Co to jest pomoc de minimis?
01.06.2023

Pomoc publiczna a pomoc de minimis – czym są i jakie są podstawowe różnice między nimi?

W ramach gospodarki rynkowej rządy i instytucje publiczne często oferują różnego rodzaju wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw. Takie wsparcie najczęściej przyjmuje postać pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Chociaż oba te terminy dotyczą finansowego wsparcia dla firm, istnieją między nimi pewne istotne różnice. Przeczytaj, czym dokładnie są te dwa rodzaje pomocy, co je łączy, a co różni.

Co to jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna to wszelkie działania podjęte przez państwo lub instytucje publiczne, które przekraczają normalne warunki rynkowe i mają za zadanie przynieść korzyść konkretnym przedsiębiorstwom lub sektorom gospodarki.

Celem pomocy publicznej jest zazwyczaj wyrównanie niekorzystnych warunków konkurencji lub promowanie określonych celów gospodarczych, takich jak rozwój regionalny czy ochrona środowiska. Pomoc publiczna może być przyznawana w postaci dotacji, ulgi podatkowej, preferencyjnego kredytu lub bezpośrednich inwestycji kapitałowych ze strony rządu lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zapraszamy na szkolenia z pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Przykłady obszarów wykorzystujących pomoc publiczną w Polsce

 • Ogólnokrajowe i regionalne programy operacyjne: państwo może realizować programy finansowane ze środków unijnych, które mają na celu wspieranie rozwoju regionalnego i inwestycji w określonych regionach kraju.
   
 • Dotacje na badania i rozwój: państwo może przyznawać dotacje przedsiębiorstwom na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych w celu stymulowania innowacji i postępu technologicznego.
   
 • Ulgi podatkowe dla inwestorów polskich oraz zagranicznych: państwo oferuje różnego rodzaju ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, które inwestują w określonych sektorach lub regionach.
   
 • Inwestycje publiczne: państwo może dokonywać inwestycji kapitałowych w sektorach strategicznych, takich jak infrastruktura transportowa, energetyka czy telekomunikacja.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis odnosi się do pomocy udzielanej przez państwo lub instytucje publiczne, która jest ograniczona do relatywnie niewielkich kwot. W ramach przepisów Unii Europejskiej pomoc de minimis może wynosić maksymalnie 200 000 euro w okresie trzech lat.

Głównym celem pomocy de minimis jest udzielanie niewielkich kwot wsparcia przedsiębiorstwom, bez nakładania na nie nieproporcjonalnie dużych obciążeń regulacyjnych. Pomoc de minimis w minimalnym stopniu zakłóca konkurencję na rynku, stąd zasady jej udzielania są bardziej elastyczne i niejednokrotnie korzystniejsze dla przedsiębiorstw w porównaniu z pomocą publiczną. Przykładowe formy pomocy de minimis to niewielkie dotacje, gwarancje kredytowe czy zwolnienia podatkowe.

Przykłady obszarów wykorzystujących pomoc de minimis w Polsce

 • Dotacje na szkolenia: państwo może przyznawać niewielkie dotacje na sfinansowanie szkoleń pracowników w celu podnoszenia ich umiejętności i kwalifikacji.
   
 • Gwarancje kredytowe: polskie instytucje publiczne mogą udzielać gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiając im dostęp do finansowania.
   
 • Zwolnienia podatkowe: istnieją różne programy zwolnień podatkowych, takie jak zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność np. na obszarach specjalnych strefach ekonomicznych.

Jakie są różnice pomiędzy pomocą publiczną a de minimis?

Pomoc publiczna a pomoc de minimis – najważniejsze różnice

Choć wsparcie finansowe instytucji publicznych dla wielu firm może wydawać się „po prostu wsparciem” warto zwrócić uwagę, że są istotne różnice pomiędzy jego rodzajami. Najważniejsze różnice pomiędzy pomocą publiczną a pomocą de minimis to:

Skala wsparcia

Pomoc publiczna nie ma ograniczeń co do maksymalnej kwoty, jaką można przyznać przedsiębiorstwu, podczas gdy pomoc de minimis jest ograniczona pułapem, wynoszącym 200 000 euro w okresie trzech lat.

Cel wsparcia

Pomoc publiczna jest wykorzystywana jako narzędzie interwencji państwa w konkretnych obszarach gospodarki, które są istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz społecznego Unii Europejskiej: wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju regionalnego Państw Członkowskich, ochrona środowiska poprzez promowanie efektywniejszych form wykorzystywania zasobów naturalnych czy promowanie prowadzenia prac badawczych przez przedsiębiorstwa.

Pomoc de minimis jest natomiast narzędziem bardziej elastycznym od pomocy publicznej: zwykle jest wykorzystywana jako uzupełnienie pomocy publicznej lub kierowana do przedsiębiorstw, dla których warunki uzyskana pomocy publicznej stanowiłyby zbyt duże obciążenie administracyjne.

Procedury zgłaszania

W przypadku pomocy publicznej Państwa Członkowskie muszą zgłosić planowane wsparcie Komisji Europejskiej w celu jej zatwierdzenia, jeśli przekracza ona określone progi. W przypadku pomocy de minimis wsparcie to nie wymaga zgłoszenia ani zatwierdzenia przez Komisję Europejską, ale Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za monitorowanie przyznawanej pomocy.

Okres obowiązywania

Pomoc publiczna może być udzielana przez dłuższy okres, a niekiedy nawet na stałe, podczas gdy pomoc de minimis jest ograniczona do trzech lat.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis – poprawne stosowanie przepisów

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa i instytucje publiczne były świadome tych różnic i przestrzegały odpowiednich przepisów prawnych, aby uniknąć naruszenia zasad konkurencji i uregulowań dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Zarówno pomoc publiczna, jak i pomoc de minimis, są narzędziami, które mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i wspierania przedsiębiorczości - o ile są stosowane w odpowiedni sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby poznać szczegółowe przepisy dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz praktyczne aspekty ich stosowania, zapraszamy na szkolenia z tego obszaru: