Decyzje środowiskowe i najnowsze zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.

Warszawa
21-22 października 2019 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa
09-10 grudnia 2019 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym podsumujemy prawne aspekty postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • zaprezentujemy etapy postępowania przed organem administracji publicznej,
 • omówimy zagadnienia dotyczące właściwości organów, zawartości wniosków i wymaganych załączników, udziału stron,
 • omówimy skutki wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej zaskarżalności.

Szkolenie uwzględnia najnowszy projekt nowelizacji ustawy ooś z marca 2019 r. zakładający usprawnienie procedury wydania DUŚ w celu przyspieszenia postępowania i obniżenia jego kosztów dla inwestorów itp.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora,
 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające – organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie wiedzy o sposobie prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury ooś i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zmniejszenie ryzyka odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji,
 • uzyskanie wiedzy praktycznej o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu.

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:
   
  • podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji „wykonawczych”, np. pozwolenia na budowę),
  • pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
  • jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?,
  • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.
    
 2. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z I grupy):
   
  • podział i kwalifikacja przedsięwzięć,
  • przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I.
    
 3. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?
  • przedsięwzięcia z II grupy
  • screening – kryteria selekcji,
  • kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
  • przykładowe kryteria – omówienie uwzgledniające stanowiska GDOŚ i orzecznictwo,
  • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie,
  • likwidacja postanowienia w przypadku braku obowiązku  przeprowadzenia ooś - zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 9 marca 2019 r.
    
 4. Raport ooś i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):
   
  • zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność,
  • wariantowanie,
  • raport jako środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania DUŚ,
  • „kompetentni eksperci” jako autorzy raportów i  projektowane zmiany w tym zakresie,
  • KIP a postanowienie o obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia ooś.
    
 5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany  wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ,
  • elementy formalne wniosku,
  • sposób wniesienia wniosku po nowelizacji kpa,
  • tryb i termin usuwania braków formalnych oraz skutki ich nieusunięcia,
  • wymagane załączniki, w tym zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.
  • postępowanie dowodowe,
  • zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniające zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.

DZIEŃ II

 1. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
  • wyłączenie obowiązku współdziałania,
  • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
  • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,
  • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,
  • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
  • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
  • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
  • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe,
  • zmiany w zakresie wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019.
    
 2. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
  • pojęcie strony postępowania: kto może być stroną w postępowaniu – analiza dotychczasowych przesłanek oraz propozycji wynikającej z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.,
  • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –kryterium odległościowe wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.,
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.,
  • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów w projekcie nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.; domniemanie prawdziwości danych, projektowane rozwiązania w przypadku śmierci strony,
  • mediacje po nowelizacji kpa, w tym mediacje w postępowaniu odwoławczym,
  • rozprawa administracyjna z kpa  a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
  • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
    
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • przesłanki materialne wydania DUŚ,
  • nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu („z warunkami”),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem, decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
  • uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pouczenia (nowelizacja kpa),
  • wykonalność i „używalność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotychczasowa ocena „etapowości” realizacji inwestycji i likwidacja tego wymogu wynikająca z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.,
  • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ (nowelizacja uuiś i kpa),
  • „następcza” ooś a samowola budowlana,
  • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.
    
 4. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
   
  • zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),
  • odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA,
  • nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie kpa, w tym nowe uprawnienia RDOŚ wynikające z projektu nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 marca 2019 r.
    
 5. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko a zmiana DUŚ.
   
 6. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
21-22 października 2019 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa
09-10 grudnia 2019 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)