Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka, orzecznictwo KIO i opinie UZP

Warszawa
15 kwietnia 2020 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Konieczność elektronizacji zamówień publicznych wynika z prawa unijnego. Elektronizacja nastąpiła w dwóch etapach w 2018r.

Już od 18 kwietnia 2018 roku zamawiający i wykonawcy zostali zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu użyciu środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ.

W pozostałym zakresie wymóg ten obowiązuje do postępowań od progów unijnych wszczętych od 18 października 2018 r.

Na szkoleniu "Elektronizacja zamówień publicznych" dowiedzą się Państwo m.in. z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji, jaki dokument spełni wymóg „dokumentu elektronicznego”, w jaki sposób jest możliwe przekazywanie poszczególnych pism, dokumentów i oświadczeń w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak należy złożyć oferty, dopuszczenie do udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz kiedy zamawiający ma prawo zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu.

Trener przedstawi trudnosci występujące w praktyce, orzecznictwo KIO w zakresie elektronizacji oraz stanowiska UZP i innych podmiotów na rynku zamówień publicznych.

Omówimy:

 • zasady dotyczące elektronizacji zamówień obowiązujące od 18.04.2018 r. oraz od 18.10.2018 r.,
 • praktyczne wskazówki dotyczące m.in. kształtowania postanowień SIWZ przy uwzględnieniu wymogów elektronicznego składania JEDZ, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczeń lub dokumentów elektronicznych, wadium w formie innej niż pieniądz
 • wymagania związane z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych,
 • rodzaje podpisów elektronicznych, wskazówki jaki format podpisu wybrać, aby nie generować problemów, jak weryfikować (walidować) podpis w celu oceny czy prawidłowo został złożony,
 • elektroniczne reguły przygotowania JEDZ, ofert, pełnomocnictw - poznanie na tle porównawczym, kontrowersje wokół uch sporządzania w postaci elektronicznej m.in. w orzecznictwie KIO.

Adresaci szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych:

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Metody szkoleniowe:

 • case study,
 • przykłady weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • funkcjonowanie portali zakupowych.

Program

 1. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle zmian ustawy - Prawo zamówień publicznych z 20 lipca 2018 r. – poczta elektroniczna, formularz na ePUAP, komercyjny portal e-usług, zagrożenia i ułatwienia, jaki model wybrać.
   
 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu w formie elektronicznej:
   
  1. Komu i kiedy kwalifikowany podpis elektroniczny jest potrzebny, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu (m.in. formaty podpisu, funkcja skrótu, zapewnienie właściwej walidacji podpisu), w tym w świetle orzecznictwa KIO i opinii UZP.
  2. Jak zamawiający i wykonawca mogą samodzielnie zweryfikować czy JEDZ, oferta, dokument itp. został prawidłowo podpisany – instrumenty do walidacji.
    
 3. „Pułapki” i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i portali komercyjnych.
   
  1. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali.
  2. Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą.
    
 4. Zasady publikacji SIWZ i jej zmian oraz zadawanie pytań do SIWZ:
   
  1. W jakiej formie wykonawca może zadawać pytania do SIWZ po elektronizacji, czy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. W jakiej formie zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ i gdzie je zamieszcza – miniPortal a portale komercyjne.
  3. Przykłady postanowień SIWZ w zakresie elementów wynikających z elektronizacji – dla miniPortalu i portali komercyjnych.
    
 5. Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania po elektronizacji:
   
  1. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów od 18.10. 2018 r. w zakresie formy oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzania za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej.
  2. Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi” a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji.
  3. Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody).
  4. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu.
    
 6. Oferta w postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.:
   
  1. Reguły przesyłania elektronicznej oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na miniPortalu i portalach komercyjnych – podobieństwa i różnice.
  2. Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie elektronicznie.
  4. Forma pełnomocnictwa.
  5. Zmiana i wycofanie oferty elektronicznej, oferty wspólne - podobieństwa i różnice miniPortalu UZP i komercyjnego portalu e-usług.
  6. Otwarcie ofert  elektronicznych i informacje z otwarcia - rozwiązania praktyczne.
  7. Jak „fizycznie” w praktyce zamawiający ma poprawić omyłki w elektronicznej ofercie.
  8. Kiedy można odstąpić od wymogu elektronicznej oferty.
    
 7. Wadium po elektronizacji, w tym wymagania co do wadium w formie innej niż pieniądz, jak w praktyce wyglądają elektroniczne gwarancje wadialne, czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium.
   
 8. Reguły udostępniania protokołu postępowania i załączników do niego (np. ofert) po elektronizacji oraz archiwizacja dokumentów elektronicznych.
   
 9. Pytania, dyskusja, omawianie przykładów, dodatkowe wyjaśnienia.

Wykładowca

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu, wieloletni dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi szkolenia dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
15 kwietnia 2020 r., środa, godz. 10.00 - 16.00