Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r.

TYLKO ONLINE
28-29 stycznia 2021 r., czwartek (09.00 - 15.30) - piątek (09.00 - 14.30)
Warszawa / lub ONLINE
22-23 marca 2021 r., poniedziałek (09.00 - 15.30) - wtorek (09.00 - 14.30)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

W trakcie szkolenia omówimy m.in.: zakres stosowania przepisów ustawy, kiedy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (rodzaje korzystania z wód i usług wodnych, rodzaje urządzeń) a kiedy zgłoszenie wodnoprawne, rodzaje inwestycji i działań wymagające uzyskania oceny wodnoprawnej, sytuacje, w których można wystąpić o przyrzeczenie wodnoprawne i co ono gwarantuje, wymagania odnoszące się do zabudowy oraz zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, sytuacje, w których następuje zmiana stosunków wodnych na gruncie, kiedy wstępuje się w prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego a kiedy i na jakich warunkach można przejąć prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, możliwość przedłużenia czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, jakie obowiązki mogą być nałożone na zakład po zakończeniu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Cele szkolenia:

 • omówienie zmian wprowadzanych kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, w tym ustawą z dnia 11 września 2019 r.
 • usystematyzowanie posiadanej wiedzy, zapoznanie się z najnowszymi zmianami w Prawie wodnym, pomoc w wyjaśnieniu praktycznych sytuacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy poznają:

 • regulacje organizacyjne i prawne obowiązujące od 01.01.2018 r.,
 • zmiany wprowadzone kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne, w tym wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2019 r.
 • podstawowe informacje dotyczące przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Prawa wodnego z 2017 r. (m.in. w sprawie szczegółowego zakresu wymagań i warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; w sprawie rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej),
 • przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce.

Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy organów administracji terenowej i rządowej,
 • pracownicy przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Zasady ogólne nowej ustawy:
   
  • zakres stosowania.
  • podział na dorzecza i regiony wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • wyrażenia ustawowe,
  • podział wód oraz jednolite części wód.
    
 2. Korzystanie z wód:
   
  • rodzaje korzystania z wód,
  • usługi wodne,
  • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
  • zmiany terminów wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
  • wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.
    
 3. Ochrona wód:
   
  • cele ochrony wód i cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód,
  • podstawowe informacje zawarte w przepisach wykonawczych okreśających substancje szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
  • ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
  • kto i kiedy jest zobowiązany do opracowania analizy ryzyka.
    
 4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:
   
  • zmiany dotyczące realizacji ochrony przeciwpowodziowej,
  • planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • warunki dla planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zawarte w przepisach wykonawczych,
  • pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.
    
 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
   
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • urządzenia melioracji wodnych.
    
 6. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:
   
  • własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
  • linia brzegu i zasady jej ustalania,
  • organy wykonujące prawa właścicielskie,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • opłaty za usługi wodne,
  • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
  • stawki opłat oraz współczynniki różnicujące zawarte w przepisach wykonawczych,
  • obowiązek składania oświadczeń kwartalnych o wielkości usług wodnych.
    
 7. Zarządzanie wodami:
   
  • planowanie w gospodarowaniu wodami,
  • cele środowiskowe jednolitych części wód,
  • system informacyjny w gospodarowaniu wodami,
  • kontrola gospodarowania wodami,
  • monitoring wód.
    
 8. Władza wodna:
   
  • minister właściwy ds. gospodarki wodnej,
  • służby państwowe.
    
 9. Zgoda wodnoprawna:
   
  • rodzaje zgód wodnoprawnych,
  • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
  • czym jest instrukcja gospodarowania wodą i kiedy jest wymagana,
  • obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
  • przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • obowiązki nakładane po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia,
  • możliwość przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny zakład,
  • podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych,
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • obowiązujące terminy,
  • warunki wniesienia sprzeciwu,
  • możliwość nałożenia obowiązku wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,
  • ocena wodnoprawna,
  • przypadki, w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko,
  • rodzaje inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej określone w przepisach wykonawczych,
  • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne,
  • dokumenty wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego.
    
 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza:
   
  • odszkodowania w trybie administracyjnym,
  • rodzaj odszkodowań przysługujących w trybie cywilnym,
  • organy właściwe w sprawach odszkodowań.
    
 11. Przepisy przejściowe i dostosowujące.
   
 12. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

Wykładowca

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

TYLKO ONLINE
28-29 stycznia 2021 r., czwartek (09.00 - 15.30) - piątek (09.00 - 14.30)
Warszawa / lub ONLINE
22-23 marca 2021 r., poniedziałek (09.00 - 15.30) - wtorek (09.00 - 14.30)