Opłaty za usługi wodne i inne zmiany wynikające z nowego Prawa wodnego oraz nowelizacji z 20.07.2018 r.
Warszawa
22.11.2018, czwartek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przybliżone najważniejsze zmiany wynikające z reformy Prawa wodnego, a także praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkie firmy, które będą wnosiły opłaty za usługi wodne - przede wszystkim te przedsiębiorstwa, których dotkną opłaty za szczególne korzystanie z wód i chcą uporządkować problem wód opadowych oraz przygotować się do skutków nowych legislacji.

Opis i cel szkolenia

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). W rezultacie oznacza to szereg zmian, w zakresie ustalania opłat środowiskowych, korzystania z zasobów wodnych, czy wreszcie ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne.

W praktyce zmiany te wpłyną m.in. na sytuację podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, a także na spółdzielnie mieszkaniowe czy wreszcie inne podmioty prowadzące inwestycje lub będące właścicielami gruntów zabudowanych (np. parkingów, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych itp.).

I tak, nowe Prawo wodne przewiduje przede wszystkim istotne zmiany struktury organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Wyrazem tego jest utworzenie nowej państwowej osoby prawnej w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która funkcjonuje już od 1 stycznia 2018 r. W praktyce oznacza to centralizację zadań związanych z gospodarką wodną w rękach Wód Polskich, a tym samym transfer zadań pomiędzy organami administracji publicznej.

Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości na szczególną uwagę zasługują nowe przepisy dotyczące opłat za usługi wodne. Mianowicie, opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące poboru wód oraz zrzutu ścieków, a w tym wód opadowych i roztopowych, zostały przeniesione do Prawa wodnego. W rezultacie zmianie uległ sposób ustalania opłat za rzut tzw. deszczówki, czy też organy właściwe w tych sprawach. Co istotne, oprócz znanych do tej pory opłat pojawią się również nowe ciężary publiczno-prawne, jak chociażby opłata za zmniejszenia naturalnej retencji. Na tym tle powstaje pytanie kiedy, komu i w jakiej wysokości dany podmiot będzie uiszczał stosowne opłaty. Wreszcie, pojawia się również pytanie o ewentualne środki zaskarżenia umożliwiające kwestionowanie naliczonych opłat.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na przepisy dotyczący tzw. zgody wodnoprawnej, a w tym zagadnienia dotyczące obowiązków inwestora w toku prowadzonej inwestycji, a także innych podmiotów eksploatujących zasoby wodne. Należy przy tym zauważyć, że brak uzyskania stosownych pozwoleń wodnoprawnych, czy też przekroczenie dopuszczalnych norm warunków korzystania z zasobów wodnych stwarza m.in. ryzyko obciążenia podmiotu korzystającego z usług wodnych opłatami podwyższonymi, w wysokości 5-krotności, a nawet 10-krotności stawek podstawowych.

Adresaci szkolenia:

zarządcy nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, inne podmioty prowadzące inwestycje lub będące właścicielami gruntów zabudowanych (np. parkingów, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych itp.).

Program
 1. Wprowadzenie.
   
  1. Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji.
    
  2. Nowa struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej.
    
  3. Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
    
   • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
   • regionalne zarządy gospodarki wodnej;
   • zarządy zlewni;
   • nadzory wodne.
     
  4. Zadania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej właściwych w  sprawach gospodarki wodnej w świetle nowych regulacji prawnych.
    
  5. 10 kluczowych zmian tzw. dużej noweli Prawa wodnego z 20 lipca br.
    
 2. Finansowanie systemu gospodarki wodnej.
   
  1. Wprowadzenie.
    
  2. Opłaty za usługi wodne – porównanie nowych przepisów z dotychczasowymi rozwiązaniami:
    
   • rodzaje opłat,
   • podmioty obowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne,
   • podmioty obowiązane do pobierania opłat za usługi wodne, w tym rola i zadania gminy.
     
  3. Rodzaje opłat za tzw. deszczówkę (rodzaje, istota, podmioty):
    
   • opłata za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej,
   • opłata za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód,
   • opłata za wprowadzanie deszczówki do kanalizacji deszczowej.
     
  4. Obliczanie opłat za usługi wodne:
    
   • opomiarowanie poboru wody i zrzutu ścieków,
   • rola i znaczenie prawne „informacji”,
   • środki zaskarżenia informacji (ustalonej opłaty za usługi wodne).
     
  5. Kompetencje organu regulacyjnego - dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Wód Polskich):
    
   • Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług,
   • nowe uprawnienia odbiorców usług,
   • odwołanie do sądu ochrony konkurencji i konsument.
     
 3.  Zgody wodnoprawne i prowadzenie inwestycji na terenach zalewowych.
   
  1. Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego:
    
   • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
   • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
   • wydanie oceny wodnoprawnej,
   • wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 Prawa wodnego.
     
  2. Tryb uzyskiwania poszczególnych zgód wodnoprawnych:
    
   • strony postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych,
   • nowa instytucja – promesa pozwolenia wodnoprawnego.
     
  3. Zmiany w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego:
    
   • inwestycje na terenach zalewowych.
     
 4. Dyskusja i pytania do eksperta.  


 

Wykładowca

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie - organizacji samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Partner i szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMMLegal Adwokaci sp.k. Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących funkcjonowania spółek komunalnych, gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów funkcjonujących w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii.

Trener realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych z zakresu m. in. prawa ochrony środowiska, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarki wodnej, usuwania drzew i krzewów, gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktywny uczestnik blisko trzydziestu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor ponad stu opracowań naukowych i naukowo-praktycznych poświęconych  m. in. gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 279 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 72 00, http://www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 315 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 75 00, http://www.goldentulipwarsawcentre.com/default.aspx

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 177 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 624 08 00, http://www.premiere-classe-warszawa.pl/pl/index.aspx

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
22.11.2018, czwartek, godz. 10.00-16.00