Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i orzecznictwa KIO

Warszawa / lub ONLINE
03 listopada 2020 r., wtorek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu powiemy m.in. jak powinna przebiegać komunikacja zamawiającego z wykonawcami, kiedy stosować kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, omówimy reguły udostępniania SWZ, omówimy zasady składania oferty elektronicznej w różnych rodzajach postępowania, powiemy jakie dokumenty i w jakiej formie i terminie powinni dostarczać wykonawcy.

Elektronizacja wszystkich zamówień publicznych udzielanych na podstawie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. zamawiający i wykonawcy zostają zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu przy użyciu użyciu środków komunikacji elektronicznej nie tylko w postępowaniach od progów unijnych, ale także tzw. „biuletynowych” (krajowych), w których możliwe będą różne rodzaje podpisów elektronicznych.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaiu przetargowym w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiąującymi przepisami.

Omówimy:

 • zasady dotyczące elektronizacji zamówień obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.,
 • praktyczne wskazówki dotyczące m.in. kształtowania postanowień SWZ przy uwzględnieniu wymogów elektronicznego składania oświadczeń, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, elektronicznych podmiotowych środków dowodowych, wadium w formie innej niż pieniądz w postaci elektronicznej
 • wymagania związane z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych,
 • rodzaje dopuszczalnych podpisów elektronicznych, wskazówki jaki podpis wybrać, aby nie generować problemów i kiedy taki wybór jest możliwy, jak weryfikować (walidować) kwalifikowany podpis elektroniczny, a jak podpis zaufany lub podpis osobisty, w celu oceny czy prawidłowo został złożony,
 • elektroniczne reguły przygotowania oświadczenia wstępnego krajowego, JEDZ, ofert, pełnomocnictw - poznanie na tle porównawczym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Pzp, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji,
 • jakie i kiedy dopuszczalne są podpisy elektroniczne, w szczególności przy składaniu oświadczenia wstępnego lub oferty,
 • jaki dokument spełni wymóg „dokumentu elektronicznego”, jakie są dokumenty elektroniczne,
 • w jaki sposób jest możliwe przekazywanie poszczególnych pism, dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak należy złożyć oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • kiedy zamawiający ma prawo zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu,
 • jak dokonać weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • pokażemy przykłady dokumentów elektronicznych (np. ZUS, KRK, US), elektronicznych gwarancji wadialnych,
 • jak funkcjonują portale zakupowe.

Trener przedstawi trudności występujące dotychczas w praktyce, orzecznictwo KIO w zakresie elektronizacji w zestawieniu z nowymi przepisami – Prawo zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Metody szkoleniowe:

wykład, case study, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami  - obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości, w tym krajowych, możliwe odstępstwa i komunikacja ustna.
   
 2. Rodzaje podpisów elektronicznych wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.
   
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub opis potrzeb i wymagań – reguły udostępniania, zadawania pytań przez wykonawców i zmiany.
   
 4. Wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców.
   
  1. Oświadczenie wstępne wykonawcy w nowym trybie podstawowym w procedurze krajowej – forma, termin składania, aktualność.
  2. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)  - forma, termin składania, aktualność.
  3. Podmiotowe środki dowodowe – nowe obowiązki lub uprawnienia.
  4. Przedmiotowe środki dowodowe – termin złożenia, uprawnienie do wezwania do uzupełnienia, okoliczności uzasadniające zakaz uzupełniania.
  5. Kwestie rozumienia oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody).
  6. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu.
    
 5. Oferty w postępowaniu elektronicznym.
   
  1. Reguły składania elektronicznej oferty lub oferty podlegającej negocjacjom w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych
  2. Reguły składania elektronicznej oferty w postępowaniach o wartości od progów unijnych.
  3. Otwarcie ofert  - brak wymogu jawności, nowy termin otwarcia, nowe obowiązki przed otwarciem ofert i po dokonaniu tej czynności.
  4. Wyjaśnienia treści oferty oraz poprawa omyłek w elektronicznych ofertach.
  5. Odrzucenia oferty z powodu  niespełnienia wymagań zamawiającego związanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej
  6. Wadium -  wymóg wnoszenia w postaci elektronicznej, nowe reguły zwrotu wadium, w tym w formie innej niż pieniądz.
    
 6. Obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego oraz protokół postępowania o zamówienie publiczne.
   
  1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty.
  2. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać protokół.
  3. Obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu.
  4. Termin i sposób udostępniania dokumentacji postępowania, w tym ofert oraz ofert ostatecznych.
    
 7. Pytania, dyskusja, omawianie przykładów, dodatkowe wyjaśnienia.

Wykładowca

Doradca z zakresu zamówień publicznych, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Z zamówieniami publicznymi związana od 1995 roku. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
03 listopada 2020 r., wtorek, godz. 10.00-16.00