Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Raportowanie do KOBIZE i opłaty za korzystanie ze środowiska

Szkolenie 2-dniowe
Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania do Marszałka Województwa, raporty do KOBIZE, zmiany w bazie KOBIZE, wykaz opłatowy, emisja gazów lub pyłów do powietrza, opłata za samochody służbowe i procesy produkcyjne, opłaty za ogrzewanie i klimatyzację, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i zgłoszenia instalacji.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione ostatnie zmiany w bazie KOBIZE wprowadzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 2217) wprowadzające podział użytkowników Krajowej bazy oraz zmiany w formularzach i sposobie logowania do systemu.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmioty korzystające ze środowiska, które w ramach prowadzonej działalności wprowadzają substancje do powietrza (np. eksploatując różnego rodzaju instalacje produkcyjne, kotłownie zakładowe, spawalnie, samochody służbowe, agregaty, wózki widłowe, itp.), są zobowiązane przedkładać:

 • do Krajowej bazy (do Kobize) - raporty o emisjach, które miały miejsce w danym roku sprawozdawczym,
 • do właściwego marszałka województwa - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, wykazy opłatowe muszą być sporządzane na podstawie raportu wprowadzonego do Krajowej bazy (KOBIZE), czyli oba raporty muszą być spójne.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska,
 • przekazanie wiedzy w zakresie obowiązków przedsiębiorców dotyczących raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania sprawozdania o zakresie korzystania ze Środowiska do Marszałka Województwa,
 • nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz sporządzania raportów KOBIZE.

Na szkoleniu będziemy omawiać m.in. następujące zagadnienia:

 • kto jest objęty obowiązkiem raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE),
 • w jaki sposób dokonać rejestracji podmiotu w Krajowej bazie (KOBIZE) i założyć konto konieczne na potrzeby raportowania,
 • w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy aktualizować dane dot. podmiotu posiadającego konto w Krajowej bazie,
 • jaki jest obowiązujący termin na przedłożenie raportu do KOBIZE,
 • w jaki sposób należy sporządzić i przedłożyć raport do KOBIZE,
 • jakiego spektrum substancji emitowanych do powietrza dotyczy obowiązek sprawozdawczy,
 • jakie jest powiązanie pomiędzy raportowaniem o emisjach do Krajowej bazy, a raportowaniem dot. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • jaka jest poprawna struktura raportu wprowadzanego do Krajowej bazy,
 • elementy raportu wykraczające poza dane typowo emisyjne (podział zakładu na instalacje, źródła emisji wchodzące w skład instalacji, emitory, urządzenia ochronne, paliwa, odpady, surowce, wielkość produkcji, wielkość przetwarzania, posiadane pozwolenia i zezwolenia, dokonane zgłoszenia eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów),
 • ogólne zasady podawania danych technologicznych, produkcyjnych, emisyjnych, itp. w raporcie do Krajowej bazie,
 • rodzaje instalacji i źródeł emisji,
 • sposoby pozyskiwania danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy,
 • źródła danych o emisji do powietrza na potrzeby raportowania do Krajowej bazy (m.in. publikacje określające wskaźniki emisji dla danych procesów, sprawozdania z pomiarów okresowych, raporty z pomiarów ciągłych, karty charakterystyk stosowanych preparatów, itp.).

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności w następującym zakresie:

 • dokonanie poprawnej rejestracji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • poprawne tworzenie w Krajowej bazie miejsc korzystania ze środowiska przypisanych do danego podmiotu,
 • tworzenie raportów dla danego podmiotu oraz sprawozdań dla poszczególnych miejsc korzystania ze środowiska danego podmiotu, tworzenie sprawozdań z eksploatacji urządzeń, sprawozdań z przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • poprawne konstruowanie struktury raportu, zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie danego miejsca korzystania ze środowiska (np. zakładu) oraz zgodnie ze sposobem monitorowania procesów technologicznych, produkcji i emisji,
 • wprowadzanie do raportu danych emisyjnych w sposób spójny z prowadzonymi przez dany podmiot innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdaniami GUS i PRTR,
 • poprawny dobór źródeł danych o emisji z poszczególnych instalacji i źródeł emisji,
 • korzystanie z opublikowanych materiałów dot. wskaźników emisyjnych (np. w zakresie spalania paliw w kotłach, w zakresie procesów spawania),
 • korzystanie ze sprawozdań z pomiarów emisji do powietrza,
 • pozyskiwanie danych z kart charakterystyk preparatów stosowanych w ramach procesów związanych z emisją do powietrza (np. malowanie i emisja LZO z preparatów malarskich, lakierniczych, itp.),
 • identyfikowanie, na potrzeby raportu do Krajowej bazy, tych emisji do powietrza, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych (np. w trakcie rozruchów źródeł emisji) lub zachodziły przypadkowo (np. ubytki czynników zawierających tzw. f-gazy z urządzeń klimatyzacyjnych),
 • poprawne wprowadzanie do raportu w Krajowej bazie informacji o posiadanych decyzjach administracyjnych dot. emisji do powietrza i o dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • poprawne wprowadzanie do raportu w Krajowej bazie informacji o planowanych/realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym danych o prognozowanej wielkości emisji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności korzystają ze środowiska w zakresie emisji do powietrza, w szczególności są to:

 • pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska,
 • pracownicy, wyznaczeni do prowadzenia formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
 • właściciele firm zainteresowani tematyką ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, przykład wprowadzenia raportu, praca na kontach uczestników, analiza konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników.

Wykład, przykład wprowadzenia raportu krok po kroku, analiza konkretnych przypadków zgłoszonych przez uczestników.
W ramach ćwiczeń w trakcie szkolenia wykładowca będzie wypełniać raport "na żywo" na koncie podmiotu w KOBIZE, (uczestnicy widzą to na swoim ekranie) z jednoczesnym omawianiem realizowanych czynności i wyjaśnianiem wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

dzień 1

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:
  • podstawy prawne - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
  • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
  • NOWY sposób logowania do bazy i nadawania uprawnień użytkownikom głównym i dodatkowym,
  • nowe opcje systemu KOBIZE – formularz uzyskania dostępu do konta, formularz zmiany użytkownika głównego; usuwanie użytkowników Krajowej bazy przez Krajowy ośrodek w szczególnych przypadkach – tj. na wniosek samego użytkownika,
  • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami, powiązanie systemu opłatowego do Marszałka Województwa  z raportem do KOBIZE.
    
 2. Zasady sporządzania Raportów do Krajowej bazy KOBIZE:
  • terminy i miejsca składania raportów i sprawozdań,
  • zasady rejestracji i aktualizacji podmiotów (konto w Krajowej Bazie), ustanawianie Użytkowników bazy,
  • zasady dot. tworzenia miejsc korzystania ze środowiska,
  • zasady i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych – wskaźniki emisji zanieczyszczeń, pomiary emisji z instalacji, karty charakterystyki, definicja LZO,
  • budowanie struktury technologicznej zakładu, ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów, określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
  • wprowadzanie wielkości produkcji/przetwarzania, informacji o posiadanych pozwoleniach/zezwoleniach/dokonanych zgłoszeniach,
  • przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki.
    
 3. Wypełnianie raportu „krok po kroku”- część praktyczna:
  • sprawozdanie z eksploatacji urządzeń (w tym samochodów służbowych, wózków widłowych i maszyn roboczych),
  • sprawozdanie z miejsca korzystania ze środowiska - kotły grzewcze,
  • sprawozdanie z procesów produkcyjnych (malowanie, spawanie),
  • sprawozdanie z ubytków czynników chłodniczych w klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej,
  • raportowanie emisji z procesów prowadzonych poza instalacją (emisja niezorganizowana).
    
 4. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE.
   
 5. Bieżące konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia.

dzień 2

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska:
  • Prawo Ochrony Środowiska w praktyce oraz ustawy i rozporządzenia wykonawcze,
  • obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska,
  • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska,
  • kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne,
  • sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności).
    
 2. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania i aktualizowania pozwoleń:
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza,
  • pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
    
 3. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne:
  • wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania,
  • ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy),
  • obowiązujące stawki i formularze w 2021 i 2022 r.,
  • terminy i miejsca przedkładania sprawozdań,
  • opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.
    
 4. Wypełnianie  wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska na konkretnych przykładach:
  • sposoby obliczania opłaty dla instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) -  wskaźniki KOBIZE,
  • sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne, np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki),
  • emisja zorganizowana a niezorganizowana,
  • opłata za czynniki chłodnicze z urządzeń i klimatyzacji samochodowej i stacjonarnej,
  • opłata za samochody służbowe,
  • kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów,
  • powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE (zakładka „Opłaty”),
  • przybliżenie zasad działania aplikacji do naliczania opłat za korzystanie ze Środowiska Ekopłatnik.

Wykładowca

Trener - praktyk, od ponad 10 lat pracuje jako doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów, na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami oraz organami administracji publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

CENY W 2023 roku:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.