W najbliższym czasie planowane są zmiany w ustawie o transporcie drogowym.
13.06.2024

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym – kiedy i co się zmieni oraz kogo obejmą nowości

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało propozycję zmian w ustawie o transporcie drogowym, które będą miały duże znaczenie dla zleceniodawców. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji. Przeczytaj, co i kiedy się zmieni.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jaki jest cel zmian w ustawie o transporcie drogowym,
 • kiedy wejdą w życie zmiany w ustawie o transporcie drogowym,
 • kogo dotyczy nowelizacja prawa transportowego,
 • co zmieni się w prawie transportowym,
 • Jak przygotować się do zmian w ustawie o transporcie drogowym.

Cel zmian w ustawie o transporcie drogowym

Jak czytamy w publikacjach Ministerstwa Infrastruktury, planowane zmiany są częścią prac zmierzających do zapewnienia polskim przewoźnikom warunków dla uczciwej i wyrównanej konkurencji.

Zapraszamy na szkolenie z transportu drogowego i nowelizacji ustawy transportowej.

Celem nowych prawnych mechanizmów osłonowych, a także planowanych sankcji jest:

 • stabilizacja rynku przewozów drogowych,
 • ograniczenie nieuczciwej konkurencji,
 • zwiększenie efektywności kontroli,
 • wzmocnienie egzekucji przepisów.

Prace legislacyjne obejmują również przepisy, które mają pomóc w walce z nadwyżką podaży nad popytem oraz z zatorami płatniczymi w transporcie drogowym. Część z nich pozwoli także na obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Kiedy zmiany w ustawie o transporcie drogowym?

Zmiany autorstwa Ministerstwa Infrastruktury, planowane w ustawie o transporcie drogowym, to projekt nowelizacji, który obecnie znajduje się w konsultacjach. 

W projekcie zapisano, że przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji. Konkretnej daty uchwalenia i opublikowania zmian na razie nie ma, jednak planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Kogo dotyczy nowelizacja prawa transportowego?

Nowe przepisy skupiają się przede wszystkim na spedytorach i nadawcach ładunków, mają duże znaczenie dla zleceniodawców. Dotyczą one wszystkich rodzajów przewozów, od lokalnych po międzynarodowe i kabotażowe.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – co się zmieni?

W uzasadnieniu do projektu nowej ustawy z dnia 11 kwietnia 2024 r. czytamy: Projektowana ustawa przewiduje szczegółowe określenie obowiązków podmiotów wykonujących inne czynności związane z przewozem drogowym jako spedytorzy, nadawcy lub podwykonawcy tych podmiotów, zlecających międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy lub przewozy kabotażowe.

Licencja na przewóz

Nowy projekt zakazuje spedytorowi, nadawcy lub ich podwykonawcy zlecania przewozu krajowego, międzynarodowego czy kabotażowego podmiotowi nieposiadającemu zezwolenia lub licencji na wykonywanie takich przewozów. Na zlecającym będzie spoczywał obowiązek sprawdzenia, czy wybrany przez niego przewoźnik posiada stosowne uprawnienia.

Do tej pory ustawa o transporcie drogowym przewidywała karę 10 000 zł za powierzenie przewozu osobie nie posiadającej uprawnień. Nowa propozycja  dokładniej precyzuje określone wymogi i drastycznie podnosi kary.

Dokumenty przewoźnika

Zlecający przewóz będzie miał także nowe obowiązki w zakresie dokumentacji. 

Po pierwsze musi on sprawdzić stosowne dokumenty przewoźnika oraz posiadać ich kopię.

Nowe przepisy mówią także, że zleceniodawca ma obowiązek przekazania przewoźnikowi/kierowcy „potwierdzenia zlecenia transportowego”, które musi zawierać:

 • nazwę zleceniodawcy, 
 • jego adres, 
 • numer NIP, 
 • termin wykonania danego zlecenia, 
 • nadawcę i odbiorcę.

Zleceniodawca ma przechowywać kopię dokumentu przez okres 5 lat. Celem takiego rozwiązania jest ułatwienie organom kontrolnym ustalenia, kto zlecił transport przewoźnikowi. 

Zmiany w ustawie o transporcie drogowym – kary

Projekt przewiduje wysokie kary w przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków.

Za zlecenie przewozu podmiotowi nieposiadającemu stosownych uprawnień, zezwoleń czy licencji grozić będzie kara 200 000 zł.

Osoba, która zleca wykonywanie krajowego przewozu drogowego rzeczy, międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy lub przewozu kabotażowego rzeczy podmiotowi nieuprawnionemu, podlega karze pieniężnej w wysokości do 300 000 zł za naruszenia stwierdzone w wyniku jednej kontroli drogowej.

Niewystawienie lub nieprzekazanie przewoźnikowi drogowemu „potwierdzenia zlecenia transportowego” oznaczać ma karę 1500 złotych.

Za brak archiwizacji dokumentów grozić będzie kara 100 000 zł.

Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli u spedytora, nadawcy lub podwykonawcy tych podmiotów, nie może przekroczyć 1 000 000 złotych.

Nowa ustawa zakłada także kary dla nieuczciwych przewoźników. Jeżeli firma transportowa przedstawi nadawcy czy spedytorowi niezgodne ze stanem faktycznym, przerobione lub podrobione zezwolenia lub licencje otrzyma karę w wysokości 12 000 złotych.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – wsparcie dla branży TSL

Eksperci oceniają, że nowe regulacje prawne są krokiem w dobrym kierunku. Może on poprawić sytuację w branży TSL. 

Polski transport mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami. Są to m.in. unijne regulacje, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu czy rosnące wymagania zleceniodawców związane z redukcją emisji. 

Także wojna trwająca w Ukrainie i nowe konflikty na Bliskim Wschodzie wpływają na łańcuchy dostaw. Powoduje to zakłócenia w transporcie, zmniejszenie popytu na usługi transportowe, a także wzrost kosztów operacyjnych z powodu zmienności cen paliw​.

Ministerstwo Infrastruktury ocenia, że wdrożenie rozwiązań przewidzianych w ustawie złagodzi negatywne skutki czynników zewnętrznych na rynku międzynarodowym względem polskich przedsiębiorców transportu drogowego i zwiększy szanse na funkcjonowanie polskich podmiotów na równych i uczciwych zasadach.

Jak przygotować się do zmian w ustawie o transporcie drogowym

Zapraszamy na szkolenie, które pomoże firmom z branży TSL przygotować się do nadchodzących zmian.

Zapraszamy na szkolenie z transportu drogowego i nowelizacji ustawy transportowej.

Udział w szkoleniu pozwoli ponadto na zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat:

 • prawa regulującego przewozy drogowe krajowe i międzynarodowe oraz umowę spedycji,
 • ważnego dokumentu, jakim jest drogowy list przewozowy,
 • zabezpieczenia swoich interesów w stosunku do spedytora i przewoźnika drogowego,
 • procedur reklamacyjnych.