Raport do KOBIZE – trzeba sporządzać czy nie?
10.05.2013
Raport do KOBIZE – trzeba sporządzać czy nie?

Wątpliwości, czy każdy przedsiębiorca musi sporządzać raport do KOBIZE pojawiły się w styczniu 2011 r., w związku z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie internetowej KOBIZE.

Zawarto w nich informacje, że „małe podmioty” przez 2 lata nie muszą składać raportu. Małe podmioty, czyli takie,  które dla eksploatowanych instalacji nie muszą mieć pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwoleń zintegrowanych,. A jeśli chcą złożyć, to mogą, ale raport uproszczony, wypełniając odpowiedni formularz pobrany ze strony internetowej KOBIZE. Wyjaśnienie to wprawdzie zostało później usunięte, ale narobiło sporo zamieszania.

Żeby rozstrzygnąć problem trzeba sięgnąć do źródła, tj. do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 2009 r.

Przepis zawarty w art. 7 jednoznacznie wskazuje, że każdy podmiot korzystający ze środowiska sporządza raport i wprowadza go do Krajowej bazy.

Definicja podmiotu zawarta jest w Prawie ochrony środowiska i do niej odsyła ustawa o systemie zarządzania emisjami. W myśl definicji podmiotem jest  przedsiębiorca, rolnik, jednostka organizacyjna oraz osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie. Ponieważ ustawa nie wprowadza żadnych wyjątków, obowiązek sporządzenia raportu dotyczy każdego podmiotu, niezależnie od skali prowadzonej działalności czy wielkości emisji. Naturalnie jego działalność musi wiązać się z wprowadzaniem do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Raport trzeba wprowadzić do bazy do końca lutego każdego roku, a informacje w nim zawarte dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego. Te informacje to m. in. wielkość emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wielkość produkcji, charakterystyka surowców i paliw związanych z emisjami oraz środki techniczne zastosowane w celu zapobiegania lub ograniczenia emisji.

Potwierdzeniem tego, że obowiązek raportowania odnosi się do wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, jest zapis w ustawie, w którym doprecyzowano, że gdy sporządzenie raportu wiąże się z eksploatacją instalacji, to powinien go składać prowadzący instalację.

Do takiej interpretacji skłania też powiązanie ustawy o systemie zarządzania emisjami z Prawem ochrony środowiska w części dot. opłat ekologicznych.

Od 2017 r. opłaty za emisję do powietrza będą naliczane na podstawie raportu do KOBIZE. Gdyby raport dotyczył wybranej grupy podmiotów, pozostałe musiałyby zostać zwolnione z opłat lub musiałby dla nich zostać stworzony odrębny system naliczania opłat.

Tak więc raport składają zarówno przedsiębiorcy prowadzący instalację (ciepłownię, hutę, malarnię), jak i posiadający np. stanowiska spawalnicze lub tylko środki transportu.

 

Autor: Hanna Kończal