Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

Warszawa / lub ONLINE
29-30 listopada 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Omawiane zagadnienia: aspekty formalno – prawne dotyczące oceny wodnoprawnej, cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji.

Podczas szkolenia omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód. Przedstawimy zagadnienia zarówno elementarne, związane ze zrozumieniem takich pojęć, jak np. „jednolite części wód” czy „cele środowiskowe”, a także aspekty wymagające pogłębionej analizy: sposób podejścia do oceny wpływu na cele środowiskowe, powiązanie z innymi przepisami środowiskowymi, źródła informacji niezbędne do uwzględnienia.

Cele szkolenia:

 • Omówienie specyfiki oceny wodnoprawnej i jej relacji do innych decyzji administracyjnych,
 • Identyfikacja przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej,
 • Omówienie postępowania w sprawie wydania oceny wodnoprawnej,
 • Prezentacja metodyki wykonywania analiz wpływu na cele środowiskowe.

Analiza wpływu na cele środowiskowe wykonywana jest przede wszystkim w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przy wydawaniu zgód wodnoprawnych (w tym: oceny wodnoprawnej) i pozwoleń zintegrowanych.

Przeprowadzenie analizy wpływu na cele środowiskowe wymaga doskonałej orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i znajomości innych przepisów z nią związanych, a także biegłości w wykorzystaniu opracowań towarzyszących tworzeniu planów gospodarowania wodami. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają kluczowe informacje na ten temat, a także uzyskają wiedzę na temat źródeł informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz wpływu na cele środowiskowe.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pozyskanie wiedzy na temat sposobu przeprowadzania analiz wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Poznanie specyfiki postępowań w sprawie wydania ocen wodnoprawnych,
 • Uzyskanie wiedzy na temat źródeł informacji jakie są niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe.

Grupa docelowa:

 • Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • Autorzy dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej).

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, prezentacja, studia przypadków, dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I

 1. Aspekty formalno – prawne dotyczące oceny wodnoprawnej.
   
  1. Charakter prawny oceny wodnoprawnej.
  2. Miejsce oceny wodnoprawnej w procesie decyzyjnym.
  3. Relacje pomiędzy oceną wodnoprawną a decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
  4. Przedsięwzięcia / działania / inwestycje wymagające oceny wodnoprawnej.
  5. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej.
  6. Strony postępowania i udział organizacji społecznych.
  7. Udział organów ds. ocen wodnoprawnych w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (opiniowanie, uzgadnianie, stopień szczegółowości).
    
 2. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód – podstawowe pojęcia.
   
  1. Plany gospodarowania wodami (PGW): zawartość, cykl planistyczny, źródła informacji.
  2. Jednolite części wód.
  3. JCWP a inne wody powierzchniowe, JCWPd a inne wody podziemne.
  4. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód i odstępstwa od celów wynikające z PGW.
  5. Elementy oceny stanu wód, które powinny być uwzględnione w ramach analizy.
  6. Obszary chronione (nie tylko przyrodnicze) a cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
    
 3. Analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
   
  1. Zasadnicze kroki metodyczne składające się na 2 etapy analizy: „Ocena konieczności zastosowania art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Applicability Assessment") oraz „test art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Test”).
  2. Warunki zastosowania przesłanek odstępstwa z art. 4.7 RDW (art. 68 ustawy Prawo wodne).
  3. Wstępna ocena ryzyka negatywnego oddziaływania na cele środowiskowe.
  4. Ocena konieczności wykonania analizy pogłębionej.
    
 4. Badanie przedsięwzięcia:
   
  1. Charakterystyka przedsięwzięcia pod kątem możliwości oddziaływania na cele środowiskowe.
  2. Powiązanie przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (PGW, PZRP, mpzp, plany utrzymania wód i in.).
  3. Lokalizacja względem obiektów hydrologicznych, JCWP, JCWPd i obszarów chronionych (w tym: szacowanie ryzyka wpływu na obszary Natura 2000).

DZIEŃ II

 1. Charakterystyka JCW:
   
  1. Dane charakteryzujące JCW.
  2. Dane o typie i statusie JCW.
  3. Identyfikacja celów środowiskowych JCW oraz ryzyka ich nieosiągnięcia.
  4. Szczegółowe dane o stanie wód (oraz o lokalizacji punktu pomiarowo – kontrolnego).
  5. Dane o czynnikach determinujących stan wód (analizy presji), w tym uwzględnienie oceny oddziaływań skumulowanych.
    
 2. Analiza oddziaływania i ocena skutków:
  1. Główne zasady badania wpływu.
  2. Wykorzystanie dostępnych źródeł danych.
  3. Badanie wpływu skumulowanego.
  4. Pogorszenie stanu wód (zmiana klasy, odwracalność, punkt odniesienia).
  5. Kryteria odniesienia.
  6. Analiza ryzyka „pogorszenia stanu wód” i wpływu na cele środowiskowe.
    
 3. Analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji / działania / przedsięwzięcia (art. 68-69 ustawy Prawo wodne, art. 4 ust. 7-9 Ramowej Dyrektywy Wodnej):
   
  1. Unikanie, minimalizowanie i kompensowanie oddziaływań.
  2. Identyfikacja i ocena wariantów realizacji przedsięwzięcia.
  3. Kryteria nadrzędnego interesu publicznego – wytyczne i przykłady.
  4. Wpływ na inne JCW.
  5. Zgodność z przepisami o ochronie środowiska.
  6. Konieczność uwzględnienia informacji o inwestycji w wykazie inwestycji i działań (w PGW).

Wykładowca

Ekspert w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający 18 lat praktyki w stosowaniu przepisów o ochronie środowiska, w pracy na rzecz administracji publicznej, firm doradczych i organizacji branżowych.

Autor ekspertyz z zakresu OOŚ i Ramowej Dyrektywy Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie (wcześniej: regionalne zarządy gospodarki wodnej), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Koordynator i współautor dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko i publikacji branżowych.

Powoływany jako ekspert do oceny projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy OOŚ. Autor publikacji branżowych. Wykładowca szkoleń z dziedziny OOŚ i ocen wodnoprawnych dla administracji i dla podmiotów prywatnych. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
29-30 listopada 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)