Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego.
Warszawa
17-18.05.2018, czwartek - piątek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Najnowsze zmiany przepisów k.p.a., które weszły w życie 1 czerwca 2017 r. stanowią jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji postępowania administracyjnego. Zmiany przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935) mają na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych i zapobieganie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw administracyjnych.

Ustawa zmieniająca przewiduje wprowadzenie wielu nowych zasad, nieznanych dotąd przepisom k.p.a., w tym między innymi zasadę przyjaznej interpretacji przepisów („in dubio pro libertata”), a także wprowadzenie administracyjnego postępowania uproszczonego i umowy administracyjnej. Nowelizacja określa również zasady nakładania kar administracyjnych i wprowadza zmiany w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Proponujemy Państwu szkolenie, które umożliwi zapoznanie się z planowanymi zmianami i jak najlepsze przygotowanie do stosowania znowelizowanych z dniem 1 czerwca 2017 r. przepisów postępowania administracyjnego.

Szkolenie obejmuje swoim zakresem omówienie wszystkich najistotniejszych zmian k.p.a. przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935), ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych związanych z przebiegiem postępowania administracyjnego. Uczestnicy zdobędą kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a. w brzmieniu, wprowadzonym przedmiotową nowelizacją.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.   

Program

Dzień I

 1. Potrzeba, cel i przedmiot nowelizacji k.p.a.:

  • termin wejścia w życie zmian k.p.a. i p.p.s.a. - zakres zastosowania do spraw wszczętych a niezakończonych;
  • ratio legis nowelizacji;
  • zakres ustawy zmieniającej.

 2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:

  • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.” wraz ze zmianą w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
  • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania - art. 8 k.p.a. – nawiązanie do Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji;
  • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
  • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.;
  • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.;
  • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.

 3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:

  • zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości;
  • ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
  • procedura rozpoznania ponaglenia;
  • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a., a także zmiana ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 4. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:

  • art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe;
  • zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

 5. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:

  • art. 81a k.p.a. – odpowiednik zasady „in dubio pro reo”?;
  • przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
  • charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
  • zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.

 6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:

  • art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
  • termin na zwołanie posiedzenia;
  • udział stron w posiedzeniu.

 7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:

  • jako nowa instytucja postępowania administracyjnego – zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.;
  • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
  • dobrowolność mediacji;
  • kwestie poufności;
  • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  • koszty mediacji.

Dzień II

 1. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:

  • sposób liczenia skutku zawiadomienia;
  • sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
  • prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.

 2. Milczące załatwienie sprawy (art. 1 pkt 1, art. 122a–122g, art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 162a k.p.a.):

  • cel instytucji milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
  • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
  • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  • termin milczącego załatwienia sprawy;
  • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

 3. Upowszechnienie ugody administracyjnej:

  • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.;
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  • forma ugody.

 4. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:

  • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
  • doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).

 5. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:

  • specyfika postępowania uproszczonego;
  • maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
  • ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.

 6. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

  • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  • przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  • odsetki od kary zaległej;
  • terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
  • terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
  • udzielenie ulgi w spłacie.

 7. Inne zmiany w k.p.a. i w p.p.s.a.:

  • możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  • doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
  • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
  • zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.
Wykładowca

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwentka aplikacji legislacyjnej. Od 2003 r. związana z organami administracji publicznej, od 2007 pełni funkcję dyrektora biura prawnego.

Wykładowca postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego na uczelniach wyższych, prowadzi również szkolenia dla organów administracji rządowej i samorządowej (łącznie ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń i wykładów).

Ekspert w ramach projektów bliźniaczych w Turcji, Chorwacji i na Ukrainie mających na celu dostosowanie systemów prawnych ww. państw do prawa Unii Europejskiej. Autorka publikacji książkowych i artykułów a także komentarzy do ustaw.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu, prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".