Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie

Warszawa
28-29 listopada 2019 r., czwartek (10.00 - 15.30) - piątek (09.00 - 14.30)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Prawo wodne w ostatnim czasie zmieniało się w sposób bardzo dynamiczny. Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli usystematyzować posiadaną wiedzę w tym zakresie, a także zapoznać się z najnowszymi zmianami w Prawie wodnym.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • regulacje organizacyjne i prawne obowiązujące od 01.01.2018 r.,
 • przepisy wykonawcze wydane na podstawie nowej ustawy (m.in. w sprawie opłat za usługi wodne),
 • przykłady stosowania nowych przepisów w praktyce,
 • zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne,
 • nowości, które pojawiły się jesienią 2018 – przyrzeczenie wodnoprawne i projekt rozporządzenia o warunkach realizacji obiektów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Na szkoleniu mają Państwo możliwość skonsultowania z wykładowcą konkretnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej. Postaramy się wyjaśnić Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Szkolenie polecamy:

 • pracownikom organów administracji terenowej i rządowej,
 • pracownikom przedsiębiorstw i biur sporządzających operaty wodnoprawne, których dotyczą omawiane regulacje.

Program

DZIEŃ I
część I (godz. 10.00 – 11.30)

 1. Zasady ogólne nowej ustawy:
   
  • zakres stosowania.
  • podział na dorzecza i regiony wodne,
  • organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami,
  • wyrażenia ustawowe,
  • podział wód oraz jednolite części wód.

   część II (godz. 11.45 – 13.15)
    
 2. Korzystanie z wód:
   
  • rodzaje korzystania z wód,
  • usługi wodne,
  • obowiązki zakładów realizujących usługi wodne,
  • terminy wejścia w życie obowiązków związanych z usługami wodnymi,
  • wody wykorzystywane do kąpieli – kąpieliska.
    
 3. Ochrona wód:
   
  • cele ochrony wód i cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód,
  • ochrona ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych,
  • kto i kiedy jest zobowiązany do opracowania analizy ryzyka.

   część III (godz. 14.00 – 15.30)
    
 4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym:
   
  • zmiany w realizacji ochrony przeciwpowodziowej,
  • planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • pozwolenia wodnoprawne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • zakazy wykonywania prac na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych,
  • projekt rozporządzenia o warunkach dla planowanej zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
    
 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
   
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • obiekty i roboty, do których stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.

   DZIEŃ II
   część I (godz. 09.00 - 10.30)

    
 6. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:
   
  • własność wód i obowiązki ich właścicieli w zakresie utrzymywania wód,
  • linia brzegu i zasady jej ustalania,
  • organy wykonujące prawa właścicielskie,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych wodami,
  • zasób nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oraz urządzeń wodnych,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • opłaty za usługi wodne,
  • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
  • terminy wejścia w życie opłat.
    
 7. Zarządzanie wodami:
   
  • planowanie w gospodarowaniu wodami,
  • cele środowiskowe jednolitych części wód,
  • system informacyjny w gospodarowaniu wodami,
  • kontrola gospodarowania wodami,
  • monitoring wód.

   część II (godz. 10.45 – 12.15)
    
 8. Władza wodna:
   
  • minister właściwy ds. gospodarki wodnej,
  • służby państwowe.
    
 9. Zgoda wodnoprawna:
   
  • rodzaje zgód wodnoprawnych,
  • podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych,
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych,
  • obowiązki jakie muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym,
  • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 kpa,
  • przypadki w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
  • obowiązki związane ze stwierdzeniem wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia,
  • możliwość przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na inny zakład,
  • podstawowe zasady dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych,
  • dokumenty wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego,
  • obowiązujące terminy,
  • warunki wniesienia sprzeciwu,
  • możliwość ustalenia wymagań w zakresie gospodarowania wodami,
  • ocena wodnoprawna,
  • przypadki, w których ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko,
  • czym jest przyrzeczenie wodnoprawne;
  • dokumenty wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego.

   część III (godz. 13.00 – 14.30)
    
 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza:
   
  • odszkodowania w trybie administracyjnym,
  • rodzaj odszkodowań przysługujących w trybie cywilnym,
  • organy właściwe w sprawach odszkodowań.
    
 11. Przepisy przejściowe i dostosowujące.
   
 12. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

Wykładowca

Pracownik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Specjalistka w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Autorka publikacji oraz artykułów w branżowych czasopismach z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa Wodnego. Prowadzi zajęcia z Prawa wodnego dla studentów Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego oraz szkolenia dla pracowników administracji, zakładów i projektantów.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
28-29 listopada 2019 r., czwartek (10.00 - 15.30) - piątek (09.00 - 14.30)