MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne w Sopocie z zakwaterowaniem

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Kurs Prawa zamówień publicznych (3 dni). Specjalistyczne warsztaty praktyczne w Sopocie z zakwaterowaniem

Szkolenie 3-dniowe
Wyjazdowy kurs z zamówień publicznych obejmuje m.in. zagadnienia: przygotowanie postępowania PZP, zamówienia podprogowe nie objęte reżimem PZP, zamówienia krajowe, zamówienia unijne, realizacja postępowania od strony Zamawiającego i od stromy Wykonawcy, umowa ws. zamówienia publicznego, środki ochrony prawej i kontrola, przygotowanie dokumentów, tworzenie oferty przez Wykonawcę i odpowiedzi na wezwania Zamawiającego.

Opis szkolenia

Do realizacji zadań związanych z zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiającego, a także po stronie Wykonawcy, niezbędne jest posiadanie wiedzy, opartej przede wszystkim na znajomości Prawa zamówień publicznych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Proponujemy Państwu specjalistyczny kurs z Prawa zamówień publicznych, prowadzony przez wieloletniego praktyka po obu stronach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byłego arbitra z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i certyfikowanego audytora.

Kurs umożliwi zapoznanie się w praktyczny sposób z przepisami ustawy PZP. Uwzględnia on potrzeby osób, które realizują zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych zarówno u Zamawiającego, jak i u Wykonawcy.

Cele szkolenia:

 • Kurs stanowi kompendium wiedzy z zakresu praktycznego zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
   
 • Udział w kursie pozwoli Uczestnikom zapoznać się z Prawem zamówień publicznych w sposób jasny, przejrzysty i zdobyć oraz rozwinąć umiejętności potrzebne do prawidłowej realizacji obowiązków na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po obu stronach postępowania
   
 • Kurs stanowi przydatną analizę ustawy PZP - w celu optymalnego realizowania swoich zadań i praktycznego użytkowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie od podstaw systematycznej wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. ze zmianami,
   
 • uzyskanie kompetencji w zakresie praktycznego stosowania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - w odniesieniu do czynności przygotowawczych, czynności w postępowaniu zarówno powyżej jak i poniżej progów unijnych,
   
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności tworzenia podstawowych dokumentów zamówienia - bezpiecznie, z nastawieniem na efektywne, celowe i oszczędne realizowanie zamówień (trener dodatkowo wyposaży Uczestników szkolenia w listy samokontroli oraz praktyczne wzory dokumentów),
   
 • zdobycie nowych kompetencji, utrwalenie i uzupełnienie posiadanej wiedzy i umiejętności potrzebnych zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy w realizacji zamówień objętych tematem szkolenia.

Podczas zajęć uczestnicy wchodzą w rolę organizatorów przetargu lub wykonawców, tworząc dokumenty przetargowe, oferty, oceniając oferty, rozstrzygając postępowania. W trakcie szkolenia będą rozstrzygane konkretne problemy, uczestnicy będą realizować wybrane czynności w postępowaniu i walczyć o swoje interesy w przetargu publicznym.

Grupa docelowa: 

 • Wszystkie osoby, które zajmują się/chcą zajmować się zamówieniami publicznymi po stronie Zamawiających - w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jednostek samorządowych, rządowych, szpitali, wojska, instytucji kultury, badawczych, uczelni państwowych, innych instytucji edukacyjnych, zamawiających sektorowych oraz wszystkich innych jednostek zobligowanych do stosowania ustawy PZP przy realizacji zakupów,
   
 • Wszystkie osoby, które zajmują się/chcą zajmować się zamówieniami publicznymi po stronie Wykonawców, tj. nieograniczonego kręgu różnych przedsiębiorców i firm
   
 • Szkoleniem powinny zainteresować się także osoby zarządzające, które chcą oddelegować na nie pracowników, którzy będą zajmować się realizacją postępowań albo przygotowaniem ofert lub prowadzeniem negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład
 • analiza przypadku
 • ćwiczenia polegające na tworzeniu dokumentów przetargowych i ofert pod okiem trenera
 • burza mózgów oraz inne aktywizujące formy szkolenia
   

UWAGA --> liczba miejsc noclegowych w Hotelu jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń lub sygnalizowanie, że zgłoszenie jest w przygotowaniu, byśmy mogli dla Państwa zachować odpowiednią liczbę rezerwacji noclegowych. DZIĘKUJEMY :)

Program

DZIEŃ I

Przyjazd Uczestników, zajęcia w godz. 11.00-18.00, w tracie zajęć przerwa obiadowa, w godzinach wieczornych kolacja, możliwość skorzystania z basenu i strefy wellness, nocleg w hotelu.

SESJA  I. WPROWADZENIE DO USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (zwanej dalej PZP)

 1. Cel i znaczenie ustawy PZP - krótkie wprowadzenie
 2. Systematyka ustawy PZP - jak z niej korzystać, a nie uczyć się ustawy na pamięć
 3. Najważniejsze definicje - które trzeba znać, dla właściwej interpretacji przepisów
 4. Do czego nie stosuje się Prawa zamówień publicznych – czyli wyłączenia z reżimu PZP
 5. Od jakich progów wartościowych stosuje się ustawę PZP i jak wyglądają podstawowe zasady realizacji zamówień publicznych

 SESJA II. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA

W ramach tej sesji: przykłady, schematy czynności, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Wstępne konsultacje rynkowe – etap przygotowania postępowania
 2. Udział Wykonawcy we wstępnych konsultacjach rynkowych – zasady, praktyki.  
 3. Inne czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - w tym analiza potrzeb i wymagań
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Szacowanie wartości zamówienia

SESJA III. ZAMÓWIENIA PODPROGOWE – NIE OBJĘTE REŻIMEM PZP

W ramach tej sesji: przykłady, schematy czynności, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Progi, realizacja, rekomendacje i praktyczne wskazówki
 2. Co to za zamówienia i jak ma ich szukać Wykonawca i brać w nich udział
 3. Przykłady dokumentacji w zamówieniach podprogowych
 4. Jak składać oferty w takich postępowaniach
 5. Jak Wykonawca może kwestionować realizację tych postępowań przez Zamawiających

DZIEŃ II

Śniadanie, zajęcia w godz. 8.30-16.30, w tracie zajęć przerwa obiadowa, w godzinach wieczornych kolacja, możliwość skorzystania z basenu i strefy wellness, nocleg w hotelu.

SESJA IV. ZAMÓWIENIA TZW. KRAJOWE - TRZY WARIANTY

W ramach tej sesji: przykłady, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Schemat czynności w trzech wersjach Zamawiającego
 2. Schemat czynności w trzech wersjach Wykonawcy
 3. Zastosowanie właściwych pozostałych przepisów
 4. Przykłady - analiza korzyści w trzech wersjach dla Zamawiającego i dla Wykonawcy
 5. Pozostałe dozwolone tryby w procedurze krajowej.

SESJA V. ZAMÓWIENIA - TZW. UNIJNE

W ramach tej sesji: przykłady, schematy procedur, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Analiza najważniejszych przepisów, ich znaczenie, skutki dla Wykonawców i dla Zamawiających
 2. Prezentacja przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 3. Procedury otwarte i zamknięte
 4. Odformalizowanie i zasady realizacji trybu zamówienia z wolnej ręki od strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

SESJA VI. REALIZACJA POSTĘPOWANIA: CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU I SPOJRZENIE OD STRONY WYKONAWCY

W ramach tej sesji: przykłady, orzecznictwo, ćwiczenia, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia – zakres treści, zasady opracowania, forma
 2. Katalog obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 3. Tzw. pozytywne warunki udziału i ich weryfikacja
 4. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 5. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych
 6. Zasady oceny ofert i procedura odwrócona
 7. Dobór kryteriów oceny ofert i ich zastosowanie
 8. Terminy związania ofertą – doprecyzowanie przepisów w dokumentach zamówienia
 9. Zasady ustalania i wnoszenia wadium
 10. Unieważnienie postępowania  
 11. Komunikacja z Wykonawcą - elektronizacja - problemy, rozwiązania, orzecznictwo

SESJA VII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ MONITOROWANIE

W ramach tej sesji: przykłady, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Najważniejsze zasady dotyczące umowy:
  1. Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
  2. Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  3. Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego
  4. Klauzule waloryzacyjne i ich konsekwencje dla Wykonawców
  5. Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów
 2. Raport z realizacji zamówienia i jego konsekwencje dla Wykonawców

DZIEŃ III

Śniadanie, zajęcia w godz. 8.30-14.30, w tracie zajęć przerwa obiadowa, po szkoleniu wyjazd Uczestników.

SESJA VIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W ramach tej sesji: przykłady, krótkie testy rozwiązywane wspólnie dla utrwalenia treści kursu

 1. Zasady w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO  
 2. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
 3. Skarga na orzeczenie KIO - zmiany
 4. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych
 5. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

SESJA IX. TWORZENIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA

W ramach tej sesji: arkusze samooceny w zakresie przygotowania warunków zamówienia

 1. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia – przygotowanie przykładowych najważniejszych dokumentów
 2. Wezwania do wyjaśnień – uzupełniania dokumentów lub oświadczeń
 3. Ocena ofert – zasady i technika

SESJA X. PRZYGOTOWANIE OFERTY I ODPOWIEDZI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCYCH

W ramach tej sesji: arkusze samooceny w zakresie przygotowania ofert

 1. Czynności  poprzedzająca przygotowanie oferty - nauka czytania przykładowych specyfikacji warunków zamówienia
 2. Sporządzanie na podstawie ogłoszeń lub specyfikacji przykładowych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 3. Sporządzanie odpowiedzi na wezwanie Zamawiających

 SESJA XI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA. PRZYGOTOWANIE SAMODZIELNE WYBRANYCH DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA LUB OFERT

 1. Dyskusja podsumowująca
 2. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do pracy i prawidłowej realizacji zadań na stanowisku do spraw zamówień publicznych lub ds. ofertowania.
 3. Warsztat specjalisty: gdzie szukać wiedzy i jak rozwijać umiejętności, ścieżka kariery i optymalny dalszy rozwój –  praktyczne wskazówki i wskazanie przydatnych źródeł informacji

Wykładowca

Ekspert zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca, doradca, praktyk w zakresie kontroli i audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Współpracuje z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami.

 • Od 2002 roku prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych i audytu dla różnych podmiotów – tylko w ostatnich latach kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami. Uzyskała Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX.
   
 • Od 2004 roku Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
   
 • Od 2007 reprezentuje strony jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą.
   
 • W latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
   
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny (zaświadczenie Ministra Finansów oraz Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej).
   
 • Kierownik i wykładowca zaprojektowanych przez siebie studiów podyplomowych o tematyce zamówień publicznych oraz innych kierunków studiów, m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.

Miejsce

SZKOLENIE STACJONARNE

Sopot, Hotel Haffner*****, ul. Haffnera 59, 81-715 Sopot, https://www.hotelhaffner.pl

Hotel Haffner, zlokalizowany w odległości ok. 250 metrów od plaży oraz 15 minut spacerem od sopockiego molo.
To komfortowy obiekt, który zapewnia zarówno eleganckie i wygodne pokoje, bogatą ofertę SPA, jak i wspaniałą, wyszukaną kuchnię.     

UWAGA --> liczba miejsc noclegowych w Hotelu jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń lub sygnalizowanie, że zgłoszenie jest w przygotowaniu, byśmy mogli dla Państwa zachować odpowiednią liczbę rezerwacji noclegowych. DZIĘKUJEMY :)

Cena

3480,00 + 23% VAT = 4157,40 zł brutto

3480,00 zł + VAT zw = 3380,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Podana cena dotyczy 1 osoby i obejmuje udział w 3-dniowych warsztatach oraz pobyt w Hotelu Haffner, tj. nocleg w I i II dniu szkolenia w pokoju 2-osobowym, serwis kawowy podczas całego szkolenia, wyżywienie od obiadu w I dniu do obiadu w III dniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość skorzystania z basenu i strefy wellness. Możliwość skorzystania z usług SPA - za dodatkową opłatą.

Opcje dodatkowe:
Istnieje możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym, co wiąże się z dopłatą 200 zł netto do ceny szkolenia.
Do ceny szkolenia możemy doliczyć także opłatę za parking w wysokości 80 zł netto za dobę.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Bardzo dobra wiedza prowadzącego, otwartość na pytania i udzielanie wyczerpujących odpowiedzi, przekazywanie informacji w bardzo ciekawy sposób (pomimo trudności tematu).

Uczestnik szkolenia z pomocy publicznej

Dokładne omówienie tematu na przykładach i kompendium wiedzy w materiałach do wykorzystania na przyszłość.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Szkoleniowiec miał bardzo otwarte podejście do nas, był podekscytowany na różnorodność naszych pytań i odpowiadał logicznie, czasami dodawał przykład z życia. Atmosfera na szkoleniu pozwalała na poczucie bezpieczeństwa i dawała dużo możliwości do zadawania pytań bez strachu, że ktoś się krzywo spojrzy albo coś skrytykuje. Duże brawa dla prowadzącego za pełne zaangażowanie i sposób prowadzenia szkolenia.

Uczestnik szkolenia z ochrony sygnalistów

Prowadząca to kopalnia wiedzy! Najlepszy szkoleniowiec jakiego poznałam dotychczas.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Doświadczenie prowadzącej, także od strony wglądu w logikę postępowania instytucji zarządzających. Łatwy kontakt i praktyczne podejście przy szerokiej znajomości aktualnych wytycznych.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie prowadzone dynamicznie, prowadząca odpowiadała szczegółowo na pytania, zachęcała do interakcji, tematyka szkolenia bardzo na czasie. Zwłaszcza, że dużo osób w nowym systemie będzie pracować, a w związku z tym, iż jego funkcjonalność różni się od poprzedniego konieczne jest konkretne i rzeczowe przeszkolenie/wdrożenie. Nie tylko ślizganie się po temacie. Tu była przekazana solidna dawka wiedzy, która - już widzę - będzie bardzo pomocna, zwłaszcza na początku realizacji bardzo dużego projektu.

Uczestnik szkolenia z systemu CST2021 i aplikacji SL2021

Szkolenie obejmowało duży zakres materiału, kompleksowo potraktowany temat, bardzo przydatna wiedza.

Uczestnik szkolenia z operatów szacunkowych

Przejrzystość w przekazywaniu informacji, możliwość zadawania pytań, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą. Dziękuję

Uczestnik szkolenia z rozporządzeń REACH i CLP

Olbrzymia wiedza przekazana w sposób kompaktowy i pełny.

Uczestnik szkolenia z planowania i zagospodarowania przestrzennego

Cierpliwość Prowadzącej w odpowiadaniu na pytania uczestników, przygotowany program szkolenia obejmujący wszystkie najważniejsze zagadnienia.

Uczestnik szkolenia z bazy SCIP

Pani Profesor jest niezwykle kompetentna, posiada obszerny zakres wiedzy, płynnie przechodzi pomiędzy tematami, które szczegółowo omawia. Sposób przekazywania informacji jest klarowny.

Uczetnik szkolenia z ochrony środowiska

Praktyczne doświadczenie Prowadzącej szkolenie, szeroka wiedza, otwartość na analizę pytań i trudnych przypadków.

Uczestnik szkolenia z OZE

W szkoleniu najbardziej podobały mi się: sposób w jaki przekazana została wiedza, łatwość nawiązania kontaktu, merytoryka oraz profesjonalizm wykładowcy, miła atmosfera oraz catering :)

Uczestnik szkolenia z Negocjacji biznesowych

Po 2 minutach szkolenia wiedziałam, że mam do czynienia z ekspertem w dziedzinie transportu! Brawo! Jestem zachwycona.

Uczestnik szkolenia z Transportu drogowego (krajowego i międzynarodowego)

Kreatywność w przekazywaniu wiedzy. Oprócz prezentacji były też ćwiczenia czy quiz. Rysunki pomagały lepiej przyswoić wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Szkolenie było super, Pani prowadząca ma ogromną wiedzę i przekazuje ją w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób. Zwłaszcza doceniam mnóstwo konkretnych przykładów przywołanych przez Panią z prawdziwych projektów i z kontaktów z instytucjami. Na pewno wykorzystam zdobytą wiedzę w pracy.

Uczestnik szkolenia z Kwalifikowalności wydatków

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego, dużo praktycznych przykładów, wskazówki gdzie szukać informacji dotyczących poruszanych zagadnień.

Uczestnik szkolenia z weryfikacji statusu MŚP

Przyjazna, luźna atmosfera, czułam się niezwykle komfortowo, szeroka wiedza, którą posiada wykładowca, przedstawienie różnych perspektyw, luźne ćwiczenia, które powodują przemyślenia.

Uczestnik szkolenia z Asertywności

Bardzo wysoka wiedza merytoryczna wykładowcy, omawianie przykładów oraz profesjonalne udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Audytu i kontroli w zamówieniach publicznych

Prowadzący ma niesamowitą wiedzę i każde szkolenie to kolejna dawka wiedzy, przekazana w sposób nie pozostawiający żadnych niejasności.

Uczestnik szkolenia z Eksportu i importu

Prowadząca prezentuje bardzo holistyczne podejście do tematu, widać, że jest praktykiem, a omawiane treści są prezentowane w sposób zrozumiały i dostosowany do grupy.

Uczestnik szkolenia z Zarządzania konfliktem

Kameralna atmosfera. Kompetencja Pani prowadzącej, która informacje przekazywała w jasny, prosty sposób, na bieżąco odpowiadając na pytania. To szkolenie pozwoli mi z większym spokojem podejść do szykującej się zmiany. Na pewno zapamiętam, że "korygowanie świadczy o skrupulatności". Nigdy tak tego nie postrzegałam.

Uczestnik szkolenia z Rejestru umów

Ogromna wiedza wykładowcy i sposób prowadzenia zajęć. Super!

Uczestnik szkolenia z Programu FENG

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim poziomem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego