Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa wdrożeniowa 2022?
08.06.2022

Nowa ustawa wdrożeniowa 2022 oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Temat funduszy unijnych bywa w Polsce kontrowersyjny. Niezależnie od tego, nie da się zaprzeczyć, że płyną do nas ogromne środki. Kluczowe jest obecnie odpowiednie zarządzanie i gospodarowanie nimi. W związku z tym niezbędne są różnego rodzaju przepisy regulujące te kwestie. Jednym z nich jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, nazywana ustawą wdrożeniową.

A artykule przeczytasz:

 • Kiedy weszła w życie ustawa wdrożeniowa?
 • Czego dotyczy ustawa wdrożeniowa?
 • Jakie zmiany wprowadza ustawa wdrożeniowa?

A jeśli chcesz szybko zdobyć najnowszą kompleksową wiedzę
na temat nowej ustawy wdrożeniowej zapraszamy na:
SZKOLENIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH
SPRAWDŹ TEMATY I TERMINY >>

 

Ustawa wdrożeniowa reguluje wydatkowanie środków unijnych.

Kiedy weszła w życie ustawa wdrożeniowa?

Ustawa wdrożeniowa została ogłoszona 20 maja 2022 roku. Weszła w życie równo po 14 dniach, czyli 4 czerwca 2022 roku.

Niektóre jej przepisy mają jednak przypisane osobne terminy. Na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej znajdziemy szczegółowe daty wejścia w życie poszczególnych przepisów. Poniżej zaznaczamy także, jakiego obszaru dotyczącą te regulacje.

 

 • art. 125 pkt 11 lit. b i pkt 13 (dotyczące pracowniczych planów kapitałowych) wchodzą w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 1 lipca 2019
   
 • art. 129 (dotyczący szczególnych rozwiązań wspierających realizację programów operacyjnych w związku z COVID-19) wchodzi w życie z dniem 21 maja 2022 r., z mocą od dnia 24 lutego 2022
   
 • art. 111, art. 139 i art. 144 (dotyczące wspierania działalności innowacyjnej) wchodzą w życie z dniem 21 maja 2022
   
 • art. 84 (dotyczący zamieszczania umów pomiędzy ekspertem a instytucją w rejestrze) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022
   
 • art. 113 pkt 4 lit. b i pkt 5 oraz art. 140 (dotyczące niektórych zmian w ustawie o finansach publicznych) wchodzą w życie 21 sierpnia 2022
   
 • art. 125 pkt 12 (dotyczący pracowniczych planów kapitałowych) wchodzi w życie 21 listopada 2022 r, z mocą od dnia 1 lipca 2019
   
 • art. 125 pkt 10, 17, 18 i 20 (również dotyczące pracowniczych planów kapitałowych) wchodzą w życie 21 listopada 2022
   
 • art. 113 pkt 19 i art. 142 ust. 4 (dotyczące niektórych zmian w ustawie o finansach publicznych) wchodzą w życie 21 maja 2025

Czego dotyczy nowa ustawa wdrożeniowa?

Jak czytamy w treści dokumentu uwzględniającego poprawki Senatu, ustawa określa:

 • zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027,
 • podmioty uczestniczące w realizacji programów,
 • tryb współpracy między nimi.

Dzięki ustawie możliwe będzie wydatkowanie funduszy z:

 • budżetu wieloletniego UE na lata 2021-2027,
 • unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W nowym dokumencie prawnym ustawodawca zawarł także przepisy regulujące wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Jakie zmiany wprowadza ustawa wdrożeniowa?

Podstawowym celem ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 jest umożliwienie realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności, w perspektywie finansowej 2021–2027.

Zasady te regulują częściowo przepisy unijne, jednak nie w każdym obszarze są one wystarczająco precyzyjne i nie zawsze odpowiadają realiom wszystkich państw członkowskich. Dlatego też ustawa wdrożeniowa wprowadza zapisy szczegółowe dotyczące m.in. zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów.

Niektóre przepisy, stosowane już w programach operacyjnych polityki spójności, pozostaną wciąż aktualne. Spełniły bowiem swoją rolę w poprzednim planie siedmioletnim, w perspektywie 2014-2020, co eksperci uznali za oznakę ich funkcjonalności. W myśl zasady, by nie zmieniać dobrego, wiele regulacji nie uległo zmianie.

W ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 roku znajdziemy jednak także liczne nowości. Dotyczą one na przykład przetwarzania danych osobowych, a także Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Ustawa rozszerza też stosowanie funduszowej specustawy COVIDowej. Przepisy ustawy wdrożeniowej nawiązują ponadto do konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W związku z wojną można zawieszać wytyczne dotyczące funduszy UE, uznać za kwalifikowane wydatki na niezrealizowane cele, a także zmienić zapisy umowy o dofinansowanie w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. Jest to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Obejmuje działania, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r.

KPO obejmuje pięć głównych obszarów:

 • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
 • Transformacja cyfrowa,
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
 • Zielona, inteligentna mobilność.

Jak informuje minister funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Puda, dzięki KPO będzie można efektywniej stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu, a także tworzyć i korzystać z nowych technologii i rozwiązań cyfrowych.

Szkolenia fundusze unijne pomogą przygotować się do zmian w prawie.Unia Europejska przyznała Polsce bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz umożliwiła zaciągnięcie pożyczek na preferencyjnych warunkach na kwotę ponad 51,6 mld zł. Będą one wydawane zgodnie z zatwierdzonym przez Unię KPO. Zasady wydatkowania środków precyzuje także tzw. ustawa wdrożeniowa. Dotyczą one m.in. struktury systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach KPO, finansowania inwestycji, a także działań kontrolnych i audytowych oraz monitorowania realizacji KPO.

 

Nowa ustawa wdrożeniowa: jak przygotować się do zmian?

Nowa ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 ma za zadanie usprawnić wydatkowanie środków unijnych. Aby jednak tak się stało, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań według nowych przepisów. Wszystkie szkolenia dotyczące funduszy europejskich w ofercie J.G.Training uwzględniają najnowsze zmiany. Doświadczeni trenerzy odpowiedzą na pytania i wątpliwości uczestników. Zapraszamy do udziału!

SZKOLENIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH

SPRAWDŹ TEMATY I TERMINY >>