Pakiet Mobilności: zmiany w transporcie w 2022 roku
06.02.2022

Pakiet Mobilności: zmiany w transporcie w 2022 roku

Pakiet Mobilności to nowe przepisy dla branży transportu międzynarodowego, które rząd polski wprowadza systematycznie do rodzimego systemu legislacyjnego. Jest to wynik konieczności dostosowania go do wytycznych unijnych. Kolejne zmiany weszły w życie 21 lutego 2022 r. Dla przedsiębiorców oznaczają one przede wszystkim wzrost kosztów prowadzenia działalności.

Zmiany wprowadzone przez Pakiet Mobilności  

Celem Pakietu Mobilności jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej. Obejmuje on zmiany w: czasie pracy kierowców, użytkowaniu urządzeń rejestrujących, czasie jazdy, przerwach, odpoczynkach tygodniowych, obsłudze tachografu, a także wynagrodzeniach. Część z tych modyfikacji wprowadzana była już od 2020 roku, między innymi na mocy rozporządzeń (rozporządzenia 561/2006 i 165/2014). Kolejne zmiany związane z pakietem mobilności są rozłożone w czasie aż do 2026 r. Wiele z nich jest aktualnie na etapie wstępnych projektów.

NAJNOWSZĄ AKTUALNĄ WIEDZĘ  NA TEMAT PAKIETU MOBILNOŚCI UZYSKASZ NA SZKOLENIU:

Zarządzanie transportem drogowym w 2022 r. z uwzględnieniem zmian
wynikających z Pakietu mobilności - przepisy i praktyka


SPRAWDŹ>>
 

Najważniejsze zmiany, wprowadzone PRZED lutym 2022 r., to między innymi:

  • Regularny odpoczynek tygodniowy, który gwarantuje powrót kierowcy do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy minimum co cztery tygodnie, na przynajmniej 45 godzin. Co ważne, odpoczynek taki nie może odbywać się w kabinie pojazdu.
  • Czas pracy kierowców w nocy został ograniczony do 10 godzin.
  • Pojawiła się możliwość przedłużenia czasu jazdy do 2 godzin w sytuacji, jeśli kierowca wraca do bazy lub do domu. Muszą jednak wtedy zostać spełnione określone warunki wraz z rekompensatą za dodany czas. Cały proces musi zostać udokumentowany.
  • Czas, kiedy kierowca-zmiennik pozostaje na fotelu pasażera, może zostać zaliczony na poczet jego przerwy.
  • W nowych przepisach pojawiły się także sankcje karne za niedostosowanie się do zmian.

Pierwsze zmiany wprowadzone przez Pakiet Mobilności w 2022 r.

Kolejne zmiany wynikające z Pakietu Mobilności zostały wprowadzone 2 lutego 2022 roku. W dużej części dotyczą one wynagrodzeń kierowców, a także czasu pracy kierowców. Przede wszystkim mają za zadanie spowodować wzrost zarobków w krajach, gdzie pensja minimalna jest najniższa. Pracodawcy jednak upatrują w nowych regulacjach dyskryminacji i przewidują, że nowe koszty będą dla wielu firm w branży TSL początkiem końca działalności. W Pakiecie przewidziane są kary, a nawet utrata reputacji i licencji, za niedostosowanie się do nowych regulacji. Jakie więc zmiany wprowadza unijny Pakiet Mobilności od 2.02.2022 roku? 

Kogo dotyczy Pakiet Mobilności 2022?Nowy obowiązek dla kierowców

Nowe przepisy dotykają zarówno właścicieli firm przewozowych, jak i ich pracowników. Od 2.02.2022 r. kierowcy zobowiązani są zaznaczać na tachografie kod państwa w Unii Europejskiej, do którego właśnie wjechali.

Delegowanie kierowców

Pracodawcy z kolei zobowiązani są do zgłaszania delegowania kierowców przewozów międzynarodowych. Chodzi o pracowników realizujących przewozy kabotażowe (czyli przewozy na obszarze tego samego państwa pojazdem zarejestrowanym w innym kraju) i przerzuty (cross trade, czyli przewozy pomiędzy dwoma państwami, realizowane przez firmę, która nie jest zarejestrowana w żadnym z nich). Przewoźnicy nie są natomiast zobligowani do zgłaszania kierowców przewozów dwustronnych oraz przejazdów tranzytowych.

Aby dokonać zgłoszenia delegowania kierowcy należy wykorzystać europejski system IMI, przystosowany do tego celu w ostatnim czasie. Zgłoszenie dokonywane jest poprzez system do właściwych organów państwa UE, do którego kierowca jest delegowany (państwo przyjmujące). Kierowca zobowiązany jest do posiadania kopii stosownego dokumentu w tym zakresie.

Pakiet Mobilności: wynagrodzenia kierowców

Pracodawcy zobowiązani są także do stosowania nowych zasad w zakresie wypłacania wynagrodzeń kierowcom objętym przepisami o delegowaniu. Mają oni brać pod uwagę płacę minimalną w kraju, do którego pracownik wjeżdża. W założeniu ma to na celu wyrównanie wynagrodzeń kierowców w obrębie państw Unii Europejskiej.

Co zmienia pakiet mobilności w wynagrodzeniach kierowców?

Dodatkowo zawodowi kierowcy przestali być uznawani za pracowników w podróży służbowej. Tym samym nie mogą im być już wypłacane nieoskładkowane dodatki, takie jak diety i ryczałty. W praktyce wejdą one w skład wynagrodzenia zasadniczego. Oznacza to, że do tej pory nieoskładkowane, obecnie będą stanowiły podstawę do naliczania składek. Pojawiają się więc głosy, że Pakiet Mobilności spowoduje wzrost kosztów utrzymania pracownika, a niekoniecznie jego wynagrodzenia.

Z eliminacją dodatków ma także związek zmiana terminów wypłacania wynagrodzeń kierowcom. Pensja może zostać wypłacona na dwa sposoby. Pierwszy oznacza wypłatę całości kwoty (obejmującej wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę zagranicą i ewentualne premie) do dnia 10. każdego miesiąca. Drugi – wypłatę wynagrodzenia zasadniczego i ryczałtów do dnia 10. każdego miesiąca oraz wynagrodzenie za pracę za granicą i ewentualne premie do końca miesiąca.

Sposób obliczania wynagrodzeń kierowców został mocno skomplikowany i obecnie wielu przewoźników boryka się z trudnościami w tym zakresie.

Kolejne zmiany w Pakiecie Mobilności pod koniec lutego

Ustawodawca wprowadza Pakiet Mobilności do polskich przepisów stopniowo. Kolejna ważna data po 2.02.2022 to 21.02.2022. Od tego dnia przede wszystkim znacząco rozszerzono grupę przedsiębiorców i kierowców objętych pakietem.

Transport do 3,5 ton wg Pakietu Mobilności

Dnia 21.02.2022 roku część przepisów Pakietu Mobilności objęła międzynarodowy przewóz zarobkowy pojazdami od 2,5 do 3,5 tony, czyli tzw. busami. Przewoźnicy realizujący tego typu usługi są zobowiązani do uzyskania licencji transportowej, a także uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika. Dodatkowo muszą wykazać się odpowiednim zabezpieczeniem finansowym dla każdego pojazdu oraz posiadać w siedzibie firmy pełną dokumentację i księgi rachunkowe.  

Pakiet Mobilności: zjazd na bazę

Od tego czasu obowiązuje także przepis mówiący o tym, że pojazd musi zjechać do kraju pochodzenia (na „bazę”) minimum raz na 8 tygodni.

Jak przygotować się na pakiet mobilności 2022?Ograniczenia w kabotażu

Pakiet Mobilności ogranicza tzw. przewozy kabotażowe. Możliwe jest wykonanie 3 takich przejazdów w jednym kraju. Następnie przewoźnik zobligowany jest do 4 dni przerwy, po których może dopiero powrócić do kabotażu.

Kontrole i kary w branży TSL

Jednym z celów Pakietu Mobilności są łatwiejsze kontrole w branży TSL. Mają to zapewnić międzynarodowe systemy online. Kontrole dotyczą m.in. wspomnianych wyżej ograniczeń w kabotażu czy przepisów dotyczących delegowania. W przypadku naruszenia tych przepisów, państwa członkowskie UE zobligowane są do nakładania kar, przy czym mają być one nakładane zarówno na nadawców, spedytorów, wykonawców, jak i podwykonawców.

Pakiet mobilności: zmiany w maju 2022 roku

Kolejna ważna data dotycząca Pakietu Mobilności to 20 maja 2022 roku. Tego dnia weszły w życie zmiany przepisów dotyczące przewoźników, którzy realizują przewóz rzeczy w transporcie międzynarodowym pojazdami powyżej 2,5 tony DMC (np. busy). Nowe regulacje prawne zobowiązują ich między innymi do posiadania licencji transportowej, spełnienia wymogu dobrej reputacji, zarejestrowania siedziby firmy oraz uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

29 maja 2022 r. zaś weszły w życie zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców. Od tego dnia pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy dla każdego kierowcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Rejestr ten muszą przechowywać przez 10 lat, a pracownik ma możliwość wglądu w dowolnym momencie. Nowe przepisy precyzują, co powinno znaleźć się w ewidencji oraz jak rozliczać czas pracy kierowców.

Pakiet Mobilności: „polski ład” w branży TSL

Przepisy wprowadzane przez Pakiet Mobilności to prawdziwa rewolucja. Słychać liczne głosy sprzeciwu ze środowiska. Jedne sugerują, że kary są zbyt dotkliwe dla kierowców w porównaniu z przedsiębiorcami-przewoźnikami. Inne, że nowe przepisy spowodują zamykanie firm transportowych w wyniku zbyt dużych kosztów realizacji usług. Pakiet Mobilności określany jest nawet mianem „polskiego ładu” w branży TSL. Nikt bowiem nie wie do końca, jak stosować nowe regulacje.

Faktem jest jednak, że kolejne przepisy Pakietu Mobilności na bieżąco wchodzą w życie. By uniknąć dotkliwych kar i odpowiednio przygotować się na wprowadzone i nadchodzące zmiany, zapraszamy na szkolenia.