Prawne uwarunkowania gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – analiza rozwiązań systemowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz ustawie o odpadach.

Warszawa / lub ONLINE
04 listopada 2021 r., czwartek (godz. 10.00-16.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: postępowanie z odpadami w okresie pandemii, określanie wysokości opłaty (obowiązek selektywnej zbiórki, zmiana charakteru zawiadomienia o wysokości opłaty), akty prawa miejscowego (zawartość regulaminu utrzymania czystości, szczegółowego zakresu świadczenia usług).

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) wprowadzono szereg rewolucyjnych zmian w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie dokonane zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania.

Cele szkolenia:

 • kompleksowa analiza regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579)
 • określenie wpływu tej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 • omówienie odrębnych regulacji określających sposób postępowania z odpadami komunalnymi w okresie pandemii.

Zmiany przepisów odnoszą się do:

 • postępowania z odpadami w okresie pandemii,
 • kwestii związanych z określaniem wysokości opłaty (obowiązek selektywnej zbiórki, zmiana charakteru zawiadomienia o wysokości opłaty),
 • aktów prawa miejscowego (zawartość regulaminu utrzymania czystości, szczegółowego zakresu świadczenia usług),
 • kwestii systemowych.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów w normalnych warunkach prawnych i w okresie pandemii.

Adresaci szkolenia:

 • urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych,
 • pracownicy spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • a także do podmioty prowadzące działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Metody szkoleniowe:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca na kazusach, dyskusja, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Wytyczne Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
   
 2. Realizacja wytycznych Ministerstwa Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami komunalnymi w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 a ochrona danych osobowych (RODO) i dodatkowe koszty z tym związane. Postępowanie z odpadami zgodnie z wytycznymi a harmonogram w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych. Rezygnacja z selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia w działaniu PSZOK.
   
 3. Polecenie wojewody w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych w instalacjach komunalnych. Koszty zagospodarowania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Sposób zagospodarowania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Magazynowanie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Wpływ polecenia wydanego przez wojewodę na posiadane decyzje.
   
 4. Uprawnienia wojewody w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (specustawa). Skutki epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 a środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część budżetów samorządowych).
   
 5. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 a decyzja rady gminy o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
   
 6. Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów – obowiązki gmin.
   
 7. Elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku.
   
 8. Określanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady ponoszeni opłaty.
   
 9. Status nieruchomości niezamieszkałych.
   
 10. Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
   
 11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
   
 12. Kompostowanie bioodpadów a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja w sprawie utraty prawa do zwolnienia z opłaty.
   
 13. Brak segregacji odpadów – decyzja określająca wysokość opłaty.
   
 14. Zmiany w szczegółowym zakresie świadczenia usług.
   
 15. Nowe zasady funkcjonowania PSZOK.
   
 16. Instalacja komunalna – nowe zasady funkcjonowania.
   
 17. Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych).
   
 18. Obowiązki informacyjne i kontrolne nałożone na wójtów (burmistrzów, prezydentów).
   
 19. Zmiany w przepisach sankcjonujących – w tym sankcja dla gmin za niewdrożenie rozwiązań systemowych w wys. od 1000 zł do 100 000 zł.
   
 20. Analiza zmian prawnych w innych aktach prawnych prowadzonych nowelizacja, w tym w szczególności w ustawie o odpadach i prawie ochrony środowiska.
   
 21. Analiza przepisów przejściowych.
   
 22. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Dr prawa, członek etatowy samorządowego kolegium odwoławczego orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. Wspólpracownik kancelarnii prawnej w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego prawa odpadowego. Przez 5 lat był doradcą prawnym spółki komunalnej, wcześniej - doradca prezydenta miasta ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Wykładowca uniwersytecki. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawnych aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
04 listopada 2021 r., czwartek (godz. 10.00-16.00)