Gwarancja bankowa jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

ONLINE
10 grudnia 2021 r., piątek, godz. 09.00-15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy dotyczące gwarancji bankowych, zlecenie udzielenia gwarancji bankowej, zawarcie i treść umowy gwarancji, treść gwarancji bankowej i zmiany w treści gwarancji, rodzaje gwarancji bankowych, roszczenia z gwarancji, wygaśnięcie gwarancji, sposoby przeniesienie praw z gwarancji, przedawnienie roszczeń z gwarancji, omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

Cel szkolenia:

Przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakrersu gwarancji bankowych,
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dot. zastosowania gwarancji bankowych,
 • omówienie problemów z praktyki uczestników, możliwość wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na pytania.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane,
 • pracownicy odpowiedzialni za kontakty handlowe oraz za przygotowanie, sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

Metodologia szkolenia:

 • analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na ich właściwą interpretację i wykorzystanie,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • analiza sytuacji podanych przez uczestników,
 • praca z dokumentami.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.
   
 2. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
   
  1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
  2. Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
  3. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
    
 3. Zawarcie i treść umowy gwarancji:
   
  1. Zawarcie umowy gwarancji,
  2. Forma gwarancji bankowej,
  3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
  4. Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
  5. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
    
   • Strony umowy gwarancji,
   • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
     
  6. Treść gwarancji bankowej:
    
   • Miejsce i data wystawienia gwarancji,
   • Beneficjent gwarancji,
   • Tytuł gwarancji i jej numer,
   • Preambuła gwarancji,
   • Oznaczenie stron umowy gwarancji,
   • Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
   • Termin obowiązywania gwarancji,
   • Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
   • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
   • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
   • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
   • Podpis gwaranta.
     
  7. Zmiany w treści gwarancji.
    
 4. Rodzaje gwarancji bankowych:
   
  1. Gwarancja dobrego wykonania umowy,
  2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
  3. Gwarancja zwrotu zaliczki,
  4. Gwarancja wypłaty zaliczki,
  5. Gwarancje przetargowe,
  6. Gwarancja spłaty kredytu,
  7. Gwarancja zapłaty weksla.
    
 5. Roszczenia z gwarancji:
   
  1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
  2. Roszczenia beneficjenta gwarancji:
    
   • forma żądania zapłaty,
   • termin zgłoszenia żądania zapłaty.
     
  3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
  4. Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
    
   • nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
   • przedłożenie określonych dokumentów,
   • przedłożenie orzeczenia sądu,
   • klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
     
  5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
  6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
    
 6. Wygaśnięcie gwarancji:
   
  1. Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
  2. Wypowiedzenie umowy gwarancji.
    
 7. Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.
   
 8. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
   
 9. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.
   
 10. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Wykładowca

Sędzia sądu okręgowego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym sprawy obejmujące roszczenia związane z tematyką szkolenia. Posiada wiedzę praktyczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji. W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie pracy zawodowej. Zajęcia prowadzi w sposób przystępny i zrozumiały oraz angażujący uczestników szkolenia.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
10 grudnia 2021 r., piątek, godz. 09.00-15.00