Weksel IN BLANCO - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne

Warszawa
11 września 2019 r., środa, godz. 09.15 - 15.15
Warszawa
21 listopada 2019 r., czwartek, godz. 09.15 - 15.15
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób (podmiotów) wykorzystujących weksle jako instrument służący zabezpieczaniu roszczeń wynikających z różnego rodzaju stosunków cywilnoprawnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla, jako środka służącego zabezpieczeniu roszczeń i zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy pozwalającej na prawidłowe przyjęcie weksla, jego prawidłowe uzupełnienie i skuteczne dochodzenie roszczeń wekslowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m. in. :

 • jakie są możliwości wykorzystania weksla,
 • jak prawidłowo powinien zostać wystawiony weksel in blanco,
 • jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco dla skutecznego dochodzenia roszczeń z niego wynikających,
 • jakie są zagrożenia związane z wystawianiem weksli in blanco i jak należy ich unikać,
 • jak przygotować porozumienie wekslowe (deklarację wekslową),
 • jak pozyskać dodatkowych dłużników wekslowych,
 • jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń z weksla,
 • jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych podnoszonych przez dłużnika wekslowego.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • prezentacja multimedialna wzorów weksli,
 • przedstawienie sposobu prawidłowego uzupełniania weksli in blanco w oparciu o prezentowane wzory weksli
 • omówienie najczęściej występujących błędów przy uzupełnianiu weksli in blanco
 • omówienie elementów porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
 • prezentacja i omówienie kazusów dotyczących tematyki weksla in blanco,
 • przedstawienie i omówienie wybranego orzecznictwa SN i sądów powszechnych dotyczących tematyki weksla in blanco.

 

Program

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WEKSLA:
  1. pojęcie weksla,
  2. rodzaje weksla,
  3. obligatoryjne elementy treści weksla własnego i trasowanego.
    
 2. ZDOLNOŚĆ WEKSLOWA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI WEKSLOWYCH JAKO PRZESŁANKI SKUTECZNEGO POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO.
   
 3. POJĘCIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. istota weksla in blanco,
  2. możliwości wykorzystania weksla in blanco.
    
 4. PRAWIDŁOWE WYSTAWIENIE WEKSLA IN BLANCO:
  1. obligatoryjne elementy weksla in blanco w momencie jego wystawiania,
  2. (zasady reprezentacji) skuteczność podpisu wystawcy weksla in blanco w odniesieniu do:
   • osób fizycznych,
   • spółek osobowych i kapitałowych prawa handlowego,
   • wspólników spółek cywilnych,
   • jednostek administracji publicznej i samorządowej,
  3. wystawienie weksla przez pełnomocnika i prokurenta (warunki skuteczności wystawienia weksla przez te podmioty),
  4. wystawienie weksla in blanco przez dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego; korzyści wynikające dla wierzyciela),
  5. zasada samodzielności podpisów dłużników wekslowych,
  6. materialna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego,
  7. formalna wada podpisu wystawcy weksla i jej konsekwencje dla ważności zobowiązania wekslowego.
    
 5. POROZUMIENIE WEKSLOWE JAKO WARUNEK SKUTECZNEGO ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO:
  1. porozumienie wekslowe a deklaracja wekslowa,
  2. forma porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  3. istota i treść porozumienia wekslowego (deklaracji wekslowej),
  4. skutki braku deklaracji wekslowej.
    
 6. UZUPEŁNIENIE WEKSLA IN BLANCO O ELEMENTY WARUNKUJĄCE SKUTECZNE DOCHODZENIE ROSZCZENIA WEKSLOWEGO:
  1. uwarunkowania czasowe (właściwy moment wypełnienia weksla),
  2. warunki prawidłowego uzupełnienia weksla in blanco,
  3. elementy obligatoryjne warunkujące powstanie weksla zupełnego stanowiącego podstawę dochodzenia roszczenia:
   • określenie remitenta,
   • miejsce wystawienia weksla,
   • data wystawienia weksla,
   • termin płatności weksla,
   • przyrzeczenie zapłaty weksla,
   • miejsce płatności weksla,
   • suma wekslowa,
  4. omówienie błędów występujących przy wypełnianiu weksla n blanco.
  5. skutki wadliwego wypełnienia weksla in blanco.
    
 7. PORĘCZENIE WEKSLOWE:
  1. forma poręczenia wekslowego,
  2. zakres odpowiedzialności poręczyciela za zobowiązanie wekslowe,
  3. porozumienie wekslowe (deklaracja wekslowa) poręczyciela.
    
 8. ZAPŁATA WEKSLA IN BLANCO:
  1. zawiadomienie dłużnika wekslowego (dłużników wekslowych) o uzupełnieniu weksla (forma zawiadomienia),
  2. przedstawienie weksla do zapłaty:
   • miejsce przedstawienia weksla do zapłaty,
   • termin przedstawienia weksla do zapłaty,
  3. zapłata weksla:
   • zapłata całości, zapłata częściowa,
   • skutki zapłaty i obowiązki wierzyciela wekslowego z tego wynikające (zwrot weksla dłużnikowi).
     
 9. WYGAŚNIĘCIE PRAW Z WEKSLA:
  1. przedawnienie roszczenia wekslowego,
  2. wpływ przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego na skuteczne dochodzenie roszczenia z weksla.
    
 10. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNISZCZENIA LUB UTRATY WEKSLA (POSTEPOWANIE AMORTYZACYJNE):
  1. procedura zmierzająca do umorzenia weksla,
  2. skutki umorzenia weksla in blanco,
  3. skutki umorzenia weksla zupełnego.
    
 11. PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA IN BLANCO:
  1. sposoby przeniesienia praw z weksla in blanco,
  2. skutki przeniesienia praw z weksla in blanco i weksla zupełnego.
    
 12. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ WEKSLOWYCH NA DRODZE SĄDOWEJ:
  1. właściwość sądu,
  2. tryb postepowania prowadzonego w oparciu o weksel,
  3. wymogi formalne pozwu, koszty postepowania,
  4. korzyści płynące dla wierzyciela z tytułu zabezpieczenia roszczenia ze stosunku podstawowego wekslem (nakaz zapłaty wydany w oparciu o weksel jako tytuł zabezpieczający i tytuł wykonawczy),
  5. zarzuty wekslowe dłużnika.
    
 13. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków.

Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
11 września 2019 r., środa, godz. 09.15 - 15.15
Warszawa
21 listopada 2019 r., czwartek, godz. 09.15 - 15.15