniczych i wyrobów medycznych najlepszym źródłem informacji jest lista ogłaszana i aktualizowana co 2 miesiące przez Ministra Zdrowia. Zawiera ona ważne informacje, m.in.: nazwę substancji czynnej, dawkę leku, postać, wielkość opakowania oraz kod EAN.

Warto pamiętać, że ustawa określa również ilości, co do których przepisów tych nie stosuje się. Nie trzeba więc zgłaszać towarów wrażliwych, które przewożone są w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 1,5-26 l lub 26 kg (w zależności od rodzaju), przewożonych w ilościach nie większych niż 500 l lub 500 kg czy też towarów wskazanych w przepisach wykonawczych. Mniejsza waga/objętość przewożonych towarów umożliwia pominięcie rozwiązań systemowych, choć istnieją wyjątki, do których zaliczają się np. susz tytoniowy czy paliwa opałowe. Trzeba mieć jednak na uwadze, że i te przepisy często są zmieniane.

AKTUALIZCJA na dz. 22.02.2022

Od 22 lutego 2022 r. systemem SENT został objęty przewóz dwóch nowych grup towarów:

  1. objętych pozycją CN 3814 zawierających więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowych.

Zgłoszeniu podlegają przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. Z obowiązku zgłaszania zwolnione są przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

  1. odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są
  • przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę,
  • przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione są przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Nowy obowiązek w zakresie przewozu odpadów dotyczy przewoźników przewożących odpady w tranzycie przez teren Polski. Są oni zobowiązani do wypełnienia jednego ze zgłoszeń SENT 300/330. Nowy obowiązek dotyczy również podmiotów gospodarczych sprowadzających odpady z terenu Unii Europejskiej. Oni z kolei muszą wypełnić jedno ze zgłoszeń SENT 200/205/230 lub 237.

W związku z dużą ilością nielegalnych transportów odpadów zarówno na tereny Polski, jak i poza Polskę, wprowadzono przepisy, które pozwoliły na zwiększenie kontroli w tym zakresie. Przestrzeganie nowych przepisów jest obligatoryjne, a brak wiedzy w tym zakresie może skutkować bardzo wysokimi karami.

JAK DOKONYWĆ ZGŁOSZEŃ W SENT DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIACH:

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz –
zgłoszenia SENT, w tym zmiany od 22.02.2022. Warsztaty komputerowe

SPRAWDŹ >>

Zgłoszenia SENT w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
– nowy obowiązek od 22.02.2022. Szkolenie i konsultacje

SPRAWDŹ >>


Jak obsługiwać SENT?

Wszystkie procedury związane z obsługą SENT przysparzały początkowo podmiotom zobowiązanym do ich stosowania nie lada problemów. Obecnie stało się to już mniej uciążliwe i większość podmiotów do tego przywykła. Aktualnie jednak, kiedy dokonanie zgłoszenia przewozu bywa formalnością i jest wykonywane niejako mechanicznie, łatwiej wpaść w „pułapkę”. Nadal więc należy pamiętać o licznych kwestiach formalnych oraz terminach, których niedopełnienie może skutkować nałożeniem kary w tym zakresie, wynoszącej nawet do 100 000 zł. Ponadto możliwe jest zatrzymanie środka transportu oraz towaru do chwili dokładnego wyjaśnienia sprawy.

Co jest na liście towarów wrażliwych?Przede wszystkim należy pamiętać, że w ramach danego podmiotu należy wyznaczyć jednego pracownika, który będzie obsługiwał wszystkie czynności związane z SENT. Czynności te powinny odbywać się na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez właściciela, dołączonego do akt podmiotu (np. do akt osobowych pracownika). Dobrze jest zapewnić takiemu pracownikowi odpowiednie przeszkolenie, gdyż jego błąd może firmę słono kosztować.

Należy także ściśle przestrzegać terminów narzuconych przez ustawodawcę. Towar powinien zostać wysłany w ciągu 10 dni od momentu wygenerowania indywidualnego numeru SENT dla tego transportu oraz trzech kluczy uwierzytelniających – dla każdego podmiotu biorącego w nim udział. Zanim jednak towar wyruszy w drogę przewoźnik powinien uzupełnić dane takie, jak: dane osobowe wysyłającego oraz odbierającego, informacje o towarze, dane pojazdu, informacje o trasie, planowany czas rozpoczęcia i zakończenia przewozu. Następnie wystawione zostanie potwierdzenia zgłoszenia. Na tym etapie transport może zostać rozpoczęty. Kolejnego istotnego terminu powinien dopełnić odbiorca, który najpóźniej następnego dnia roboczego po dostawie, musi uzupełnić szczegółowe informacje na temat odbioru.

Aby upewnić się co do poprawności dokonywania zgłoszeń w SENT, a także przygotować na nieprzewidziane sytuacje, a tym samym uniknąć sankcji z tego tytułu, zapraszamy na szkolenie:

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów e-Przewóz  
zgłoszenia SENT, w tym zmiany od 22.02.2022. Warsztaty komputerowe

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA >>

Zgłoszenia SENT w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
– nowy obowiązek od 22.02.2022. Szkolenie i konsultacje

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA >>