Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: weryfikacja operatów szacunkowych, potwierdzanie aktualności operatu, ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych.

Operat szacunkowy jest opinią o wartości nieruchomości, sporządzaną wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. W postępowaniach administracyjnych operat jest opinią biegłego stanowiącą materiał urzędowy. Na organie administracji spoczywa obowiązek uznania, bądź nie, operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie, z wszelkimi konsekwencjami takiej decyzji (zgodnie z art.77, w związku z art. 84 kpa). Istotny jest przy tym zakres oceny, do jakiego uprawniony jest organ.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie podstaw wiedzy niezbędnej do dokonywania oceny operatów szacunkowych jako dowodów w sprawie.
 • Przedstawione zostaną również aspekty i uwarunkowania prawne oceny operatów przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, jako istotnego elementu mogącego stanowić pomoc w rozstrzygnięciu sprawy przez organ,
 • Przygotowanie pracowników administracji do właściwej oceny i weryfikacji operatów szacunkowych służących wycenie nieruchomości.

Pracownicy organów administracyjnych, którzy nie zajmują się zawodowo wyceną nieruchomości, a są zobowiązani do dokonania oceny operatu, mogą mieć trudność z właściwą oceną i weryfikacją tego rodzaju opracowań. Biorąc pod uwagę możliwość przedłożenia operatu również przez strony postępowania, może zajść konieczność oceny opracowań istotnie różniących się poziomem określonej wartości.

Pracownik administracji winien zatem dysponować elementarną wiedzą dotyczącą podstaw wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Pozwoli to na minimalizację ryzyka przyjęcia opracowania nie spełniającego wymogów określonych w przepisach prawa, mogącego skutkować błędnymi rozstrzygnięciami dotyczącymi mienia Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Ma to istotne znaczenie w sytuacji odpowiedzialności za wydanie decyzji z naruszeniem prawa.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia poznają:

 • podstawowe pojęcia i definicje dotyczące procesu wyceny,
 • podstawowe podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
 • obligatoryjny skład i treść operatu szacunkowego,
 • przykłady błędów i uchybień występujących w operatach szacunkowych,
 • zakres oceny operatu przez organy prowadzące postępowania administracyjne,
 • tryb i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych,
 • zakres odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych,
 • uczestnicy zapoznają się także z orzecznictwem sądów administracyjnych.

Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, również pracownicy banków i spółdzielni.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu opartego o liczne przykłady praktyczne. Wykładowca odpowiada na pytania i wyjaśnia wątpliwości uczestników szkolenia.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Weryfikacja operatu szacunkowego jako dowodu w postępowaniach administracyjnych i cywilno - prawnych.
   
  1. Uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości:
    
   1. przepisy prawa obowiązujące przy sporządzaniu operatu szacunkowego,
   2. rola i status prawny standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
     
  2. Status prawny opinii o wartości:
    
   1. opinia biegłego, dokument urzędowy czy materiał urzędowy,
   2. zasady udostępniania operatu szacunkowego przez organ prowadzący postępowanie – ustawa o dostępie do informacji publicznej czy przepis art. 156 ugn,
   3. zastrzeganie przez rzeczoznawców praw autorskich – uzasadnione czy nie.
     
  3. Zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.
    
  4. Podstawowe informacje o zasadach stosowania określonych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości:
    
   1. wartość rynkowa a wartość odtworzeniowa,
   2. wartość rynkowa w podejściu porównawczym czy w podejściu dochodowym,
   3. kiedy możliwe jest zastosowanie podejścia kosztowego,
   4. kiedy metoda porównywania parami a kiedy metoda korygowania ceny średniej – uwarunkowania metodyczne i prawne.
     
  5. Obligatoryjne elementy analizy rynku:
    
   1. rynek lokalny a rynek regionalny,
   2. zdefiniowanie rynku pod względem rodzajowym,
   3. przyjmowanie zasięgu terytorialnego i okresu badania rynku – uzasadnienie założeń przez rzeczoznawcę,
   4. uwzględnienie upływu czasu na poziom cen transakcyjnych – tzw. trend czasowy,
   5. dobór cech, ich standaryzacja oraz określenie siły wpływu na wartość – uzasadnienie wyboru.
     
  6. Problematyka podobieństwa nieruchomości:
    
   1. definicja nieruchomości podobnych,
   2. opis cech różnicujących – uwarunkowania prawne,
   3. uzasadnienie wyboru nieruchomości spełniających warunek podobieństwa.
     
  7. Typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych:
    
   1. poprawność określenia przedmiotu, zakresu i celu wyceny,
   2. poprawność ustalenia dat istotnych dla określenia wartości m.in.:
     
    • w celu ustalenia opłat adiacenckich,
    • w celu ustalenia tzw. renty planistycznej,
    • w celu ustalenia odszkodowania za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości,
      
   3. przeznaczenie nieruchomości w sytuacji braku obowiązującego planu miejscowego – studium czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, faktyczny sposób użytkowania terenu czy potencjalne możliwości,
   4. przeznaczenie a cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste przy aktualizacji opłat rocznych tytułu użytkowania wieczystego,
   5. rola i znaczenie załączników,
   6. uzasadnienie przyjętych założeń, wielkości współczynników korygujących i poprawek kwotowych, uzasadnienie dokonanych obliczeń i przyjętego wyniku.
     
 2. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami – konieczność dołączenia stosownych analiz.
   
 3. Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
   
  1. Ocena operatu jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego:
    
   1. ocena w zakresie zgodności z przepisami prawa – jakich elementów procesu szacowania może dotyczyć,
   2. ocena w zakresie zgodności z innymi dowodami – czego może dotyczyć,
   3. ocena w zakresie zgodności z wiedzą ogólną – logiczność, spójność, kompletność, adekwatność do okoliczności sprawy, poprawność obliczeń,
   4. zawieszenie postępowania w przypadku skierowania operatu do oceny przez organizację zawodową względnie w przypadku wszczęcia postępowania przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej,
   5. operat szacunkowy przedłożony przez stronę postępowania, zakres jego oceny przez organ, możliwość rozstrzygnięcia na podstawie operatu przedłożonego przez stronę,
   6. wyłączenie rzeczoznawcy majątkowego z udziału w postępowaniu – w jakich przypadkach jest to możliwe.
     
  2. Ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne:
    
   1. kiedy zachodzi potrzeba dokonania oceny przez organizację zawodową,
   2. kryteria oceny stosowane przez organizacje zawodowe,
   3. czy i w jaki sposób organizacja może odnieść się do poziomu określonej wartości,
   4. skutki negatywnej oceny dokonanej przez organizację zawodową,
   5. czy istnieje możliwość kwestionowania oceny dokonanej przez organizację zawodową.
     
 4. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych.
   
  1. Administracyjny tryb postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.
  2. Zakres kompetencyjny Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – ocena operatu szacunkowego czy ocena postępowania rzeczoznawcy.
  3. Kary dyscyplinarne jakie mogą być orzeczone wobec rzeczoznawcy majątkowego.
    
 5. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń.

Wykładowca

Mgr inż. geodeta, posiada uprawnienia geodezyjne w zakresie podziałów, rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych, pomiarów sytuacyjno – wysokościowych oraz inwentaryzacyjnych. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Wieloletni przewodniczący komisji opiniującej przy stowarzyszeniu rzeczoznawców majątkowych, członek kolegium arbitrażowego, członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pracownik administracji samorządowej – były z-ca dyrektora ds. gospodarki nieruchomościami w urzędzie marszałkowskim, aktualnie z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości) w urzędzie miasta.

Od ponad 15 lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych na kilku uniwersytetach, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji dotyczące tematyki związanej z oceną operatów szacunkowych sporządzanych dla potrzeb postępowań administracyjnych. Posiada 25 – letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.