alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

W trakcie szkolenia omówimy m.in.: rodzaje korzystania z wód, w tym odwadnianie gruntów, obiektów i wykopów budowlanych, budowle i roboty zaliczane do urządzeń wodnych oraz takie, do których przepisy o urządzeniach wodnych stosuje się odpowiednio, czym jest linia brzegu i kiedy, wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, należy złożyć wniosek o ustalenie linii brzegu, jak powinien być sformułowany wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Opis szkolenia

Cele szkolenia:

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy w Prawa wodnego.

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się ze zmianami, w tym również z 2022 roku, z wykładnią przepisów ustawy, a także będzie pomocny w wyjaśnieniu praktycznych sytuacji, z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy poznają:

 • aktualne przepisy oraz zmiany wprowadzane kolejnymi ustawami o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw,
 • interpretację tych przepisów prezentowaną przez Wody Polskie,
 • podstawowe informacje dotyczące przepisów wykonawczych wydanych na podstawie Prawa wodnego z 2017 r. (m.in. w sprawie szczegółowego zakresu wymagań i warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; w sprawie rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej),
 • przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce.

Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy organów administracji terenowej i rządowej,
 • pracownicy przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Zasady ogólne nowej ustawy:
 • zakres stosowania,
 • podział na dorzecza i regiony wodne,
 • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
 • wyrażenia ustawowe.
 1. Korzystanie z wód:
 • rodzaje korzystania z wód,
 • usługi wodne,
 • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
 • terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
 • kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne.
 1. Ochrona wód:
 • cele ochrony wód i cele środowiskowe,
 • zasady ochrony wód,
 • ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
 • kto i kiedy jest zobowiązany do opracowania analizy ryzyka.
 1. Oczyszczanie ścieków komunalnych - aglomeracje; z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
   
 2. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:
 • realizacja ochrony przeciwpowodziowej,
 • planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych.
 1. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
 • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
 • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
 • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
 • urządzenia melioracji wodnych.
 1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:
 • własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
 • linia brzegu i zasady jej ustalania,
 • zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
 • zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych. 
 1. Rodzaje zgód wodnoprawnych.
   
 2. Podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych:
   
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
  • czym jest instrukcja gospodarowania wodą i kiedy jest wymagana,
  • obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
  • przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • obowiązki związane ze stwierdzeniem wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia,
  • następstwo prawne,
  • możliwość przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny zakład. 
    
 3. Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego:
   
  • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne,
  • wymagana dokumentacja. 
    
 4. Podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych:
   
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • przypadki wniesienia sprzeciwu,
  • możliwość nałożenia obowiązków wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
    
 5. Podstawowe zasady dotyczące ocen wodnoprawnych:
   
  • przypadki w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko; 
  • rozporządzenie o rodzajach inwestycji i działań wymagających oceny wodnoprawnej.
    
 6. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów. 

Wykładowca

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.