Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Warszawa
17-18.09.2018, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)
Warszawa
15-16.11.2018, czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Szkolenie poświęcone będzie nowej ustawie – Prawo wodne w świetle zmian, jakie wprowadza ona do procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne przenosi do polskiego systemu prawnego rozwiązania szeregu dyrektyw związanych z gospodarowaniem wodami. Rozwiązania te nie pozostają bez wpływu na proces przygotowania inwestycji budowlanej. Tematykę szkolenia zakreślają zagadnienia – zarówno na poziomie planistycznym, jak też na poziomie przedsięwzięcia – łączące zmiany wprowadzone przez Prawo wodne z oceną oddziaływania na środowisko, co bezpośrednio warunkuje możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji budowlanej.

Rozwiązania wprowadzone do polskiego prawa będą też porównane z wymaganiami ramowej dyrektywy wodnej, z której to właśnie transponowane są zapisy związane z celami środowiskowymi dla wód. Osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla wód, to nie tylko kwestie powszechnie uznawane za związane ze skutkami bezpośredniego oddziaływania na wody. Ramowa dyrektywa wodna konsoliduje korzystanie z wód – a zatem niemal wszystkie działania człowieka – w jeden główny cel – zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową i podziemną, co jest niezbędne dla zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód. Stąd też nadrzędna rola tej dyrektywy i połączenie kondycji wód z ochroną bioróżnorodności i adaptacją do zmian klimatu.

Tematyka szkolenia koncentruje się na wpływie zmian prawa wodnego na proces przygotowania inwestycji. NIE będziemy się zajmować kwestiami: własności wód, instrumentami ekonomicznymi w gospodarowaniu wodami, organizacją Wód Polskich, spółkami wodnymi oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą i karną – gdyż nie sposób ująć wszystkich zagadnień regulowanych przez nowe prawo wodne w ciągu dwudniowych zajęć.

Szkolenie na temat zależności między nowym prawem wodnym a procesem oceny oddziaływania na środowisko skierowane jest do osób biorących udział w procesie przygotowania inwestycji, m.in:

 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • inwestorów, planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE bądź banków inwestycyjnych;
 • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty SOOŚ;
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć;
 • przedstawicieli instytucji sprawdzających dokumentację oceny oddziaływania na środowisko we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych;
 • wszystkich zainteresowanych tematyką transpozycji ramowej dyrektywy wodnej.

Celem szkolenia jest poznanie zmian, jakie wprowadza nowe Prawo wodne do procesu przygotowania inwestycji w świetle wymagań procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać:

 • wiedzę na temat czynników, które wpływają na przygotowanie inwestycji, a wynikają ze zmian wprowadzonych przez prawo wodne,
 • praktyczną możliwość sprawnej weryfikacji jakości dokumentacji pod kątem spełniania wymagań RDW,
 • umiejętność wskazania dobrych i słabych stron procesu SOOŚ i OOŚ pod kątem spełniania wymagań RDW wraz z efektywnym określeniem obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, co w znacznym stopniu poprawia ich efektywność. Metody prowadzenia zajęć:

 • wykłady – prezentacje oparte na przykładach praktycznych z możliwością zadawania pytań na bieżąco,
 • dyskusja moderowana – w zależności od potrzeb grupy,
 • warsztaty praktyczne angażujące uczestników, podsumowujące partie materiału,
 • ćwiczenia, w tym również w oparciu o rzeczywiste problemy uczestników – jeśli zostaną zgłoszone wcześniej do wykładowców.
Program

Dzień I

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – zakres regulacji:

  • zasady ogólne,
  • podejście do problematyki gospodarowania wodami,
  • decyzje, dokumenty i rozporządzenia wykonawcze.

 2. Proces inwestycyjny po zmianie prawa wodnego:

  • korzystanie z wód,
  • urządzenia wodne,
  • zgoda wodnoprawna.

 3. Planowanie w gospodarowaniu wodami a strategiczna ocena oddziaływania na środowisko:

  • dokumenty planistyczne w gospodarowaniu i ich powiązanie ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,
  • zasady strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa i wyniki procesu, porównanie z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dzień II

 1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zmianach wprowadzonych ustawą prawo wodne:

  • zmiany wprowadzone ustawą prawo wodne do ustawy ooś,
  • procedury związane z oceną oddziaływania na środowisko od 01.01.2018 r.,
  • ocena wodnoprawna a ocena oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000.

 2. Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla wód – kompleksowe podejście zgodne z ramową dyrektywą wodną.

 3. Wpływ na cele środowiskowe określone dla wód, kwestie bioróżnorodności i adaptacji do zmian klimatu w ocenie oddziaływania na środowisko.
Wykładowca

Dwie trenerki - specjalizują się w tematyce ocen oddziaływania na środowisko i przygotowania dokumentacji merytorycznej procesu OOŚ, czyli prognoz i raportów ooś oraz kart informacyjnych przedsięwzięcia.

Od ponad dwudziestu lat zajmują się procedurą oceny oddziaływania na środowisko dla różnych inwestycji infrastrukturalnych (głównie transportowych, energetycznych i hydrotechnicznych).

Koordynują pracę interdyscyplinarnych zespołów opracowujących dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz dofinansowania inwestycji. Pracowały jako konsultantki Jaspers – inicjatywy Komisji Europejskiej i kluczowych banków europejskich mającej na celu poprawę jakości dokumentacji aplikacyjnej. Prowadziły również nadzory środowiskowe podczas realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Szczególną uwagę zwracają na logiczny ciąg i całościowe podejście do wielowątkowych informacji prezentowanych w ramach dokumentacji projektowej, środowiskowej i finansowej przedsięwzięcia. Spójność i konsekwencję postrzegają jako jeden z najważniejszych elementów efektywnego włączenia kwestii środowiskowych (społecznych, przyrodniczych i krajobrazowych) do procesu inwestycyjnego.

Są członkiniami Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko – organu doradczego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.

Szkolenia prowadzą w charakterystyczny, żywy, interaktywny sposób. Wykłady teoretyczne urozmaicone są przykładami z codziennej praktyki w stosowaniu przepisów, uczestnicy pracują na rzeczywistych przykładach. Zajęcia często prowadzone są metodą warsztatową, podczas których uczestnicy mają okazję wykorzystać zdobytą wiedzę na bieżąco.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu, prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".

Warszawa
17-18.09.2018, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (9.00-15.00)
Warszawa
15-16.11.2018, czwartek (10.00-16.00) - piątek (9.00-15.00)