Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Pomoc de minimis – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: pomoc de minimis, pułap pomocy de minimis, jedno przedsiębiorstwo, powiązania, organ publiczny, kumulacja pomocy de minimis.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Pomoc de minimis, w przeciwieństwie do pomocy publicznej, nie ma narzuconego konkretnego celu, lecz została wyodrębniona na podstawie kwoty, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z jej udzielaniem. Pomoc de minimis, pomimo ograniczonej kwoty, jest w wymiarze ilościowym najpopularniejszym rodzajem pomocy udzielanej w Polsce.

Najbardziej charakterystyczną cechą pomocy de minimis jest jej maksymalny pułap, liczony w okresie 3 kolejnych lat podatkowych w odniesieniu do jednego przedsiębiorstwa.

Należy także pamiętać, że pojęcie jednego przedsiębiorstwa w rozumieniu pomocy de minimis ma szersze znaczenie i w niektórych przypadkach za jedno przedsiębiorstwo można uznać kilka odrębnych podmiotów, które łączą określone zależności lub relacje.

Cel szkolenia:

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pomocą de minimis, warunków dopuszczalności udzielania pomocy de minimis, a także wyjaśnienie, kiedy oraz w jaki sposób należy stosować pojęcie jednego przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników:

Na szkoleniu odpowiemy na pytania i wyjaśnimy m.in. następujące zagadnienia:

 • dotyczące pojęcia jednego przedsiębiorstwa,
 • relacji, które wpływają na kumulowanie pomocy de minimis w przypadku kilku, pozornie odrębnych podmiotów,
 • określania ex ante wartości pomocy de minimis, w celu uczynienia jej przejrzystą.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących Programami Operacyjnymi.
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji centralnej.
 • Pracownicy jednostek budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, dyskusja, warsztat.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Konsultacje zmian w zasadach udzielania pomocy de minimis: korekta pułapu pomocy oraz poprawa wymogów w zakresie przejrzystości.

 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 r. w z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 3. Relacje pomocy de minimis określonej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 r. z pozostałymi rodzajami pomocy de minimis.

 4. Przeznaczenie pomocy de minimis oraz wykluczenia.

 5. Okres referencyjny dla pomocy de minimis oraz dopuszczalny pułap.

 6. Funkcjonalność aplikacji SUDOP i SRPP.

 7. Wpływ pojęcia jednego przedsiębiorstwa na dopuszczalność pomocy de minimis wraz z wyjątkami: praktyczne przykłady wskazujące na relacje pomiędzy przedsiębiorcami oraz źródła pozyskiwania danych.

 8. Relacje bezpośrednie oraz pośrednie.

 9. Relacje, które nie mają wpływu na pułap pomocy de minimis.

 10. Wspólnotowa definicja organu publicznego.

 11. Ćwiczenia na rzeczywistych przykładach – wyłącznie w przypadku szkoleń zamkniętych.

 12. Dzień udzielenia pomocy de minimis.

 13. Określanie wartości pomocy de minimis, z uwzględnieniem specyficznych form, takich jak instrumenty zwrotne oraz ulgi w spłacie zobowiązań: wzory oraz arkusze pomocnicze.

 14. Postępowanie w przypadku zmiany w wartości udzielonej pomocy de minimis.

 15. Procedury związane z udzielaniem pomocy de minimis: omówienie wzorów oświadczeń, formularza oraz zaświadczenia związanego z pomocą de minimis.

 16. Zasady kumulacji pomocy de minimis: do pułapu oraz do tych samych kosztów kwalifikowanych.

 17. Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście pułapu pomocy de minimis.

 18. Udzielenie pomocy de minimis niezgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 – określenie podstawy prawnej oraz wysokości pomocy do zwrotu.

 19. Wymogi związane z przygotowaniem programu udzielania pomocy de minimis oraz postępowanie w przypadku udzielania pomocy de minimis poza programem.

 20. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.