Nowe plany gospodarowania wodami
14.03.2023

Nowe plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym – kiedy wchodzą w życie i jakie obowiązki wprowadzają?

W lutym i marcu 2023 r. wchodzą w życie zaktualizowane plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Jak przygotować się do realizacji swoich obowiązków zgodnie z najnowszymi przepisami?

Czym są plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza?

Zgodnie z Prawem wodnym, plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza są jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.

Czym są plany zarządzania ryzykiem powodziowym?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie cyklicznie przygotowuje również plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych powodzią.

Kiedy nowe plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz nowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym?

Nowe plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym wchodzą w życie w lutym i marcu 2023 roku. Zawierają one skomplikowane zapisy i obejmują blisko 50 tys. stron dla każdego dorzecza.

Zawierają również obszerny katalog zadań adresowany do szerokiego kręgu podmiotów, które są prawnie zobowiązane do corocznego raportowania sposobu realizacji przypisanych im zadań.

Stosowanie planów jest niezbędne przy wielu procedurach środowiskowych (ale nie tylko!) - wymaga ono jednak znajomości takich pojęć, jak np. "jednolite części wód", "cele środowiskowe", "stan wód” i innych.

Zaktualizowane plany gospodarowania wodami dla dorzecza Wisły i Odry weszły w życie kilka godzin po ich opublikowaniu – a są to dokumenty bardzo obszerne i skomplikowane.

Procedury zależne od nowych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz nowych planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Ustalenia nowych planów powinny być uwzględniane w szczególności przy:

  • wydawaniu zgód wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
  • wykonywaniu opracowań ekofizjograficznych,
  • tworzeniu strategii rozwoju i innych dokumentów planistycznych (np. planów adaptacji do zmian klimatu lub planów zagospodarowania przestrzennego),
  • wykonywaniu analiz zgodności z zasadą DNSH („Do Not Significant Harm”) dla potrzeb aplikowania o dotację ze środków Unii Europejskiej,
  • badaniu szkód w środowisku i przestępstw przeciwko środowisku.

Zastosowanie planów gospodarowania wodami wymaga doskonałej orientacji w konstrukcji dokumentu oraz w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i innych przepisów z nią związanych.

Jak przygotować się do nowych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz nowych planów zarządzania ryzykiem powodziowym?

Aby w pełni przygotować się do realizacji obowiązków zależnych od nowych planów, warto wziąć udział w odpowiednim szkoleniu. Przygotowaliśmy dla Państwa temat:

Nowe plany gospodarowania wodami - konsekwencje dla postępowań administracyjnych i planistycznych
>>SZCZEGÓŁY<<

Na spotkaniu przedstawimy konstrukcję i zawartość planów gospodarowania wodami przyjętych w 2023 r. oraz materiałów wspomagających ich zastosowanie. Zaprezentujemy także:

  • metodyki wykonywania analiz wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód,
  • metodyki oceny wpływu na cele środowiskowe ustanowione (w planach) dla wód powierzchniowych i podziemnych,
  • zastosowanie planów gospodarowania wodami w postępowaniach administracyjnych i planistycznych.

Omówimy również obowiązki wynikające z planów gospodarowania wodami i planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz system sprawozdawczości z realizacji działań przypisanych w planach.