alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i założenia na 2021-2027

Omówimy rodzaje instrumentów inżynierii finansowej oraz zasady wdrażania, monitorowania i korzystania z nich w praktyce.

Opis szkolenia

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z rodzajami oraz zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem prognozowanych zmian w pespektywie finansowej 2021-2027.

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy użyciu instrumentów finansowych.
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia - zarówno krajowymi jak i unijnymi.
 • Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia z instrumentów finansowych.
 • Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby użycia instrumentów finansowych.

Korzyści dla uczestników:

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie pojęć związanych z instrumentami finansowymi,
 • rozumienie zasady projektowania i uruchamiania instrumentów finansowych.
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku przy użyciu instrumentów finansowych,
 • prawidłowość interpretacji przesłanek pomocy publicznej w instrumentach finansowych.

Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza urzędów i instytucji włączonych w proces wdrażania funduszy UE,
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę instrumentów finansowych, za finanse jednostki, za programowanie i planowanie działalności,
 • beneficjenci instrumentów finansowych,
 • pośrednicy w systemie wdrażania instrumentów finansowych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków, Cykl Kolba, metoda action learning, burza mózgów.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Instrumenty finansowe w podejściu KE na lata 2014-2020/2021-2027 – podstawowe założenia, zakres i forma - podstawy prawne krajowe i wspólnotowe, w tym wytyczne określające zasady funkcjonowania na lata 2014-2020.
   
 2. Cele instrumentów finansowych (ocena ex-ante, analiza ryzyka, luka finansowa, zawodność rynku), możliwe obszary wsparcia z instrumentów finansowych w latach 2014-2020/2021-2027, Wytyczne KE oraz Rozporządzania na nowy okres programowania, linie demarkacyjne.
   
 3. Katalog instrumentów finansowych w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja i omówienia.
   
 4. Podział instrumentów finansowych na poziom programów zarządzanych regionalnie i centralnie w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja założeń nowych programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowanych planowanych na podstawie przeprowadzonej oceny ex ante (instrumenty poręczeniowe - gwarancyjne).
   
 5. Tryb ustanawiania instrumentu finansowego (sposób wyboru podmiotu, podległość instytucjonalna z zakresie procesów zarządzania i kontroli): podmioty zaangażowane, podział odpowiedzialności).
   
 6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia instrumentu finansowego, w tym wymagana dokumentacja aplikacyjna oraz zakres umowy o finansowaniu (niezbędne elementy) – zakres praw i obowiązków stron.
   
 7. Pomoc publiczna w kontekście instrumentów finansowych: zasady, modele, metodologia EDB.
   
 8. Zasady rozliczania stopniowo wnoszonego wkładu finansowego z programu do instrumentu finansowego, w tym przekazywanie wkładu, harmonogram płatności, wnioski o finansowego, dokumentowanie wydatków.
   
 9. Zasady kwalifikowalności wydatków: katalog kosztów kwalifikowanych, kwalifikowalność czasowa, certyfikacja wydatków (finansowanie kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wobec instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych).
   
 10. Wymagania nakładane na ostatecznego odbiorcę w wyniku wsparcia ze środków UE.
   
 11. Zasady sprawozdawczości (produkty i rezultaty) na poziomie pomiotu wdrażającego, pośrednika finansowego oraz ostatecznych odbiorców.
   
 12. Zasady audytu i kontroli instrumentów finansowych (uprawnione instytucje, zakres kontroli, wymagana dokumentacja na poszczególnych poziomach realizacyjnych – uczestników procesu udzielana wsparcia).
   
 13. Identyfikacja nieprawidłowości i uchybień, w tym przesłanki i zasady zwrotu dofinansowania.
   
 14. Łączenie finansowania instrumentów finansowych z dotacjami (zasady) – w perspektywie finansowej 2014-2020/2021-2027 – ryzyka i zasady kumulacji pomocy.
   
 15. Ponowne wykorzystywanie wolnych środków do końca okresu kwalifikowalności oraz strategia wyjścia z instrumentu finansowego – warianty wykorzystania zasobów po okresie kwalifikowalności wydatków w danej perspektywie programowej.
   
 16. Pytania, dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Wykładowca

WYKŁADOWCA I

Ekspert w obszarach: planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa, multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności, zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE, analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami operacyjnymi na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MRR oraz CPPC, NCBiR i PARP. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa na rzecz administracji publicznej i szkoleń. Autor licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą.

WYKŁADOWCA II

Trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej, analiz finansowo-ekonomicznych. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Wykładowca na kilku prestiżowych uczelniach. Pełnił funkcję Koordynatora Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego dla Ministerstwa Finansów na stworzenie w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczył w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor licznych studiów wykonalności, opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy unijnych m.in. na zlecenie beneficjentów tychże funduszy, Urzędów Marszałkowskich, Senatu RP, Ministerstw, Polskiej Agencji Prasowej, wydawnictwa INFOR (Unijne vademecum radnego, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Prawna), Agencji Rozwoju Pomorza i wielu innych. Przeprowadził ponad 350 szkoleń dla przedstawicieli administracji centralnej (m.in. MRR, MG, MKiDN, MNiSW, MEN, UKS, WWPE, OPI, PARP i wielu innych) oraz samorządowej wszystkich szczebli (w szczególności Urzędów Marszałkowskich, MJWPU oraz Gmin – beneficjentów).

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.