Faktury korygujące w rozliczaniu projektów w ramach POIiŚ
21.11.2013
Faktury korygujące w rozliczaniu projektów w ramach POIiŚ

Faktury korygujące we wnioskach o płatność w ramach PO IiŚ.

Faktury korygujące we wnioskach o płatność w ramach PO IiŚ. Czy wykazanie ich we wniosku może pociągać za sobą dodatkowe skutki finansowe dla beneficjenta?

Zapisem Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ  któremu warto się przyjrzeć jest sposób postępowania z fakturami korygującymi wykazywanymi we wniosku o płatność.

Instrukcja do wniosku o płatność precyzuje sposób, w jaki tego typu faktury należy ujmować we wnioskach.

Szczególnej jednak uwagi wymaga następujący przypadek: Jeśli faktura korygująca pomniejsza należność dla wykonawcy, a faktura korygowana była już ujęta we wcześniejszym wniosku o płatność, należy ja ująć w zestawieniu wydatków jako odrębną pozycję ze znakiem „-„. Nie jest to oczywiście nic odkrywczego, jednak samo postąpienie według instrukcji, w określonych przypadkach nie kończy tematu i jest zaledwie początkiem „uporządkowania” sprawy.

Jeśli bowiem za fakturę podlegającą korekcie, ujętą we wcześniejszym wniosku o płatność beneficjent otrzymał już środki (refundację lub zaliczkę), zajdzie przesłanka określona w art. 207 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, powodująca konieczność wyegzekwowania od beneficjenta środków „pobranych w nadmiernej wysokości” (zatem tych o które skorygowana została należność na rzecz wykonawcy) wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków beneficjentowi.

Konieczność wszczęcia procedury odzyskiwania wynika bezpośrednio z treści Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ (w wersji z dnia 08.10.2012). Warto o tym wiedzieć i sprawdzać dokładnie faktury, jakie przedkładane zostają do rozliczenia we wnioskach o płatność, aby uniknąć ewentualnych negatywnych następstw w postaci konieczności zapłaty odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych.

Więcej informacji uzyskasz na naszych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska. Zapraszamy!