Odpis na ZFŚS w 2013 r.
24.10.2013

Odpis na ZFŚS w 2013 r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 592) – dalej u.z.f.ś.s. w 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 u.z.f.ś.s., należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 u.z.f.ś.s.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. z dnia 28 lutego 2011 r.) przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w drugim półroczu 2010 r. wyniosło 2.917,14 zł.

Powyższe oznacza, że dla potrzeb obliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 r. przyjmujemy przeciętne wynagrodzenie na poziomie 2.917,14 zł a zatem w bieżącym roku odpis podstawowy wyniesie 1093,93 zł.

Autor: radca prawny Kamil Szymański

Zainteresowany? Sprawdź naszą ofertę szkoleń. Zapraszamy!