Weksel IN BLANCO jako instrument zabezpieczania roszczeń w transakcjach handlowych – aspekty prawne i wykorzystanie praktyczne

ONLINE
08 grudnia 2021 r., środa, godz. 09.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych, pojęcie weksla in blanco, prawidłowe wystawienie weksla in blanco, porozumienie wekslowe jako warunek skutecznego zobowiązania wekslowego, uzupełnienie weksla in blanco o elementy warunkujące skuteczne dochodzenie roszczenia wekslowego, poręczenie wekslowe, zapłata weksla in blanco, wygaśnięcie praw z weksla, postępowanie w przypadku zniszczenia lub utraty weksla, przenoszenie praw z weksla in blanco, dochodzenie roszczeń wekslowych na drodze sądowej.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

Korzyści z udzialu w szkoleniu:

Uczestnicy dowiedzą się m. in.:

 • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
 • jak prawidłowo powinien zostać wystawiony weksel in blanco,
 • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco dla skutecznego dochodzenia roszczeń z niego wynikających,
 • jakie są zagrożenia związane z wystawianiem weksli in blanco i jak należy ich unikać,
 • jak przygotować porozumienie wekslowe (deklarację wekslową),
 • jak pozyskać dodatkowych dłużników wekslowych,
 • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń z weksla,
 • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych podnoszonych przez dłużnika wekslowego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • prezentacja multimedialna wzorów weksli,
 • przedstawienie sposobu prawidłowego uzupełniania weksli in blanco w oparciu o prezentowane wzory weksli
 • omówienie najczęściej występujących błędów przy uzupełnianiu weksli in blanco
 • omówienie elementów porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • prezentacja i omówienie kazusów dotyczących tematyki weksla in blanco,
 • przedstawienie i omówienie wybranego orzecznictwa SN i sądów powszechnych dotyczących tematyki weksla in blanco.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:
  • pojęcie weksla,
  • rodzaje weksla,
  • obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.
    
 2. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.
   
 3. POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:
  • istota weksla in blanco,
  • możliwości wykorzystania weksla in blanco.
    
 4. PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:
  • obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
  • (zasady reprezentacji) skuteczność podpisu wystawcy weksla in blanco w odniesieniu do:
   • osób fizycznych,
   • spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • jednostek administracji publicznej i samorządowej,
  • wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla przez te podmioty),
  • wystawienie weksla in blanco przez dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
  • zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
  • materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego,
  • formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego.
    
 5. POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:
  • porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa,
  • forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  • istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  • skutki braku deklaracji wekslowej.
    
 6. UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:
  • uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
  • warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
  • elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
   określenie remitenta,
   • miejsce wystawienia weksla,
   • data wystawienia weksla,
   • termin płatności weksla,
   • przyrzeczenie zapłaty weksla,
   • miejsce płatności weksla,
   • suma wekslowa,
  • omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco.
  • skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.
    
 7. PORĘCZENIE WEKSLOWE:
  • forma poręczenia wekslowego,
  • zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
  • porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.
    
 8. ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:
  • zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
  • przedstawienie weksla do zapłaty:
   • miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
   • termin przedstawienia weksla do zapłaty,
  • zapłata weksla:
   • skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi),
   • zapłata całości, zapłata częściowa.
     
 9. WYGAŚNIĘCIE PRAW Z WEKSLA:
  • przedawnienie roszczenia wekslowego,
  • wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenie roszczenia z weksla.
    
 10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTEPOWANIE AMORTYZACYJNE):
  • procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
  • skutki umorzenia weksla in blanco,
  • skutki umorzenia weksla zupełnego.
    
 11. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:
  • sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
  • skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.
    
 12. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:
  • właściwość sądu,
  • tryb postepowania prowadzonego w oparciu o weksel,
  • wymogi formalne pozwu, koszty postepowania,
  • korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),
  • zarzuty wekslowe dłużnika.
    
 13. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

Wykładowca

Sędzia sądu okręgowego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym sprawy obejmujące roszczenia związane z tematyką szkolenia. Posiada wiedzę praktyczną dotyczącą zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz doświadczenie dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć na wyższych uczelniach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji. W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje wiedzę nabytą w trakcie pracy zawodowej. Zajęcia prowadzi w sposób przystępny i zrozumiały oraz angażujący uczestników szkolenia.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

ONLINE
08 grudnia 2021 r., środa, godz. 09.00 - 15.00