Gospodarowanie odpadami w 2019 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego

Warszawa
17-18 czerwca 2019, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Od 05.09.2018 r. obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów, m.in. do osób:

 • sporządzających dokumentacje techniczne,
 • wykonujących zadania organów administracji publicznej,
 • stosujących prawo w praktyce.

Szkolenie obejmuje swym zakresem omówienie:

 1. Prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy o odpadach w tym najnowszej nowelizacji, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów, unijnego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenia w sprawie właściwości niebezpiecznych odpadów, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji substancji;
   
 2. Prawa krajowego, w szczególności ustawy o odpadach wraz ze zmianami obowiązującymi od 5 września 2018 r., w zakresie dostosowania decyzji administracyjnych na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów, skrócenie czasu magazynowania odpadów, wyliczanie ilości magazynowanych odpadów, monitoring miejsc magazynowania odpadów, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia, kontrole Państwowej Straży Pożarnej, zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Zasady stosowania numeru rejestrowego (kogo dotyczy i kiedy obowiązek jest faktycznie spełniony, do kiedy należy się zarejestrować) oraz funkcjonowanie rejestru. Dokumenty stosowane w trakcie transportu odpadów, kary oraz znakowanie środków transportu, nowe kary za brak stosowania przepisów odpadowych w transporcie. Nowe regulacje w zakresie produktów ubocznych oraz wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń  do marszałka województwa. Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, projektowane aktów wykonawczych do ustawy o odpadach, a także orzeczenia organów odwoławczych, WSA oraz NSA, a także zmiany prawne obowiązujące od 2020r.

Na zajęciach trener przedstawi i omówi najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa:

 • począwszy od kwestii podstawowych, takich jak terminologia stosowana w gospodarowaniu odpadami,
 • poprzez stosowanie prawa w praktyce - praktyczne sposoby wykonywania prawa w zakresie rejestracji podmiotów, transportowania odpadów, prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczość,
 • do zagadnień skierowanych do profesjonalistów, takich jak metody i oceny spełniania warunków ustawowych, niuanse w trakcie kontroli, orzecznictwo sądów w praktyce.

Omawianie zagadnień będzie prowadzone ze wsparciem interpretacji Ministerstwa Środowiska, orzeczeniami sądów, obowiązujących dokumentów technicznych. Uczestnicy szkolenia mają możliwość bieżącej konsultacji problemów, z którymi zetknęli się lub mają trudności w ich rozwiązaniu w wykonywanej pracy.

Program

Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00

 1. Podstawowe zagadnienie dotyczące prawa Unii Europejskiej, w tym omówienie dyrektywy odpadach, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz decyzji.
   
 2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami.
   
 3. Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w gospodarce odpadami, w tym odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.
   
 4. Rejestr – kogo dotyczy, kiedy się rejestrować, ważne terminy dotyczące rejestru, dokonywanie aktualizacji w rejestrze, opłaty, stosowanie numeru rejestrowego.
   
 5. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych, skrócenie czasu magazynowania odpadów, opinia gminy przed wydaniem zezwolenia, kontrole Państwowej Straży Pożarnej, zmiana w regulacjach dotyczących własności terenu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza.
   
 6. Właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne – rozporządzenie UE.
   
 7. Katalog odpadów – różnice pomiędzy prawem krajowym a prawem UE.
   
 8. Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, poprawne stosowanie przepisów prawa UE.
   
 9. Zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – nowe definicje: substancja stwarzająca zagrożenie w kontekście rozporządzeń UE, metal ciężki, metal przejściowy, zestalanie odpadów, stabilizowanie odpadów.
   
 10. Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.
   
 11. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. 12 miesięcy na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania zbierania i przetwarzania odpadów. Wprowadzenie obowiązkowego monitoringu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzień II, godz.: 09.00 - 15.00

 1. Transport odpadów – nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w tym dokumenty potwierdzające transport odpadów, znakowanie pojazdów, nowe kary za niezgodny z prawem transport odpadów.
   
 2. Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami.
   
 3. Zasady korzystania z instrumentu prawnego klasyfikującego część materiałów i substancji jako produkt uboczny. Nowe regulacje w zakresie produktów ubocznych, w tym wygaśnięcie uprawnień wynikających ze starych zgłoszeń  do marszałka województwa.
   
 4. Utrata statusu odpadów – kryteria określające kiedy odpad przestaje być odpadem, praktyczne stosowanie przepisów prawa UE.
   
 5. Mechanizm przekazywania odpadów osobom fizycznym w zestawieniu z mechanizmem przygotowania odpadów do ponownego użycia.
   
 6. Ewidencja i sprawozdawczość odpadów, w tym omówienie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji wynikające z ustawy o odpadach.
   
 7. Zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
   
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi: prowadzenie RIPOK, PSZOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Omówienie nowych formularzy sprawozdawczych z odpadów komunalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, gmin oraz urzędów marszałkowskich. Przykładowe formularze – wypełnianie, ćwiczenia.
   
 9. Zmiany obowiązujące od 2020 r. w zakresie ewidencji odpadów i sporządzania dokumentacji.
   
 10. Podstawowe informacji dotyczące kontroli inspekcji – zmiana zasad w przeprowadzaniu kontroli podmiotów.
   
 11. Kary.
   
 12. Pytania, analiza przypadków, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie zajmuje się działalnością konsultingową. Autor publikacji, trener na szkoleniach.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
17-18 czerwca 2019, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (09.00 - 15.00)