Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy zagadnienia: projekty w nowej perspektywie finansowania 2021-2027, tworzenie matrycy logicznej projektu, zasady konstruowania budżetu projektu, sporządzanie wniosku aplikacyjnego o dotacje UE na podstawie wymogów konkursu, analiza kwalifikowalności projektu do dofinansowania.

Rozpoczęcie pracy z projektami unijnymi wymaga zrozumienia wielu zasad i regulacji, na których oparte są konkursy. Ilość dokumentów, jakie należy znać i umieć je poprawnie interpretować, może przytłoczyć nowych pracowników tej branży.

Podczas warsztatów uczestnicy zostaną poprowadzeni krok po kroku od pomysłu na projekt do podpisania umowy o dofinansowanie.

Cele szkolenia:

 • pozyskanie wiedzy na temat zasad finansowania projektów ze źródeł UE,
 • przekazanie aktualnych informacji o zasadach i możliwościach finansowania projektów w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021- 2027,
 • zwiększenie umiejętności przygotowania spójnych logicznie projektów,
 • poszerzenie wiedzy uczestników w obszarze prawidłowej konstrukcji budżetu projektu,
 • nabycie umiejętności sporządzania wniosków aplikacyjnych w oparciu o wymogi dokumentacji konkursowej.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie prowadzone w sposób przystępny dla osób początkujących w tej dziedzinie.
 • Uczestnicy nabywają wiedzę od ogółu do szczegółu.

Uczestnicy nabędą umiejętność poruszania się wśród wielu dokumentów związanych ze środkami UE:

 • nauczą się wyszukiwać istotne zapisy pozwalające ocenić szanse projektu na dofinansowanie,
 • nauczą się „czytać dokumentację” w taki sposób, by zwracać uwagę na ważne detale,
 • jak ocenić kwalifikowalność projektu,
 • jak modyfikować założenia projektu, by spełniał zasady konkursu.

Uczestnicy warsztatów uzyskają wiedzę, jak być skutecznym w pozyskiwaniu środków UE.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników  firm / organizacji / instytucji zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych.

Grupa docelowa:

 • pracownicy przedsiębiorstw i instytucji przygotowujący się do pozyskiwania środków z nowego budżetu UE na rozwój swojej organizacji,
 • pracownicy jednostek samorządowych, odpowiedzialni za inwestycje w gminie, powiecie,
 • osoby, które planują uzyskać nowe kompetencje w zawodzie pożądanym na rynku.

Metody szkoleniowe:

Metody warsztatowe, praca na autentycznych wnioskach, case study, ćwiczenia w małych grupach, dyskusje, wykład z prezentacją multimedialną.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Wprowadzenie do zasad finansowania projektów ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027.
   
  1. Sześć celów polityki spójności na lata 2021-2027.
  2. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
  3. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
  4. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
  5. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
  6. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
  7. Programy regionalne.
    
 2. Co musi wiedzieć Wnioskodawca przed rozpoczęciem przygotowań do projektu?
   
  1. Cele projektu a cele funduszy.
  2. Kwalifikowalność Wnioskodawcy i typu projektu.
  3. Kwalifikowalność wydatków.
  4. Poziom dofinansowania od czego zależy?
  5. Pomoc publiczna.
  6. Obowiązki Benefijentów.
    
 3. Jak czytać dokumentację konkursową? Warsztaty oparte na dokumentacji konkursowej w ramach perspektywy 2014-2020.
   
  1. Analiza regulaminów konkursów.
  2. Analiza kryteriów oceny.
  3. Analiza załączników.
  4. Analiza wymogów dotyczących sporządzania wniosków aplikacyjnych.Generatory wniosków o dofinansowanie.
    
 4. Sporządzanie części merytorycznej wniosków aplikacyjnych.
   
  1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.
  2. Cele projektu.
  3. Wskaźniki projektu.
  4. Zadania.
  5. Harmonogram.
  6. Warsztaty - budowa matrycy logicznej projektu.
    
 5. Sporządzanie części finansowej wniosków aplikacyjnych.
   
  1. Budżet projektu.
  2. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
  3. Uzasadnienie potrzeb inwestycyjnych.
  4. Uzasadnienie wysokości przyjętych stawek.
  5. Kategorie wydatków.
  6. Wyliczanie poziomu dofinansowania.
  7. Wkład własny w projekcie (finansowy i rzeczowy).
  8. Trwałość finansowa projektu.
    
 6. Spójność logiczna projektu. Analiza poprawności przygotowanych wniosków.
   
  1. Przygotowanie przez uczestników wybranych części wniosku aplikacyjnego - warsztaty.
  2. Ocena merytoryczna opracowanych wniosków przez uczestników.
  3. Wnioski z analizy.
    
 7. Procedura oceny wniosków przez Instytucję Organizującą Konkurs.
   
  1. Ocena formalna.
  2. Ocena merytoryczna.
  3. Panel ekspertów.
  4. Negocjacje.
  5. Sporządzanie załączników do umowy. Harmonogram płatności.
    
 8. Podsumowanie szkolenia.

Wykładowca

Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów.

Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER).

Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE.

Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

Z wykszatałcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.