Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych po najnowszych zmianach w warunkach pandemii koronawirusa

Warszawa / lub ONLINE
07-08 marca 2022 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
06-07 czerwca 2022 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się: co się zmieniło w kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią koronawirusa, jakie są ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w projektach w perspektywie 2014-2020, co oznacza realizacja projektu w partnerstwie i o czym należy pamiętać przy tworzeniu partnerstw, jak wnosić i dokumentować wkład własny do projektu, jakie są zasady wyboru wykonawców do projektu i co się zmieniło od 2020 r., jakie błędy są najczęściej popełniane przy rozliczaniu projektów oraz jak ich nie popełniać, a także jakie są założenia nowej perspektywy 2021-2027.

We wrześniu 2019 weszły w życie zmiany w Wytycznych kwalifikowalności wydatków. Zmiany dotyczą wszystkich projektów.

Dodatkowo w marcu 2020 realizacja projektów została poddana próbie w związku z wystąpieniem COVID-19. Część zapisów wytycznych kwalifikowalności zostało zawieszonych, umożliwiając Beneficjentom sprawną realizację projektów w trudnych czasach pandemii.

Jak się poruszać w gąszczu zmian? – na to pytanie udzielimy odpowiedzi w trakcie szkolenia. Dodatkowym bonusem będzie przedstawienie założeń Nowej Perspektywy 2021-2027 – czyli jakich kolejnych zmian należy się spodziewać!

Cele szkolenia:

 • poznanie nowych zasad kwalifikowalności wydatków, z uwzględnieniem rozwiązań wynikających ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
 • zmniejszenie ryzyka uznania wydatku za niekwalifikowalny,
 • usprawnienie procedury wyboru wykonawców zgodnie z rozeznaniem rynku i zasadą konkurencyjności,
 • zwiększenie możliwości rozliczania wynagrodzeń w projektach,
 • ułatwienie realizacji i rozliczania projektów,
 • poznanie założeń Nowej Perspektywy 2021-2027.

W efekcie szkolenia Uczestnicy uzyskają następujące korzyści:

 • nabędą kompetencje w zakresie oceny kwalifikowalności wydatku,
 • będą potrafili wykorzystać możliwości stworzone w zmienionych wytycznych oraz wynikające ze specustawy funduszowej z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
 • unikną wielu kosztownych błędów i nieprawidłowości,
 • dowiedzą się, czy w projektach można zarabiać więcej,
 • poznają założenia, podział środków w zakresie EFS i EFRR, podejście do kwalifikowalności w przyszłej perspektywie 2021-2027.

Adresaci szkolenia:

 • Beneficjenci (Uczelnie, Szkoły, administracja szczebla rządowego i samorządowego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa), którzy realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach funduszy UE 2014-2020,
 • Opiekunowie projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających,
 • Członkowie i Członkinie Komitetów Oceny Projektów w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających.

Metody szkoleniowe:

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia indywidualne i w grupach,
 • case-study realizowanych projektów,
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych 2014-2020:
   
  • ocena kwalifikowalności wydatku,
  • matryca logiczna kwalifikowalności,
  • zasada faktycznego poniesienia wydatku,
  • zakaz podwójnego finansowania wydatków.
    
 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków obowiązujące w 2020 r.:
   
  • zmiana podejścia do dochodu w projektach,
  • rozliczanie kar umownych,
  • środki trwałe (zakup, leasing, amortyzacja) – nowe limity, nowe dylematy,
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS,
  • najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków do wynagrodzeń (umowa o pracę, powierzenie obowiązków, przyznanie dodatkowych obowiązków, dodatków do wynagrodzeń),
  • koszty pośrednie – nowe podejście.
    
 3. Realizacja projektu w partnerstwie:
   
  • podział zadań i wydatków między partnerów projektu,
  • zasady współpracy (m.in. przepływy finansowe pomiędzy partnerami w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich).
    
 4. Wnoszenie wkładu własnego do projektu i jego dokumentacja.

 5. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców obowiązujące w 2020 r.:
   
  • szacowanie wartości zamówienia – od kogo i co jest wymagane?
  • PZP - kiedy i dla kogo?
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających,
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
  • sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.
    
 6. Rozliczanie projektu i zmiany w umowie o dofinansowanie w związku z COVID-19:
   
  • prawa i obowiązki wynikające ze specustawy funduszowej (ustawa z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.) – wydłużanie realizacji projektu, wydłużanie terminów na składanie wniosków o płatność, niepełna realizacja wskaźników
  • jaka procedura dla jakiej zmiany?
  • terminy i dokumenty dotyczące wprowadzania zmian w projektach,
  • możliwości rozliczania umów z wykonawcami wynikające z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
    
 7. Najczęściej pojawiające się błędy w rozliczeniu projektów w aspekcie finansowym i merytorycznym:
   
  • błędy w zamówieniach publicznych,
  • błędy w rozliczeniu zadań i wskaźników,
  • błędy w dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji projektu pod kątem finansowym i merytorycznym,
  • błędy związane z utrzymaniem trwałości projektów i rezultatów.
    
 8. Nowa perspektywa 2021-2027:
   
  • założenia nowej perspektywy 2021-2027,
  • podział środków w zakresie EFS i EFRR,
  • jakich zmian można się spodziewać w kwalifikowalności?
    
 9. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
07-08 marca 2022 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
06-07 czerwca 2022 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)