Zamiana starych zezwoleń na transport odpadów
11.10.2013
Zamiana starych zezwoleń na transport odpadów

Czy po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach można zmieniać obowiązujące zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie starej ustawy o odpadach? Czy w przypadku jakiejkolwiek zmiany istnieje konieczność złożenia wniosku o wydanie nowej decyzji?

Jak to zwykle bywa przy zmianie przepisów – pojawiły się dwa fronty w tej kwestii, szczególnie wśród przedstawicieli organów, które są władne do wydawania odpowiednich decyzji. Na dzień dzisiejszy spotkałam się zarówno z sytuacją, gdy organ zmienia bezdyskusyjnie stare decyzje, jak i z sytuacją, w której odmówiono przedsiębiorcy zmiany starej decyzji. A co w tym temacie mówi sama ustawa? I jak ją czytać?

Otóż wedle przepisów nowej ustawy, stare decyzje odpadowe, takie jak zezwolenie na transport odpadów, wydane na podstawie starej ustawy o odpadach są jeszcze ważne maksymalnie do czasu utworzenia przez marszałka województwa rejestru. Mówi o tym jednoznacznie przepis przejściowy zawarty w art. 233 nowej ustawy o odpadach:

Art. 233. 1. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

A najistotniejsze, ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że do czasu utworzenia rejestru zezwolenia na transport mają być wydawane na podstawie starej ustawy odpadowej.

Art. 233. 2. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów (…), na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 252.", tzn. starej ustawy odpadowej!!!!!!!

Skoro zatem nowe decyzje wydawane mają być na podstawie starej ustawy odpadowej, analogicznie ich zmiana musi odbywać się na tej samej drodze.