Jakie są zmiany w Prawie wodnym w 2022 roku?
26.07.2022

Zmiany w Prawie wodnym 2022. Co zmieni nowelizacja ustawy Prawo wodne?

W sierpniu 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo wodne. Jaki jest ich cel, czego dotyczą i kogo obejmują? Przeczytaj w poniższym artykule.

Od kiedy zmiany w ustawie Prawo wodne w 2022 roku?

W maju 2022 roku w pracach Sejmu pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Jego procedowanie trwało stosunkowo niedługo, bo już 8 lipca 2022 roku przekazano go do podpisu Prezydentowi.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 roku otrzymała podpis Prezydenta 14 lipca 2022 roku. Jej wejście w życie zaplanowano 14 dni od dnia ogłoszenia. Tekst ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw 25 lipca 2022 roku, co oznacza,  że nowelizacja zaczęła obowiązywać od 9 sierpnia 2022 roku.

Wyjątkiem są tu jednak następujące artykuły ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw:

 • art. 1 pkt 12 (dotyczący dotacji dla Wód Polskich),
 • art. 2 pkt 2 i 8 (dotyczący sprawozdań z gospodarowania nieczystościami),
 • art. 10 (również dotyczący sprawozdań),

które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiany o których mowa w art. 2 oraz w art. 10 nie dotyczą Prawa wodnego, ale ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

NAJNOWSZĄ WIEDZĘ NA TEMAT ZMIAN W PRAWIE WODNYM UZYSKASZ NA SZKOLENIU:

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

SZCZEGÓŁY I ZAPISY >>

 

Cel nowelizacji ustawy Prawo wodne

Od kiedy zmiany w Prawie wodnym 2022?Głównym celem nowelizacji ustawy Prawo wodne jest dostosowanie przepisów krajowych do wymagań unijnych, które narzuca dyrektywa ws. oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.).

Zmiany w Prawie wodnym mają także za zadanie wykonanie:

 • wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Prezesa Rady Ministrów przedstawionego w ramach kontroli pn. „Przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach turystycznych”,
 • wniosku Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Ministra Infrastruktury przedstawionego w ramach kontroli pn. „Realizacja zadań dotyczących odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez wybrane gminy województwa opolskiego”,
 • wniosków Najwyższej Izby Kontroli z kontroli pn. „Wykonywanie przez gminy woj. lubuskiego zadań w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Aby uwzględnić przepisy unijne oraz powyższe wnioski pokontrolne, prawodawca polski – poza ustawą Prawo wodne – wprowadził mniejsze poprawki także w:

 • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zmiany w Prawie wodnym 2022

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw w dużej mierze precyzuje i dookreśla dotychczasowe przepisy, które budziły wątpliwości. Poniżej przegląd zmian w Prawie wodnym w 2022 roku na podstawie informacji opublikowanych przez Kancelarię Prezydenta.

 • Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza mechanizmy mobilizujące i sankcyjne związane z monitorowaniem i kontrolą indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”).
   
 • Nowelizacja ustawy Prawo wodne precyzuje procedury związane z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji.
   
 • Nowe przepisy precyzują także postępowanie dotyczące przygotowania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).
   
 • Nowa ustawa wprowadza administracyjne kary pieniężne w wysokości do 10 000 zł za naruszenie obowiązków aglomeracji w zakresie ich dostosowania do wymogów dyrektywy 91/271/EWG oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji KPOŚK.
   
 • Nowelizacja precyzuje obowiązki gmin w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi.
   
 • Ustawodawca przewidział zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych w przedmiocie działań wymagających uzyskania zgody wodnoprawnej.
   
 • W nowym Prawie wodnym uregulowano kwestie dotyczące:
   
  • opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • transportu nieczystości z takich oczyszczalni,
  • obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości.
    
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy Prawo wodne w 2022 roku?Zmiany w Prawie wodnym precyzują zakres wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz procedury jego przyjmowania.
   
 • Ustawa wprowadza rozwiązania zmierzające do wyeliminowania wątpliwości w zakresie formy przyznawanych dotacji Wodom Polskim z budżetu państwa i wprowadzenie możliwości przyznawania dotacji podmiotowych zamiast wyłącznie dotacji celowych.
   
 • Nowelizacja wprowadza rozwiązania usprawniające proces sprawozdawczy z KPOŚK. Polegają one na:
  • wzywaniu gmin przez PGW WP do uzupełniania i poprawiania przekazywanych dokumentów,
  • wprowadzeniu sankcji za naruszenie obowiązków w tym zakresie, mimo uprzedniego informowania o występujących uchybieniach.
    
 • Nowe przepisy dookreślają zasady współpracy gmin w aglomeracji w zakresie obowiązków sprawozdawczych na potrzeby KPOŚK, a także współpracy między regionalnymi zarządami gospodarki wodnej w zakresie obowiązków wynikających z KPOŚK.
   
 • W nowelizacji rozszerzono zakres pojęcia „nieczystości ciekłe” przez objęcie tym określeniem także ścieków gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jak przygotować się do zmian w Prawie wodnym 2022?

Niektóre zmiany w Prawie wodnym mają charakter kosmetyczny, inne oznaczają duże przekształcenia dla niektórych przedmiotów. By odpowiednio przygotować się do nowych warunków prawnych i wykonywać swoje obowiązki z poczuciem pewności, zapraszamy na szkolenia z prawa wodnego.