MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ustawy Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

Szkolenie 2-dniowe
W trakcie szkolenia poruszymy m.in. zagadnienia: zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, zadania organów administracji, podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego, nowe plany gospodarowania wodami, zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi, operaty wodnoprawne.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę w zakresie aspektów prawnych gospodarki wodno-ściekowej, przekazaną na przykładach, w przystępny i praktyczny sposób, w kontekście obowiązków wynikających z przepisów Prawa wodnego, w związku z planowanym korzystaniem z zasobów wodnych oraz wykonywaniem urządzeń wodnych.

Cele szkolenia:

 • Pozyskanie umiejętności oceny w kwestii potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • Nabycie wiedzy na temat zasad korzystania z zasobów wodnych w świetle ustawy Prawo wodne
 • Poznanie niezbędnych wskazówek przydatnych na etapie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie stanowi kompendium wiedzy potrzebnej przy prowadzeniu działalności związanej z korzystaniem z zasobów wodnych
   
 • Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę z perspektywy ubiegania się o pozwolenia wodno-prawne jak również prowadzenia postępowań administracyjnych o wydawanie tych pozwoleń
   
 • Omówimy najważniejsze obowiązki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
   
 • Przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące przestrzegania warunków korzystania z zasobów wodnych
   
 • W trakcie szkolenia uczestnicy poznają, na konkretnych przykładach, dobre praktyki w stosowaniu najważniejszych przepisów Prawa wodnego - co będzie pomocne w kontekście wielu zawiłości prawnych związanych z tym tematem
   
 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili określić, jakie pozwolenia wodnoprawne winni posiadać w związku z prowadzoną działalnością oraz jakie dokumenty złożyć, aby te pozwolenia uzyskać.

Adresaci szkolenia:

 • Przedsiębiorcy, których działalność jest związana z korzystaniem z zasobów wodnych,
 • Pracownicy działów ochrony środowiska,
 • Pracownicy firm lub biur projektowych wykonujący dokumentację wnioskową,
 • Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno-prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,
 • Pracownicy PGW Wody Polskie,
 • Pracownicy administracji zainteresowani tematyką szkolenia.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o prezentację, analiza przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej.
   
 2. Organizacja i zadania organów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.
   
 3. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego.
   
 4. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja:
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego.
    
 5. Zasady wprowadzania ścieków do środowiska. Rodzaje ścieków:
  • bytowe,
  • komunalne,
  • przemysłowe.
    
 6. Oczyszczanie ścieków komunalnych w rozumieniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:
  •  wyznaczanie aglomeracji,
  • równoważna liczba mieszkańców (RLM),
  • obowiązki gminy wiodącej.
    
 7. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne:
  • normy jakościowe,
  • monitoring wód opadowych i roztopowych,
  • przeglądy urządzeń oczyszczających.
    
 8. Rodzaje i zasady korzystania z wód:
  • powszechne,
  • zwykłe,
  • szczególne,
  • usługi wodne.
    
 9. Obowiązki zakładów realizujących usługi wodne:
  • prowadzenie monitoringu
  • utrzymywanie koryt,
  • partycypacja w kosztach utrzymania.
    
 10. Nowe plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w ramach IIaPGW – zmiany obowiązujące od 23 marca 2023 r.:
  • jednolite części wód powierzchniowych i jednolite części wód podziemnych,
  • cele środowiskowe dla jednolitych części wód,
  • derogacje od osiągnięcia celów środowiskowych.
    
 11. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Decyzje wydawane w ramach zgód:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
    
 12. Zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych:
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • przypadki wniesienia sprzeciwu.

DZIEŃ II

 1. Rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, w tym m.in.:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, urządzeń wodnych i kanalizacji zewnętrznej,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
    
 2. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
  • rodzaje,
  • wymagania, które dokumentacja winna spełeniać
  • zasady sporządzania operatu,
  • załączniki do operatu.
    
 3. Strony postępowania wodnoprawnego:
  • zasięg oddziaływania,
  • wyznaczanie stron.
    
 4. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
   
 5. Zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych:
  • procedura wydawania oraz zmiany,
  • cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
  • przeglądy pozwoleń wodnoprawnych,
  • przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
    
 6. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - przypadki zwolnień.
   
 7. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych:
  • instalacje IPPC wymagające pozwolenia zintegrowanego,
  • kiedy pozwolenie wodnoprawne a kiedy pozwolenie zintegrowane,
  • zasady udzielania pozwoleń zintegrowanych.
    
 8. Mechanizm naliczania opłat za usługi wodne w zakresie ogólnym
  • pobór wody powierzchniowej i podziemnej,
  • wprowadzanie ścieków do środowiska
  • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska.
    
 9. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
   
 10. Analiza przypadku.
   
 11. Konsultacje, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz członek Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykładowca i trener z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1390,00 zł + 23% VAT = 1709,70 zł brutto

1390,00 zł + VAT zw =1390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.