Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Warszawa
11-12 grudnia 2019 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Normy prawne wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska są obecnie jednymi z najbardziej rygorystycznych w całym systemie prawa. Umiejętności właściwego planowania, budowania zespołu realizacyjnego, weryfikacji niezbędnych aktów normatywnych, uzyskiwania aktów administracyjnych oraz wymaganych zgłoszeń, a także wykonania przedsięwzięcia w zamierzony sposób są niezbędne do skutecznej realizacji procesu inwestycyjnego.

Proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające im zarządzanie procesem inwestycyjnym w sposób skuteczny a także ekonomicznie uzasadniony.

Szkolenie dotyczy całego procesu inwestycyjnego - od opracowania koncepcji realizacji przedsięwzięcia, przez uzyskanie poszczególnych aktów administracyjnych, po zgłoszenie wybudowanego obiektu lub zespołu obiektów do WIOŚ - w kontekście prawa ochrony środowiska.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z bieżącą teorią i praktyką stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym stanowiskami sądów administracyjnych. Nabędą również wiedzę z obszarów racjonalnego konstruowania wniosków o wydanie aktów administracyjnych.

Szkolenie kierujemy do pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz innych osób i firm, które uczestniczą w realizacji, planowaniu i zarządzaniu procesem inwestycyjnym.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu przy zastosowaniu prezentacji multimedialnej. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Zagadnienia ogólne:
   
  • prawo ochrony środowiska w inwestycyjnym procesie budowlanym – wstęp do zagadnienia,
  • podstawy wykładni prawa ochrony środowiska,
  • akty prawa powszechnie obowiązującego regulujące proces inwestycyjny w kontekście ochrony środowiska,
  • wymagane akty administracyjne w związku z realizacją inwestycji,
  • inne wymagania prawa ochrony środowiska, właściwość rzeczowa i miejscowa organów administracji publicznej,
  • podstawowe pojęcia w prawie ochrony środowiska,
  • powiązania norm prawnych wynikających z przepisów różnych gałęzi prawa – ochrony środowiska, budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i innych.
    
 2. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia:
   
  • wyznaczenie etapów realizacji inwestycji,
  • tworzenie dokumentów weryfikujących (wyznaczanie czynników ryzyka, tabele zagrożeń, listy sprawdzające),
  • weryfikacja zgodności zamierzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  • lokalizacja przedsięwzięcia, w tym weryfikacja zgodności zamierzenia z aktami prawa miejscowego (m.in. z uchwałą w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), możliwa kumulacja oddziaływań, postępowanie kompensacyjne, procedura w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
  • budowanie zespołu realizacyjnego,
  • logistyka realizacji przedsięwzięcia,
  • wyznaczanie wariantów realizacji przedsięwzięcia, w tym ekonomiczna analiza prawa (kalkulacja zysków i zagrożeń realizacji przedsięwzięcia w określonym wariancie),
  • poprawna klasyfikacja przedsięwzięcia.
    
 3. Procedura środowiskowa:
   
  • wymagalność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wyznaczanie zasięgu oddziaływania, zmiany w obowiązujących przepisach prawa,
  • strony postępowania,
  • postępowanie środowiskowe,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • weryfikacja zgodności decyzji z wnioskiem,
  • przesłanki odmowy wydania decyzji lub wydania decyzji negatywnej.
    
 4. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska:
   
  • przepisy dot. prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego a ochrona środowiska,
  • procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
  • realizacja wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • prawo ochrony środowiska a ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • prawo ochrony środowiska a warunki zabudowy,
  • prawo ochrony środowiska, a decyzje inwestycyjne, w tym pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych,
  • budowa lub rozbudowa przedsięwzięcia a prawo ochrony środowiska.

DZIEŃ II

 1. Pozostałe akty administracyjne i inne czynności administracyjne w procesie inwestycyjnym:
   
  • prace ziemne w kontekście prawnośrodowiskowym w tym zagadnienie gospodarowania glebą, powstałą wskutek prac ziemnych,
  • zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z funkcjonowaniem instalacji,
  • inne pozwolenia emisyjne, w tym pozwolenie wodnoprawne,
  • zgłoszenie instalacji z uwagi na różne emisje,
  • pomiary wstępne emisji.
    
 2. Zmiana koncepcji realizacji przedsięwzięcia:
   
  • skutki zmiany na różnych etapach procesu inwestycyjnego,
  • metody zarządzania zmianą, wyznaczanie czynników ryzyka,
  • ekonomiczna analiza prawa w procesie modyfikacji koncepcji realizacji przedsięwzięcia,
  • postępowania administracyjne w zakresie zmiany koncepcji realizacji przedsięwzięcia.
    
 3. Zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia:
   
  • kryteria spełniania wymagań ochrony środowiska:
   • wykonanie wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko,
   • zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji,
   • uzyskanie wymaganych decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska,
  • procedura informowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie:
   • oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji,
   • zakończenia rozruchu instalacji,
  • brak spełniania wymagań ochrony środowiska i jego skutki.
    
 4. Postępowanie odwoławcze i sądowo-administracyjne w procesie inwestycyjnym:
   
  • prawa i obowiązki podmiotu realizującego proces inwestycyjny,
  • naruszenie prawa przez organy administracji publicznej,
  • formalizm w stosowaniu prawa i metody na jego przełamywanie,
  • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • odwołania i skargi od niekorzystnych rozstrzygnięć organów.
    
 5. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Wykładowca

Adwokat. Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz ochrony środowiska. Obsługuje branże: energetyczną, zasobów naturalnych, infrastruktury, budownictwa oraz ochrony środowiska, w tym: elektrownie, elektrociepłownie, zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa związane z energetyką niekonwencjonalną. Doradza przedsiębiorstwom, reprezentuje strony w postępowaniach administracyjnych.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
11-12 grudnia 2019 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)