Zapraszamy na szkolenia ze zrównoważonego rozwoju.
01.08.2023

Zrównoważony rozwój (ESG) - czym jest i jak wpływa na Twoją firmę

Koncepcja zrównoważonego rozwoju (ESG) jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed organizacjami na całym świecie, również w Polsce. Przeczytaj, czym jest ESG, jakie przepisy regulują zrównoważony rozwój i jak zaplanować wdrożenie go w Twojej firmie.

Co to jest ESG (zrównoważony rozwój)

ESG to koncepcja, która ma na celu zrównoważony rozwój organizacji. Skrót pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw głównych filarów tej idei:

 • środowisko (Environment),
 • społeczeństwo (Social),
 • zarządzanie (Governance).

Punktem wyjścia dla transformacji ESG w gospodarce jest potrzeba zapewnienia równowagi pomiędzy osiąganiem celów biznesowych, ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz odpowiedzialnym zarządzaniem. Harmonia tych elementów prowadzi w długim terminie do zrównoważonego rozwoju organizacji.

Zapraszamy na szkolenie ESG.

Filary zrównoważonego rozwoju

ESG jest miarą zrównoważonego prowadzenia działalności w trzech wspomnianych obszarach. Jakie szczegółowe działania i zadania kryją się pod nimi?

Zrównoważony rozwój a środowisko

Zapraszamy na szkolenie z ESG.Aspekt środowiskowy w koncepcji ESG dotyczy działań podejmowanych przez organizacje w celu ochrony środowiska i zminimalizowania negatywnego wpływu na nie.

Punktem wyjścia dla planowania działań w obszarze E są m.in. pomiar i ocena wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne (np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania energii, zarządzania odpadami,  ochrony bioróżnorodności, oszczędzania wody).

Zrównoważony rozwój a społeczeństwo

Idea zrównoważonego rozwoju bierze pod uwagę wpływ organizacji na poszczególne grupy interesariuszy. Chodzi przede wszystkim o pracowników, ale także społeczności lokalne, klientów, dostawców i inne zainteresowane strony. W tym obszarze często działania przedsiębiorstw są powiązane z realizowaną przez nie polityką w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Zrównoważony rozwój w sensie społecznym obejmuje kwestie związane z prawnymi i etycznymi standardami świadczenia pracy i stosunków w pracy, przestrzeganiem prawa pracy, bezpieczeństwem pracy, różnorodnością i inkluzywnością, dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz relacjami z interesariuszami.

Zrównoważony rozwój a zarządzanie

Obszar ten odnosi się do struktury zarządzania i podejmowania decyzji wewnątrz organizacji.

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju wymaga  etycznego i odpowiedzialnego zarządzania, przejrzystości, odpowiedzialności korporacyjnej oraz odpowiednich mechanizmów nadzoru. Dobrze zarządzane organizacje skupiają się na długoterminowych celach ESG i biorą pod uwagę potrzeby wszystkich interesariuszy.

Dlaczego warto dbać o zrównoważony rozwój organizacji?

Przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w otoczeniu szybko postępującej transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Rosną oczekiwania zarówno w kontekście wymogów prawnych, jak i tych, zgłaszanych przez klientów, partnerów biznesowych czy instytucje finansowe. Oznacza to konieczność identyfikacji kluczowych czynników ryzyka ESG i zarządzania nimi.

Skuteczne uwzględnianie wymogów ESG w prowadzonej działalności staje się obecnie istotnym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Może także pomóc w pozyskiwaniu finansowania, które coraz częściej bywa uwarunkowane spełnieniem wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Opracowywanie strategii zrównoważonego rozwoju, mechanizmów kontroli w tym zakresie czy przygotowywanie raportów niefinansowych – to codzienność coraz większej liczby firm, do których dołączać będą kolejne. Poza wartościami etycznymi, wiążą się z tym bowiem realne korzyści dla pozycji organizacji.

Zrównoważony rozwój – wymogi prawneZapraszamy na szkolenie z dyrektywy CSRD.

Zrównoważony rozwój to nie tylko szczytne idee i korzyści biznesowe. Dla wielu podmiotów to także konkretne wymogi prawne.

Już teraz przedsiębiorstwa, spełniające określone kryteria oraz będące tzw. instytucjami interesu publicznego (m.in. banki czy firmy ubezpieczeniowe), są zobowiązane do raportowania w obszarze ESG. Wynika to zarówno z przepisów Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa NFRD), jak i z przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

Obowiązek sprawozdawczy wkrótce obejmie większą liczbę podmiotów. Na mocy dyrektywy CSRD nie tylko coraz mniejsze podmioty staną przed tym obowiązkiem. Zmieni się także zakres i forma raportowania.

Kogo dotyczy dyrektywa CSRD?

Szacuje się, że obowiązek raportowania zgodnie z CSRD obejmie w Polsce około 3000 przedsiębiorstw.

Na początek, od 2025 r., za rok 2024 swoje sprawozdania złożą podmioty raportujące dotąd na mocy dyrektywy NFRD.

W kolejnym roku do tej grupy dołączą tzw. duże jednostki. czyli przedsiębiorstwa zarówno notowane, jak i nienotowane na giełdzie, spełniające dwa z trzech poniższych kryteriów:

 • zatrudnienie powyżej 250 pracowników,
 • 20 mln EUR sumy aktywów,
 • 40 mln EUR przychodów netto.

W 2027 r. raportowanie za 2026 r. będzie rozszerzone m.in. o małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.

Raportowanie według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS) będzie obowiązywało wszystkie duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe będą zaś raportowały według uproszczonego ESRS.

Raporty sporządzane będą w uzgodnionym formacie elektronicznym, przystosowanym do czytania maszynowego. Raporty sporządzone zgodnie z CSRD będą podlegały obowiązkowi audytowemu.

Jak wprowadzić zrównoważony rozwój do firmy?

Dla wielu firm prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju już jest lub za chwilę stanie się  prawnym obowiązkiem. Jednak nawet te, których regulacje nie obejmą, dostrzegają w koncepcji tej szereg korzyści.

Aby dobrze wykorzystać potencjał ESG i przygotować się na związane z tym wyzwania, warto zaplanować odpowiednią zmianę modelu funkcjonowania organizacji. W tym celu przygotowaliśmy szkolenie dla:

 • kadry zarządczej w przedsiębiorstwach i organizacjach, 
 • osób odpowiedzialnych za realizację polityk w zakresie ESG, a także za sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju,
 • audytorów sprawozdań niefinansowych,
 • pracowników instytucji finansowych, stosujących kryteria ESG w tworzeniu produktów finansowych oraz w relacjach z klientami.

ESG w przedsiębiorstwie - koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategii organizacji.
Ryzyko ESG - jak nim zarządzać

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • poznają znaczenie ESG jako ryzyka przekrojowego w organizacji,
 • zrozumieją rolę ryzyka ESG dla prawidłowej realizacji procesów w przedsiębiorstwie,
 • zrozumieją wzajemne powiązania ryzyka ESG z najważniejszymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • nauczą się identyfikacji znaczenia ryzyka ESG dla sprawozdawczości niefinansowej.

 >> Szczegóły merytoryczne i organizacyjne szkolenia <<