Zapraszamy na szkolenie z ustawy o jakości w opiece zdrowotnej.
29.01.2024

Rewolucyjne zmiany w służbie zdrowia. Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta podpisana

Prezydent podpisał ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Placówki służby zdrowia czeka obecnie rewolucja w zakresie nowych wymagań, terminów i kryteriów zmian dotyczących jakości w ochronie zdrowia.

Nowa ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – zmiana czy rewolucja?

2 sierpnia 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Choć jest to zmiana istniejących przepisów, w praktyce oznacza ona zupełnie nowe regulacje – wywracające stary porządek o 180 stopni. Dodatkowo nowe przepisy mają wpływ (zmiana lub uchylenie) na inne ustawy. 

Zapraszamy na szkolenie ze zmian w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Cel zmian dotyczących jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta ma na celu uporządkowanie sposobu, w jaki jakość świadczonych usług medycznych jest monitorowana na poziomie systemowym. Stanie się to poprzez określenie ról, zobowiązań i kompetencji poszczególnych podmiotów w zakresie:

 • autoryzacji,
 • wewnętrznego zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • procesu akredytacji,
 • tworzenia rejestrów medycznych.

Nowe wymogi mają w sposób kompleksowy i skoordynowany realizować politykę zdrowotną. Jak opisuje ustawodawca, wdrożenie rozwiązań w zakresie jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta ma doprowadzić m.in. do:

 • poprawy skuteczności diagnostyki i leczenia przez systematyczną ocenę klinicznych wskaźników jakości,
 • poprawy bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta przez rejestrowanie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych,
 • uzyskania porównywalności podmiotów udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki.

Zapraszamy na szkolenie z ustawy o bezpieczeństwie pacjenta.Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej oraz bezpieczeństwie pacjenta – najważniejsze zmiany

Ustawa dotycząca jakości w opiece zdrowotnej oraz bezpieczeństwie pacjenta wprowadza m.in. następujące zapisy:

 1. Wszystkie podmioty, które prowadzą działalność leczniczą i udzielają świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będą zobowiązane do uzyskania autoryzacji.

Autoryzację przyzna prezes NFZ na 5 lat po dokonaniu wizyty autoryzacyjnej (możliwe będzie także wydanie autoryzacji warunkowej na 1 rok). 

Będzie on także publikował w Biuletynie Informacji Publicznej listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z zakresami świadczeń:

 • posiadających autoryzację,
 • którym odmówiono wydania autoryzacji w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację,
 • którym cofnięto autoryzację w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację.
 1. Podmioty te, działające na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartych z Funduszem, będą musiały posiadać wewnętrzny system zapewniający jakość i bezpieczeństwo, zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

System ten składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy. Jego celem jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym.

 1. Ustawa precyzuje również kwestie dotyczące tworzenia i finansowania rejestrów medycznych. Określa zasady raportowania i udostępniania danych z tych rejestrów, umożliwiając ogólny dostęp do informacji, jednak w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z konkretną osobą fizyczną.

  Głównym celem tworzenia rejestrów jest monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Aby to osiągnąć, rozszerzono zakres danych udostępnianych NFZ z o informacje na temat płci, dacie urodzenia, przyczynie zgonu oraz jednostkowych danych medycznych.
   
 2. Wprowadza również modyfikacje w procesie akredytacji placówek medycznych. Odpowiedzialność za opracowywanie i aktualizację standardów akredytacyjnych oraz ich wdrożenie będzie należała do Rady Akredytacyjnej.

Akredytację przyzna minister zdrowia na okres 4 lat. Będzie ona potwierdzała spełnienie przez jednostkę akredytowaną określonych standardów.Jak przygotować się do zmian w służbie zdrowia?

Kiedy wchodzi w życie nowa ustawa o opiece zdrowotnej

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, dla których ustawodawca przewidział dłuższy czas na przygotowanie.

 • 1 stycznia 2024 zaczną obowiązywać regulacje dotyczące: procedury oceniającej w akredytacji, udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji, Rady Akredytacyjnej, a także dotyczące zmian w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych; dotyczące zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Wtedy również traci moc ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia.
   
 • 1 stycznia 2025 wejdzie w życie art. 22 ust. 6, który brzmi: "Standardy akredytacyjne stosuje się do wniosków o udzielenie akredytacji złożonych po upływie 12 miesięcy od dnia zamieszczenia tych standardów w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia."
   
 • 2 lata od dnia ogłoszenia zaczną natomiast obowiązywać przepisy dotyczące sposobu składania wniosku o akredytację poprzez System Monitorowania Wniosków o Udzielenie Akredytacji.

Nowa ustawa dla służby zdrowia - jak przygotować się do zmian?

Zmiany w służbie zdrowia, wynikające z nowych przepisów, są duże. Wymagają odpowiedniego, systematycznego przygotowania do wdrożenia nowych procedur. Aby ułatwić ten proces, zapraszamy na szkolenie:

Zapraszamy na szkolenie ze zmian w ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Poprowadzi je doktor nauk o zdrowiu, wykładowca akademicki na studiach MBA dla kadry medycznej, menadżer Działu Jakości w prywatnym szpitalu, posiadającym od 2022 roku najwyższy i jedyny tak wysoki wynik akredytacji w Polsce (96%). Szkolenie zapewni Państwu usystematyzowanie wiedzy, spokój i pewność podczas wprowadzania nowych zasad organizacji jednostek medycznych.

Aby zagwarantować Państwu kompleksową obsługę z zakresu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta proponujemy także dodatkowe usługi:

 • Umówienie się na „Audyt gotowości podmiotu do spełniania wymogów standardów akredytacyjnych w szpitalu”.
 • Indywidualne przygotowanie jednostki do spełniania wymogów akredytacyjnych w celu przystąpienia do akredytacji.