Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa / lub ONLINE
23-24 lutego 2022 r., środa (09.00-15.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
20-21 kwietnia 2022 r., środa (09.00-15.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
08-09 czerwca 2022 r., środa (09.00-15.00) - czwartek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia omawiamy m.in. zagadnienia: podstawy prawne regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska, koncepcja realizacji przedsięwzięcia, wyznaczenie etapów realizacji inwestycji, klasyfikacja przedsięwzięcia, relacja i powiązanie prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego, procedura informowania WIOŚ o zrealizowanym przedsięwzięciu, postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym, w tym nowe uprawnienia organizacji ekologicznych związane z możliwością zaskarżania decyzji wykonawczych, (np. pozwolenia na budowę, ZRID, decyzje  lokalizacyjne), przepisy karne, kary administracyjne.

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, zwłaszcza w zakresie nowych uprawnień organizacji ekologicznych związanych z możliwością zaskarżenia także decyzji lokalizacyjnych oraz nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych,
 • Uczestnicy nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy firm działających w branży budowlanej,
 • Pracownicy urzędów administracji publicznej,
 • Inne osoby i firmy, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia:
  • Akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska,
  • Akty administracyjne w ochronie środowiska i procesie budowlanym,
  • Adresaci norm prawnych - podmiot korzystający ze środowiska, inwestor, podmiot planujący realizację przedsięwzięcia,
  • Relacja przepisów prawa ochrony środowiska do przepisów regulujących proces budowlany.
    
 2. Wyznaczenie etapów realizacji inwestycji.
   
 3. Koncepcja przedsięwzięcia:
  • Pojęcie przedsięwzięcia i zamierzenia budowlanego,
  • Kiedy przeprowadza postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?
  • Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko.
    
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – koncepcja legislacyjna:
  • Podział i kwalifikacja przedsięwzięć – grupa I i grupa II (przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).
  • Przedsięwzięcia określone progowo i rodzajowo.
  • Przebudowa, rozbudowa i montaż - kryteria kwalifikacji do ooś. „Osiąga progi”? „Spowoduje osiągnięcie progów”?
  • Przebudowa, rozbudowa i montaż dla przedsięwzięć podprogowych (grupa IV).
    
 5. Kiedy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest potrzebna?
   
 6. Zawartość decyzji środowiskowej:
  • uwarunkowania środowiskowe,
  • charakterystyka przedsięwzięcia,
  • decyzja „z warunkami”.
    
 7. Wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – nowe rozwiązania prawne (nowelizacja ustawy ooś z dnia 30.03.2021 r.).
   
 8. Relacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do „decyzji wykonawczych” – przełożenie środowiskowych uwarunkowań na dalsze etapy procesu inwestycyjnego:
  • Relacja decyzji środowiskowej do decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 uuiś,
  • Relacja decyzji środowiskowej do decyzji o pozwoleniach emisyjnych,
  • Nowe uprawnienia stron i organizacji ekologicznych – wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 30.03.2021 r. – odwołanie, skarga i wstrzymanie wykonania „decyzji wykonawczych”,
  • Stwierdzenie nieważności DŚ w relacji do dalszych decyzji w procesie inwestycyjnym,
  • Administracyjne kary pieniężne i wykonanie zastępcze,
  • Następcza czy uprzednia oos? – podsumowanie.
    
 9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę, ZRID itp.
   
 10. Decyzje administracyjne wynikające z prawa ochrony środowiska - na jakich etapach realizacji inwestycji je uzyskiwać?
  • Pozwolenia emisyjne,
  • Zezwolenia odpadowe,
  • Decyzja o usuwaniu drzew i krzewów,Inne decyzje/zgłoszenia itp.
    
 11. Wytwarzanie odpadów w procesie inwestycyjnym:
  • Wpis do BDO,
  • Gospodarowanie masami ziemnymi i odpadami w trakcie prac budowlanych,
  • Magazynowanie odpadów budowlanych uwzględniające wymagania rozporządzenia ws. magazynowania odpadów.
    
 12. Oddanie do użytkowania – wymagania z perspektywy ochrony środowiska:
  • Spełnienie wymagań ochrony środowiska,
  • Powiadomienie WIOŚ,
  • Skutki kontroli WIOŚ – wstrzymanie oddania do użytkowania – przesłanki i skutki.
    
 13. Skutki naruszeń prawa:
  • Wstrzymanie pracy instalacji (WIOŚ, PSP, wójt),
  • Administracyjne kary pieniężne,
  • Mandaty – grzywny,
  • Zalecenia i zarządzenia pokontrolne,
  • Odpowiedzialność cywilna i karna.
    
 14. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Wykładowca

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
23-24 lutego 2022 r., środa (09.00-15.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
20-21 kwietnia 2022 r., środa (09.00-15.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
08-09 czerwca 2022 r., środa (09.00-15.00) - czwartek (09.00-15.00)