Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe

Warszawa / lub ONLINE
19-20 maja 2021 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 września 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Omawiane zagadnienia: aspekty formalno – prawne dotyczące oceny wodnoprawnej, cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód, analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji.

Podczas szkolenia omówimy specyfikę decyzji - ocen wodnoprawnych, metodykę wykonywania analizy wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód. Przedstawimy zagadnienia zarówno elementarne, związane ze zrozumieniem takich pojęć, jak np. „jednolite części wód” czy „cele środowiskowe”, a także aspekty wymagające pogłębionej analizy: sposób podejścia do oceny wpływu na cele środowiskowe, powiązanie z innymi przepisami środowiskowymi, źródła informacji niezbędne do uwzględnienia.

Cele szkolenia:

 • Omówienie specyfiki oceny wodnoprawnej i jej relacji do innych decyzji administracyjnych,
 • Identyfikacja przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej,
 • Omówienie postępowania w sprawie wydania oceny wodnoprawnej,
 • Prezentacja metodyki wykonywania analiz wpływu na cele środowiskowe.

Analiza wpływu na cele środowiskowe wykonywana jest przede wszystkim w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także przy wydawaniu zgód wodnoprawnych (w tym: oceny wodnoprawnej) i pozwoleń zintegrowanych.

Przeprowadzenie analizy wpływu na cele środowiskowe wymaga doskonałej orientacji w nomenklaturze Ramowej Dyrektywy Wodnej i znajomości innych przepisów z nią związanych, a także biegłości w wykorzystaniu opracowań towarzyszących tworzeniu planów gospodarowania wodami. Na szkoleniu uczestnicy uzyskają kluczowe informacje na ten temat, a także uzyskają wiedzę na temat źródeł informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz wpływu na cele środowiskowe.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Pozyskanie wiedzy na temat sposobu przeprowadzania analiz wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,
 • Poznanie specyfiki postępowań w sprawie wydania ocen wodnoprawnych,
 • Uzyskanie wiedzy na temat źródeł informacji jakie są niezbędne do przeprowadzenia analizy wpływu na cele środowiskowe.

Grupa docelowa:

 • Organy administracji publicznej właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • Autorzy dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej).

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, prezentacja, studia przypadków, dyskusja.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I

 1. Aspekty formalno – prawne dotyczące oceny wodnoprawnej.
   
  1. Charakter prawny oceny wodnoprawnej.
  2. Miejsce oceny wodnoprawnej w procesie decyzyjnym.
  3. Relacje pomiędzy oceną wodnoprawną a decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
  4. Przedsięwzięcia wymagające oceny wodnoprawnej.
  5. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej.
  6. Strony postępowania i udział organizacji społecznych.
  7. Udział organów ds. ocen wodnoprawnych w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (opiniowanie, uzgadnianie, stopień szczegółowości).
    
 2. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód – podstawowe pojęcia.
   
  1. Plany gospodarowania wodami: zawartość, cykl planistyczny, źródła informacji.
  2. Jednolite części wód: rodzaje, typy, statusy.
  3. Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
  4. Elementy stanu wód, które powinny być uwzględnione w ramach analizy.
  5. Obszary chronione a cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
    
 3. Analiza wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.
   
  1. Zasadnicze kroki metodyczne składające się na 2 etapy analizy: „Ocena konieczności zastosowania art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Applicability Assessment") oraz „test art. 4(7) RDW” („Article 4(7) Test”).
  2. Charakterystyka przedsięwzięcia - charakterystyka czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy stanu wód.
  3. Identyfikacja jednolitych części wód (JCW) i obszarów chronionych oraz celów środowiskowych w zakresie ochrony wód.
  4. Wstępna ocena ryzyka negatywnego oddziaływania na cele środowiskowe.
  5. Przejście do analizy pogłębionej:
    
   1. charakterystyka JCW objętych oddziaływaniem,
   2. uwzględnienie presji antropogenicznych w kontekście oceny oddziaływań skumulowanych,
   3. ocena wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe (z uwzględnieniem obszarów chronionych) - podstawowe zasady prognozowania, kryteria odniesienia,
   4. pogorszenie stanu wód (zmiana klasy, odwracalność, punkt odniesienia).
     
 4. Analiza przesłanek dopuszczalności inwestycji (art. 68-69 ustawy Prawo wodne, art. 4 ust. 7-9 Ramowej Dyrektywy Wodnej).
   
  1. Kiedy art. 4(7) RDW ma zastosowanie?
  2. Unikanie, minimalizowanie i kompensowanie oddziaływań.
  3. Identyfikacja i ocena wariantów realizacji przedsięwzięcia.
  4. Kryteria nadrzędnego interesu publicznego – wytyczne i przykłady.
  5. Wpływ na inne JCW.
  6. Zgodność z przepisami o ochronie środowiska.

DZIEŃ II

 1. Prezentacja badanych przykładowych projektów.
   
  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej.
    
 2. Badanie przedsięwzięcia.
   
  1. Charakterystyka przedsięwzięcia pod kątem możliwości oddziaływania na cele środowiskowe.
  2. Powiązanie przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (PGW, PZRP, mpzp).
  3. Możliwość (lub konieczność) wykorzystania ustaleń prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych.
  4. Lokalizacja względem obiektów hydrologicznych, JCWP, JCWPd i obszarów chronionych (w tym: szacowanie ryzyka wpływu na obszary Natura 2000).
    
 3. Charakterystyka JCW.
   
  1. Dane hydrograficzne.
  2. Dane o typie i statusie JCW.
  3. Identyfikacja celów środowiskowych JCW oraz ryzyku ich nieosiągnięcia.
  4. Szczegółowe dane o stanie wód (oraz o lokalizacji punktu pomiarowo – kontrolnego).
  5. Dane o czynnikach determinujących stan wód (analizy presji).
    
 4. Badanie oddziaływania.
   
  1. Główne zasady badania wpływu.
  2. Wykorzystanie dostępnych źródeł danych.
  3. Badanie wpływu skumulowanego.
  4. Analiza ryzyka „pogorszenia stanu wód” i wpływu na cele środowiskowe.
  5. Źródła informacji na temat możliwości minimalizowania oddziaływania.

Wykładowca

Ekspert w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający 18 lat praktyki w stosowaniu przepisów o ochronie środowiska, w pracy na rzecz administracji publicznej, firm doradczych i organizacji branżowych.

Autor ekspertyz z zakresu OOŚ i Ramowej Dyrektywy Wodnej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie (wcześniej: regionalne zarządy gospodarki wodnej), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Koordynator i współautor dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko i publikacji branżowych.

Powoływany jako ekspert do oceny projektów aplikujących o dofinansowanie z funduszy UE pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy OOŚ. Autor publikacji branżowych. Wykładowca szkoleń z dziedziny OOŚ i ocen wodnoprawnych dla administracji i dla podmiotów prywatnych. Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
19-20 maja 2021 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 września 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)