Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego

Warszawa
06-07 czerwca 2019 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa
03-04 października 2019 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Po zmianach przepisów z lat 2017-2018 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uległo znacznym modyfikacjom.

Adaptacja do zmian klimatu, badanie oddziaływań skumulowanych, zmiana zakresu stron postępowania i nowe organy współdziałające oraz nowe kompetencje organów administracji wodnej nakładają się na znaczącą nowelizację postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r.

Cele szkolenia:

 • omówienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach wprowadzonych przez nowelizację KPA i nowe Prawo wodne,
 • omówienie zmian w ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzonych w ostatnim czasie.

Szkolenie adresowane jest do organów administracji ogólnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i wyspecjalizowanej (pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska) wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

 • czy dla danego przedsięwzięcia należy przeprowadzić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • jakie wymagania formalne musi spełniać wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji i jakie załączniki należy dołączyć,
 • czym jest raport i karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • jak prawidłowo udokumentować udział społeczny w postępowaniu,
 • jakie są elementy i skutki współdziałania z organami ochrony środowiska,
 • jakie są ścieżki odwoławcze i kiedy można wzruszyć decyzję środowiskową.

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:

  • podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym (development consent) i jej relacja do decyzji „wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę),
  • pojęcie przedsięwzięcia,
  • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.

 2. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z I grupy):

  • rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • kwalifikowanie przedsięwzięć,
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność.

 3. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z II grupy):

  • screening – kryteria selekcji,
  • kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
  • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu,
  • karta informacyjna przedsięwzięcia.

 4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • organy właściwe do wydania DUŚ,
  • elementy formalne wniosku,
  • sposób wniesienia wniosku po nowelizacji kpa,
  • tryb i termin usuwania braków formalnych oraz skutki ich nieusunięcia,
  • wymagane załączniki, w tym problemy związane z wyciągami z ewidencji budynków i gruntów.

 5. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
  • wyłączenie obowiązku współdziałania,
  • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
  • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,
  • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,
  • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
  • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
  • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
  • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe.

DZIEŃ II

 1. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • pojęcie strony postępowania; nowy sposób definiowania pojęcia „w zasięgu oddziaływania”,
  • pojęcie strony postępowania w nowym Prawie wodnym,
  • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zmiany kpa w zakresie obwieszczeń
   i informowania stron),
  • mediacje po nowelizacji kpa, w tym mediacje w postępowaniu odwoławczym,
  • rozprawa administracyjna z kpa  a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
  • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.

 2. Postępowanie z udziałem społecznym:

  • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
  • udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.

 3. Postępowanie dowodowe:

  • zasady postępowania dowodowego (nowelizacja kpa),
  • raport jako główny środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • znaczące negatywne oddziaływanie, nieosiągnięcie celów środowiskowych i kategoria „nadrzędnego interesu publicznego” – kryteria i skutki,
  • „kompetentni eksperci” – kryteria weryfikacji uprawnień twórców raportów,
  • uwagi i wnioski złożone w procedurze z udziałem społecznym jako element ustalenia stanu faktycznego w sprawie.

 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • przesłanki materialne wydania DUŚ,
  • nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu („z warunkami”),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
  • uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pouczenia (nowelizacja kpa),
  • wykonalność i „użyteczność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • ponowna ocena oddziaływania na środowisko a zmiana DUŚ,administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ (nowelizacja uuiś
   i kpa).

 6. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),
  • odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA.

 7. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie kpa.

 8. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
06-07 czerwca 2019 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa
03-04 października 2019 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 - 15.00)