Prawne aspekty prowadzenia inwestycji budowlanych - 3-dniowe warsztaty dla inwestorów i wykonawców

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

BRAK AKTULANEGO TERMINU SZKOLENIA.

Szkolenia z obszaru Prawa budowlanego i Prawa nieruchomości dostępne są tutaj:

https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,prawo-budowlane-fidic.html

https://www.jgt.pl/szkolenia-otwarte,prawo-nieruchomosci.html

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22 / 845 52 53

 

Proponujemy Państwu 3-dniowe praktyczne, kompleksowe, warsztatowe szkolenie, na którym krok po kroku omówimy najważniejsze aspekty (zarówno administracyjne, jak i cywilne) dotyczące całego procesu inwestycji budowlanych.

Szkolenie jest skierowane do osób przygotowujących i nadzorujących prowadzenie inwestycji budowlanych, a także pracowników weryfikujących prawidłowość przedstawionej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowań.

Celem szkolenia jest rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie obowiązujących przepisów i planowanych zmian oraz zastosowania ich w praktyce.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jakie są najczęstsze ryzyka prawne związane z nieruchomością,
 • co zrobić, jeśli rozstrzygnięcie planistyczne jest niekorzystne,
 • na jakie elementy przyrodnicze i środowiskowe należy zwrócić uwagę,
 • jakie czynności objęte są reglamentacją Prawa budowlanego,
 • kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu,
 • dla jakich inwestycji nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę,
 • jakie sankcje i na kim ciążą w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej,
 • jakie opłaty administracyjne należy wkalkulować w biznesplan,
 • na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów,
 • kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi obiektów budowlanych.

Zajecia odbywają się w kameralnej grupie, w oparciu o metody warsztatowe oraz interaktywne.

Metodologia:

 • Uczestnicy mobilizowani są do aktywnego udziału poprzez ćwiczenia (samodzielne przygotowywanie dokumentacji) i case study odwołujące się do ich doświadczeń zawodowych oraz problemów z jakimi mogą się spotkać.
 • Gama ćwiczeń dostosowywana jest do wielkości grupy oraz złożoności problemu.
 • Omawiane zagadnienia prezentowane są w formie schematów oraz prezentacji multimedialnych, pozwalających w sposób plastyczny zobrazować problem.
 • W ramach prezentacji zagadnień problemowych duża waga uwaga przykładana jest do samodzielnego poszukiwania rozwiązań oraz wyprzedzającego rozwiązywania zagadnień problemowych w oparciu o wypracowane schematy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: >>>> pobierz formularz

Program

 1. Systematyzacja norm prawnych:
   
  • Czym różni się regulacja administracyjnoprawna od cywilnoprawnej?
  • Jakie akty prawne poza Prawem Budowlanym regulują proces inwestycyjny?
  • Czy Kodeks Cywilny jest kompleksową regulacją umowy o roboty budowlane?
  • Podsumowanie ostatnich nowelizacji w kluczowych aspektach związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych.
    
 2. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
   
  • Komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości?
  • Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
  • Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
  • Jak wygląda wstępny audyt prawny nieruchomości?
  • Jakie są najczęstsze ryzyka prawne związane z nieruchomością?
  • Jakie najważniejsze czynniki ryzyka należy zidentyfikować przy obrocie nieruchomościami?
  • Kiedy może zostać naliczona renta planistyczna?
  • W jakiej wysokości należy kalkulować opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej?
  • Umowa przedwstępna a ostateczna.
    
 3. Służebności na nieruchomościach:
   
  • Z jakimi służebnościami można się najczęściej spotkać w praktyce?
  • Czy każda służebność musi być ujawniona w księdze wieczystej do swej skuteczności?
  • Jak wygląda procedura ustanawiania służebności na nieruchomościach?
  • Na jakiej inne podstawie niż służebność można uzyskać prawo do wejścia w teren?
    
 4. Aspekty planowania przestrzennego w trakcie inwestycji:
   
  • Czym się różni miejscowy plan od studium, a warunki zabudowy od ulcp?
  • Jak wygląda proces uchwalania mpzp?
  • Dla jakich inwestycji można wystąpić o lokalizację inwestycji celu publicznego?
  • Jakie przesłanki trzeba spełnić, aby otrzymać warunki zabudowy?
  • Co zrobić kiedy rozstrzygnięcie planistyczne jest niekorzystne?
    
 5. Kwestie środowiskowe a prowadzenie inwestycji:
   
  • Do jakich inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko?
  • Na jakie elementy procedury środowiskowej należy zwrócić uwagę?
  • Kto jest stroną postępowań w sprawie DŚU?
  • Ile czasu jest ważna decyzja środowiskowa?
  • Kiedy będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne?
  • Z jakimi pozwoleniami na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii można się spotkać?
    
 6. Kluczowe definicje Prawa Budowlanego:
   
  • Co prawo rozumie pod pojęciem obiektu budowlanego?
  • Kiedy obiekt spełnia wszelkie wymagania prawne do uznania go za budynek?
  • Jakie czynności objęte są reglamentacją Prawa Budowlanego?
  • Jak rozróżnić remont od przebudowy i bieżącej konserwacji?
  • Kiedy mamy do czynienia ze zmianą sposobu użytkowania?
    
 7. Procedura postępowania w ramach pozwolenia na budowę:
   
  • Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
  • Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
  • Kto jest stroną w ramach postępowania o pozwolenie na budowę?
  • Kiedy można wystąpić o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?
  • Które elementy projektu budowlanego sprawdza organ?
  • Pozwolenie już jest – jakich jeszcze obowiązków należy dopełnić.
  • Kiedy w trakcie prac można zgodnie z prawem wejść na nieruchomość sąsiednią?
  • Które odstąpienia są kwalifikowane jako istotne odstępstwa od projektu budowlanego?
  • Kiedy PINB może nakazać wstrzymanie robót?
  • Jakie odbiory poprzedzają przystąpienie do użytkowania?
  • Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
  • Co muszę załatwić przed wycinką drzew?
  • Jakie dodatkowe problemy mogą występować przy inwestycjach na zabytkach?
    
 8. Uproszczone procedury budowlane:
   
  • Dla jakich inwestycji nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę?
  • Jak przygotować wniosek ze zgłoszeniem budowlanym?
  • Jakie działania może podjąć organ po otrzymaniu zgłoszenia?
  • Kiedy można będzie posadowić dom jednorodzinny na zgłoszenie?
    
 9. Oddanie obiektu do użytkowania:
   
  • Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
  • Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
  • Zakres obowiązkowej kontroli.
  • Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
  • Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu – sankcje.
    
 10. Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej:
   
  • Jak wygląda postępowanie w przypadku samowoli budowlanej?
  • Który obiekt można zalegalizować?
  • Jaki jest koszt legalizacji?
  • Jakie sankcje i na kim ciążą w przypadku wzniesienia samowoli budowlanej?
    
 11. Prawo Budowlane a obowiązki uczestników procesu budowalnego:
   
  • Jakie są podstawowe obowiązki projektanta?
  • Jaki zakres praw do projektu nabywa inwestor?
  • Jak skutecznie uregulować nadzór autorski?
  • Kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego jest wskazany?
    
 12. Kluczowe elementy umów na budowie:
   
  • Jakie wzorce umowne są spotykanie najczęściej? - FIDIC i wzór UZP.
  • Czy każda umowa na wykonanie robót budowlanych będzie umową o roboty budowlane?
  • Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
  • Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
  • Co to oznacza, że projekt bądź harmonogram jest załącznikiem do umowy?
  • Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
  • Jakich klauzul unikać?
  • Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
  • Jakie są skuteczne formy zabezpieczenia należności?
  • Jak prawidłowo uregulować odbiór prac?
  • Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
  • Rękojmia a Gwarancja – różnice i konsekwencje skorzystania z poszczególnych regulacji.
  • Jakie zagrożenie prawne niesie zatrudnianie podwykonawców?
  • Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie?
  • Czy dobrze skonstruowana umowa likwiduje ryzyka związane z inwestycją?
    
 13. Postępowania sądowe w sprawach budowlanych:
   
  • Jakie dowody są kluczowe w sprawach budowlanych?
  • Jak warto dokumentować postęp prac na budowie?
  • Jak najszybciej można egzekwować należności za wykonane prace?
    
 14. Pytania, dyskusja, analiza przypadków.

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Miejsce

Zakopane, hotel Aquarion****, ul. Jagiellońska 29, https://www.hotelaquarion.pl/

 • 10.03.2019, niedziela - przyjazd Uczestników na miejsce w godzinach wieczornych, kolacja, nocleg
   
 • 11.03.2019, poniedziałekI dzień szkolenia - śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja, nocleg
   
 • 12.03.2019, wtorek, II dzień szkolenia - śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, w godzinach wieczornych kolacja, nocleg
   
 • 13.03.2019, środa, III dzień szkolenia - śniadanie, zajęcia w godz. 09.00 - 16.00, w trakcie szkolenia serwis kawowy i obiad, po szkoleniu wyjazd Uczestników

Cena

2 390,00 zł + 23% VAT = 2 939,70 zł brutto

2 390,00 zł + VAT zw = 2 390,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Podana cena obejmuje koszty dla 1 osoby: udział w szkoleniu 3-dniowym, materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach 2-osobowych o standardzie ****, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, serwis kawowy w trakcie szkolenia) od kolacji w dniu przyjazdu (w przeddzień szkolenia) do obiadu w ostatnim dniu szkolenia, parking.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość korzystania bez dodatkowych opłat z sauny i salki cardio.
W Hotelu znajduje się również centrum SPA (dodatkowo płatne na miejscu w Hotelu).

Hotel jest połączony korytarzem z Aqua Parkiem Zakopane, Goście hotelowi mają możliwość korzystania z oferty Aqua Parku przez 1 godzinę dziennie bez dodatkowychh opłat. Informacje o ofercie Aqua Parku: http://www.aquapark.zakopane.pl/pl/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: >>>> pobierz formularz