Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.
Warszawa
24-25.09.2018 r. (poniedziałek - wtorek), 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00
Warszawa
22-23.11.2018 r. (czwartek - piątek), 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy publicznej oraz de minimis;
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis;
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Metody szkoleniowe:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia w grupach połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.
Program
 1. Tryby pomocowe finansowania projektu – podejście do pomocy publicznej w perspektywie 2014-2020:
   
  1. Przesłanki identyfikujące pomoc publiczną.
  2. Pojęcie przedsiębiorstwa oraz beneficjenta pomocy (różnice).
  3. Analiza występowania pomocy w danym projekcie lub jego poszczególnych transakcjach – izolowanie pomocy publicznej.
  4. Realizacja projektu z pomocą publiczną – omówienie pięciu trybów podstawowych oraz jednego szczegółowego.
  5. Realizacja projektu z wyłączenie reguł pomocy publicznej – projekt generujący dochód oraz projekt niegenerujący dochodu (Rozporządzenie Rady 1303/2013).
  6. Pomoc publiczna w kontekście projektu hybrydowego.
    
 2. Omówienie definicji oraz przesłanek stanowiących o pomocy publicznej:
   
  1. Przesłanka selektywności wsparcia,
  2. Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia),
  3. Przesłanka angażowania środków publicznych,
  4. Przesłanka zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową (np. Decyzje Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawach: SA.37432, SA.33149, SA.37904, SA.38035, SA.39403, SA.37963, SA.38208),
  5. Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice,
  6. Wyrok Sądu z 24 marca 2011 r. w połączonych sprawach T-443/08 i T-445/08 Leipzig-Halle, potwierdzonego wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-288/11),
  7. Definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym w kontekście jednostek samorządu terytorialnego i organizacji non-profit.
    
 3. Wspólnotowe ramy prawne odnoszące się do pomocy publicznej:
   
  1. Art. 107 ust. 1 TFUE,
  2. Art. 108 TFUE: pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa, pomoc de minimis,
  3. Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (z uwzględnieniem zmian z 27 listopada 2015 r.),
  5. Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa,
  6. Zawiadomienie Komisji w sprawie zapewnienia skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem,
  7. Kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa,
  8. Komunikat Komisji Wskazówki na temat pojęcia pomocy państwa zgodnie z Art. 107 ust. 1 Traktatu.
    
 4. Główne kategorie pomocy publicznej:
   
  1. Pomoc regionalna (art. 107.3.a. TFUE), w tym mapa pomoc regionalnej na lata 2014-2020,
  2. Pomoc horyzontalna (art. 107.3.c. TFUE),
  3. Pomoc sektorowa (art. 107.3.c. oraz 107.3.e. TFUE).
    
 5. Udzielanie pomocy w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych, w szczególności z uwzględnieniem obszarów:
   
  1. Transportu (w formie rekompensaty za usługi w ogólnym interesie gospodarczym),
  2. Ochrony zdrowia (np. decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37432 – Finansowanie szpitali publicznych w Regionie Hradec Kralov lub decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37904 – Rzekoma pomoc publiczna dla centrum medycznego w Durmersheim oraz decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.38035 – Rzekoma pomoc publiczna dla specjalistycznej kliniki rehabilitacyjnej w dziedzinie ortopedii oraz chirurgii urazowej),
  3. Rewitalizacji i mieszkalnictwa (np. decyzja Komisji z 27 marca 2014 r. w sprawie SA.36346 – Niemiecki program rewitalizacji terenów na cele działalności przemysłowej i handlowej lub decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie C 33/2005 dotyczącej planowanej pomocy Królestwa Niderlandów dla projektu „Marktpassageplan” w Haaksbergen),
  4. Turystyki i kultury (np. decyzja Komisji z 20 listopada 2012 r. w sprawie SA.34891 – Pomoc dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl lub decyzja Komisji z 14 grudnia 2010 r. w sprawie NN 67/2010 – Pomoc na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli „Bochnia”),
  5. Energetyki i ochrona środowiska,
  6. Instytucji otoczenia biznesu (np. decyzja Komisji z 229 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.33149 - Städtische Projektgesellschaft „Wirtschaftsbüro Gaarden – Kiel” lub decyzja Komisji z 21 stycznia 2003 r. w sprawie N 486/2002 – Sala kongresowa w Visby).
  7. Społeczeństwa informacyjnego,
  8. Edukacji (np. decyzja Komisji z 8 listopada 2006 r. w sprawie Prerov Logistics College lub decyzja Komisji z 26 listopada 2 008 r. w sprawie N 343/2008 – Pomoc indywidualna dla College Nyireghaza na rozwój Centrum Wiedzy Partium),
  9. Badań i rozwoju,
  10. Gospodarki wodno-ściekowej,
  11. Gospodarki odpadami,
  12. Ochrony różnorodności gatunkowej (np. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 18 marca 1997 r.  w sprawie C-343/95 Cali & Figli),
  13. Elementy pomocy publicznej/de minimis w odniesieniu do dziennej opieki nad dziećmi: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Decyzja nr 39/07/COL z dn. 27.02.2007 r. podtrzymana orzeczeniem Trybunału EFTA z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie E-5/07 Private Branehagers Landsforbund przeciwko Wysokiej Władzy EFTA dotycząca finansowania gminnych instytucji opieki nad dziećmi w Norwegii.
    
 6. Regionalna pomoc inwestycyjna:
   
  1. Pomoc udzielana w ramach Sekcji 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
  2. Pomoc udzielana w ramach Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
  3. Mapa pomocy regionalnej określająca intensywność pomocy,
  4. Efekt zachęty – analiza wariantów realizowanego projektu,
  5. Pojęcie inwestycji początkowej,
  6. Katalog kosztów kwalifikowanych,
  7. Obowiązek utrzymania inwestycji w regionie.
    
 7. Rodzaje pomocy publicznej przewidziane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, wraz z ich przełożeniem na krajowe programu pomocowe stosowane w projektach finansowanych z Funduszy Strukturalnych w perspektywie 2014-2020.
   
 8. Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
   
 9. Tryby udzielania pomocy publicznej:
   
  1. Pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej,
  2. Konsekwencje związane z udzielaniem pomocy publicznej poza programem pomocowym,
  3. Przypadki notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej (procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy publicznej oraz akceptacji; postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską),
  4. Udzielanie pomocy publicznej bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską – zwrot pomocy (np. decyzja Komisji nr SA.35388 dotycząca utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo).
    
 10. Ćwiczenia dla uczestników:
   
  • identyfikacja działalności gospodarczej w projekcie (wspólnotowa definicja przedsiębiorstwa),
  • jednostkowe przedsiębiorstwo, w tym MŚP (badanie wielkości przedsiębiorstwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązania osobowe i kapitałowe między przedsiębiorstwami),
  • badanie definicji nowej inwestycji oraz efektu zachęty,
  • ocena kwalifikowalności wydatków do pomocy regionalnej,
  • przekształcenia własnościowe i ich wpływ na limit pomocy de minimis (przekształcenie spółek osobowych w kapitałowe, łączenie i dzielenie spółek, zmiana wspólników spółek cywilnych, itp.),
  1. badanie zgodności z zasadami pomocy de minimis (badanie dopuszczalnej wielkości pomocy ze względu na sektor działalności, ocena formularza informacyjnego, wydawanie zaświadczeń i sprawozdawczość z udzielonej pomocy).
Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu, prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".

Warszawa
24-25.09.2018 r. (poniedziałek - wtorek), 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00
Warszawa
22-23.11.2018 r. (czwartek - piątek), 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00