Przeczytaj o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
31.03.2023

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, czyli zmiany w doręczeniach komorniczych

W 2023 roku, za sprawą nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, wejdą w życie zmiany w zakresie doręczeń komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej. Przeczytaj, czego dotyczą nowe przepisy, kiedy zaczną obowiązywać oraz jak się do nich przygotować.

Kiedy wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego?

Dowiedz się, jakie zmiany nastąpią w egzekucji komorniczej.Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oznacza duże zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących m.in. m.in. doręczeń komorniczych, egzekucji komorniczej i sądowej. Ostatnia tak znacząca nowelizacja miała miejsce w 2019 roku. Obecne zmiany są jej kontynuacją oraz doprecyzowaniem niektórych zapisów.

Zostały one zebrane w dokumencie pod nazwą Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 614). Nowelizacja wejdzie w życie 3 miesiące od dnia ich ogłoszenia, a więc 01.07.2023 roku.

Inne terminy wejścia w życie przypisano wybranym zmianom

 1. art. 7 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
 2. art. 1 pkt 138 lit. a tiret trzecie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.;
 3. art. 1 pkt 144 i 145, art. 7 pkt 2, 3, 5 i 6, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 5-7, art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 28 oraz art. 29 WESZŁY w życie z dniem 15 kwietnia 2023 r.

Wprowadzenie zmian w życie będzie o tyle trudne, że ustawodawca nakazał stosowanie nowych zasad także w postępowaniach cywilnych toczących się w momencie wejścia w życie nowelizacji. Mogą one mieć wpływ na podejmowanie decyzji w zakresie ochrony roszczeń przed przedawnieniem i ocenę kosztów dochodzenia roszczeń w kontekście momentu kierowania sprawy do komornika czy sądu. 

Cel nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Jakie zmiany w doręczeniach komorniczych?Głównym celem nowelizacji KPC w 2023 roku jest usprawnienie przepisów wprowadzonych Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.)

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy z 2023 roku, zmierza ona przede wszystkim do uproszczenia obowiązujących procedur, co przełoży się na zmniejszenie obciążenia sądów pracą i skrócenie czasu trwania postępowań. Celem zmian jest także ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie. 

Ważnym zadaniem nowelizacji KPC w 2023 r. jest zmobilizowanie pozwanych do odbioru korespondencji. Jeśli tego nie dopilnują lub świadomie będą unikać odbioru, postępowanie będzie mogło odbyć się bez ich udziału. 

Zmiany w doręczeniach komorniczych 2023

Poniżej omawiamy wybrane zmiany dotyczące doręczeń pism do przedsiębiorców, które wkrótce wejdą w życie na podstawie nowelizacji KPC. 

 • Przedsiębiorca zobowiązany jest do informowania sądu o każdorazowej zmianie adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Na ten adres zostaje bowiem przekazana korespondencja sądowa. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo sądowe pozostanie w aktach sądowych ze skutkiem doręczenia.
   
 • W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie ujawni w CEIDG zmiany adresu i nie odebrał pierwszego pisma (jednoznaczna adnotacja poczty, np. „adresat nieaktualny” lub „budynek nie istnieje”), w kolejnym kroku doręcza się je na adres zamieszkania przedsiębiorcy

W przypadku ponownego nieodebrania pisma następuje doręczenie przez komornika sądowego. Koszt takiego doręczenia leży po stronie pozwanego.

 • Jeśli zaś poczta nie uzasadni w jednoznaczny sposób niemożności dostarczenia pisma z powodu zmiany adresu lub nieistnienia budynku, sąd uznaje za skuteczne doręczenie zastępcze na adres z CEIDG. 

Podwójne awizowanie przesyłki sądowej do przedsiębiorcy, który nie zmienił adresu, jest więc równoznaczne z jej odebraniem. Ma to za zadanie wyeliminować sytuacje unikania odbierania przesyłek sądowych przez przedsiębiorców. 

 • W niektórych sytuacjach możliwe jest także odstąpienie sądu od doręczenia komorniczego. Może to nastąpić, kiedy istnieją jednoznaczne dowody na unikanie odbioru przesyłki, podczas gdy z całą pewnością przedsiębiorca prowadzi działalność pod wskazanym adresem. 
   
 • Powód nie ma już możliwości unikania doręczenia pisma za pośrednictwem komornika poprzez zwrócenie pisma wraz ze wskazaniem innego adresu pozwanego.
   
 • Jeżeli powód dostarczy pisemny dowód, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie, powtórnie awizowaną korespondencję uznaje się za doręczoną wraz z upływem 14 dni od pozostawienia pierwszego awizo. 

Jak przygotować się do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego?

Aby właściwie przygotować się do nadchodzących zmian, zapraszamy do udziału w szkoleniu, które kompleksowo omawia nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego – także od strony praktycznej. Umożliwi ono określenie, w jaki sposób zmiany te wpłyną w praktyce na realizowane procesy windykacyjne.

Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej w 2023 r. Założenia nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego - przygotowanie wierzycieli do zmian

>> POZNAJ SZCZEGÓŁY SZKOLENIA <<


Zapraszamy na szkolenie z nowelizacji KPC.Uzyskana podczas szkolenia wiedza pomoże uczestnikom podjąć decyzje w zakresie ochrony roszczeń przed przedawnieniem, a także w dokonaniu oceny kosztów dochodzenia roszczeń w kontekście momentu kierowania sprawy do komornika czy sądu.

Szkolenie zaprojektowaliśmy z myślą o pracownikach windykacji i księgowości oraz członkach zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej. Skorzystają z niego również pracownicy działów windykacji, działający w ramach tzw. windykacji masowej i pracownicy zajmujący się windykacją oraz eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).

Windykacja – czy to koniec zmian?

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego to nie jedyne zmiany, które planuje ustawodawca. W toku jest także proces legislacyjny projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora, który ma za zadanie usystematyzowanie działalności firm windykacyjnych. 

Nie wiadomo jednak, kiedy przepisy te wejdą w życie – obecnie, w marcu 2023 roku, są one na etapie opiniowania.