Co to jest operat wodnoprawny?
05.04.2023

Operat wodnoprawny – czym jest, ile kosztuje i jak poprawnie go sporządzić?

Operat wodnoprawny to dokument niezbędny w procesie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Od poprawności jego przygotowania zależy często szybkość wydania pozytywnej decyzji przez organ uprawniony. Przeczytaj, jak właściwie sporządzić operat i ile to kosztuje.

Operat wodnoprawny – co to jest?

Wiele planowanych inwestycji realizowanych jest w obrębie cieków lub na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W tego rodzaju procesie inwestycyjnym występuje często konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, które wydawane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zapraszamy na szkolenie z operatów wodnoprawnych.

Właściwy organ wydaje pozwolenia wodnoprawne na podstawie zgromadzonych dokumentów, wśród których ważną funkcję pełnią operaty wodnoprawne. Operat wodnoprawny jest więc dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, np. na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych do środowiska oraz ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu. 

Kto wykonuje operat wodnoprawny, czyli czy potrzebujesz operatu wodnoprawnego?

Szczegółowy wykaz rodzajów inwestycji, dla których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia, znajduje się w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Jeśli, mimo przestudiowania go, wciąż nie masz pewności co do swojej inwestycji, możesz skontaktować się z nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca, gdzie planujesz inwestycję. Tam uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów.

Jak poprawnie opracować operat wodnoprawny?Wiesz już, że musisz starać się o pozwolenie wodnoprawne? Zrób to przed rozpoczęciem inwestycji. Aby uzyskać pozytywną decyzję o wydaniu pozwolenia wypełnij wniosek, którego wzór znajdziesz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Drugim niezbędnym dokumentem jest operat wodnoprawny. Jego zawartość będzie różna – w zależności od planowanej inwestycji. Zawsze jednak, jeśli konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne, oznacza to, że musisz przygotować również operat wodnoprawny.

Dla Twojej inwestycji mogą być także wymagane inne załączniki – ich wykaz również znajduje się w ustawie Prawo wodne.

Operat wodnoprawny – cena

Przygotowanie operatu wodnoprawnego bywa dość trudne i czasochłonne. Dlatego też powstały firmy, które specjalizują się w opracowywaniu operatów na zlecenie klienta. Powierzenie opracowania operatu ekspertom pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu. Zyskasz także pewność poprawności dokumentu.

Wiąże się to jednak z inwestycją. Ile kosztuje przygotowanie operatu wodnoprawnego? Zwykle jest to koszt od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. To duża rozbieżność – wszystko zależy bowiem od stopnia skomplikowania inwestycji, a tym samym ilości czasu, który trzeba poświęcić na opracowanie dokumentu.

Wiele firm, poza samym przygotowaniem operatu, oferuje swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wymagane jest wtedy dołączenie do wniosku pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Co powinien zawierać operat wodnoprawny?

Choć wykonanie operatu wodnoprawnego można zlecić profesjonalistom, warto wiedzieć, co dokument taki powinien zawierać. Dzięki temu będziesz w stanie zweryfikować kompletność operatu, a także lepiej zrozumiesz poszczególne wymagania. Niezbędne składowe operatu wodnoprawnego znajdziesz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Operat wodnoprawny powinien zawierać część opisową oraz część graficzną. Niezbędne są dwie wersje:

 • pisemna,
 • elektroniczna (dokument tekstowy plus graficzna część operatu jako PDF lub jako pliki w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych).

Ile kosztuje operat wodnoprawny?

Część opisowa operatu wodnoprawnego

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać następujące dane:

 • nazwa, adres i siedziba podmiotu składającego wniosek,
 • cel i zakres korzystania z wód,
 • cel, rodzaj i opis urządzeń wodnych lub robót, urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, a także odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych, objętego pozwoleniem wodnoprawnym,
 • ustalenia wynikające z przepisów, m.in. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza czy programu ochrony wód morskich,
 • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód, a także wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
 • planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń,
 • informację o formach ochrony przyrody.

Część graficzna operatu wodnoprawnego

Część graficzna operatu wodnoprawnego powinna zawierać następujące dane:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z planem urządzeń wodnych i planowanym zasięgiem oddziaływania lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych danych – zarówno w części opisowej, jak i graficznej – znajdują się w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Oprócz obowiązkowych danych wymienionych powyżej, poszczególne rodzaje operatów mogą wymagać uzupełnienia o dodatkowe informacje. Jest Jak przygotować operat wodnoprawny?tak w przypadku: pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych czy pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków

Jak poprawnie przygotować operat wodnoprawny?

Aby poprawnie sporządzić operat wodnoprawny, w zależności od rodzaju pozwolenia wodnoprawnego, o które będziesz się ubiegać, należy przejść następujące kroki:

 • ustalenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 • określenie warunków jakościowych dla ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
 • obliczenie ilości wód opadowych i roztopowych,
 • określenie częstotliwości i zakresu monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
 • określenie charakterystyki urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
 • określenie charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
 • określenie wpływu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
 • analiza zgodności zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza,
 • ustalenie kręgu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • ustalenie innych warunków emisyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w zakresie pozwoleń zintegrowanych.

Dlaczego warto poprawnie przygotować operat wodnoprawny?

Właściwie przygotowany operat wodnoprawny daje duże prawdopodobieństwo szybkiego otrzymania pozwolenia wodnoprawnego, bez konieczności poprawy złożonej dokumentacji wnioskowej. Przyspiesza to całą inwestycję, którą możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia.

Jeśli chcesz szczegółowo zaznajomić się z tematyką opracowywania operatów wodnoprawnych, warto rozważyć udział w szkoleniu z tego zakresu. Będą one przydatne zarówno dla inwestorów, jak i osób zawodowo zajmujących się przygotowywaniem operatów. Omawiamy na nich poszczególne kroki, dzięki którym poprawnie i sprawnie przygotujesz operat wodnoprawny.


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA