Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i prognozy na 2021-2027

Warszawa / lub ONLINE
31 maja - 01 czerwca 2021 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 15.00 i 09.00 - 14.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie umożliwi zapoznanie się z rodzajami oraz zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, z uwzględnieniem prognozowanych zmian w pespektywie finansowej 2021-2027.

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie metod i trybów udzielania wsparcia ze źródeł publicznych uczestnikom rynku przy zachowaniu zasad określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy użyciu instrumentów finansowych.
 • Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi udzielania wsparcia - zarówno krajowymi jak i unijnymi.
 • Zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady udzielania wsparcia z instrumentów finansowych.
 • Omówienie zostaną wszystkie dostępne formy i tryby użycia instrumentów finansowych.

Korzyści dla uczestników:

 • właściwe identyfikowanie i interpretowanie pojęć związanych z instrumentami finansowymi,
 • rozumienie zasady projektowania i uruchamiania instrumentów finansowych.
 • poznanie metod i technik udzielania wsparcia uczestnikom rynku przy użyciu instrumentów finansowych,
 • prawidłowość interpretacji przesłanek pomocy publicznej w instrumentach finansowych.

Adresaci szkolenia:

 • kadra kierownicza urzędów i instytucji włączonych w proces wdrażania funduszy UE,
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za udzielanie i ocenę instrumentów finansowych, za finanse jednostki, za programowanie i planowanie działalności,
 • beneficjenci instrumentów finansowych,
 • pośrednicy w systemie wdrażania instrumentów finansowych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład przy użyciu prezentacji multimedialnej, warsztaty, ćwiczenia indywidualne, dyskusje i studia przypadków, Cykl Kolba, metoda action learning, burza mózgów.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Instrumenty finansowe w propozycji KE na lata 2014-2020/2021-2027 – podstawowe założenia, zakres i forma - podstawy prawne krajowe i wspólnotowe, w tym wytyczne określające zasady funkcjonowania na lata 2014-2020.
   
 2. Cele instrumentów finansowych (ocena ex-ante, luka finansowa, zawodność rynku), możliwe obszary wsparcia z instrumentów finansowych w latach 2014-2020, Wytyczne KE oraz Rozporządzania na nowy okres programowania, linie demarkacyjne.
   
 3. Katalog instrumentów finansowych w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja i omówienia.
   
 4. Podział instrumentów finansowych na poziom programów zarządzanych regionalnie i centralnie w latach 2014-2020/2021-2027 – prezentacja założeń nowych programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowanych planowanych na podstawie przeprowadzonej oceny ex ante (instrumenty poręczeniowe - gwarancyjne).
   
 5. Tryb ustanawiania instrumentu finansowego (sposób wyboru podmiotu, podległość instytucjonalna z zakresie procesów zarządzania i kontroli): podmioty zaangażowane, podział odpowiedzialności).
   
 6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia instrumentu finansowego, w tym wymagana dokumentacja aplikacyjna oraz zakres umowy o finansowaniu (niezbędne elementy) – zakres praw i obowiązków stron.
   
 7. Pomoc publiczna w kontekście instrumentów finansowych: zasady, modele, metodologia EDB).
   
 8. Zasady rozliczania stopniowo wnoszonego wkładu finansowego z programu do instrumentu finansowego, w tym przekazywanie wkładu, harmonogram płatności, wnioski o finansowego, dokumentowanie wydatków.
   
 9. Zasady kwalifikowalności wydatków: katalog kosztów kwalifikowanych, kwalifikowalność czasowa, certyfikacja wydatków (finansowanie kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie wobec instrumentów pożyczkowych i gwarancyjnych).
   
 10. Wymagania nakładane na ostatecznego odbiorcę w wyniku wsparcia ze środków UE.
   
 11. Zasady sprawozdawczości (produkty i rezultaty) na poziomie pomiotu wdrażającego, pośrednika finansowego oraz ostatecznych odbiorców.
   
 12. Zasady audytu i kontroli instrumentów finansowych (uprawnione instytucje, zakres kontroli, wymagana dokumentacja na poszczególnych poziomach realizacyjnych – uczestników procesu udzielana wsparcia).
   
 13. Identyfikacja nieprawidłowości i uchybień, w tym przesłanki i zasady zwrotu dofinansowania.
   
 14. Łączenie finansowania instrumentów finansowych z dotacjami (zasady) – w perspektywie finansowej 2014-2020/2021-2027 – ryzyka i zasady kumulacji pomocy.
   
 15. Ponowne wykorzystywanie wolnych środków do końca okresu kwalifikowalności oraz strategia wyjścia z instrumentu finansowego – warianty wykorzystania zasobów po okresie kwalifikowalności wydatków w danej perspektywie programowej.
   
 16. Pytania, dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Wykładowca

Ekspert w obszarach: planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa, multilevel governance – wielopoziomowe rządzenie, europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności, zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE, analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej.

Od ponad 20 lat zajmuje się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących działania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami operacyjnymi na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. W latach 2004-2010 był ekspertem PKPP Lewiatan ds. funduszy unii europejskiej. Uczestniczył w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz 2021-2027. Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MRR oraz CPPC, NCBiR i PARP. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa na rzecz administracji publicznej i szkoleń. Autor licznych publikacji naukowych w kraju i za granicą.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
31 maja - 01 czerwca 2021 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 15.00 i 09.00 - 14.00