MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy i praktyka

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu poruszymy zagadnienia takie, jak: ustawa o dostępie do informacji publicznej, przepisy RODO, wniosek o udzielenie informacji publicznej, informacje chronione na gruncie RODO, odmowa udostępnienia danych osobowych, o których udostępnienie wnioskowano w trybie dostępu do informacji publicznej, uzasadnienie decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych osobowych, rola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w obszarze dostępu do informacji publicznej.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na podmioty zobowiązane do jej stosowania liczne obowiązki związane z udostępnianiem pewnych informacji. Istnieją jednak sytuacje, kiedy dostępu do informacji można, a nawet należy odmówić. Na szkoleniu powiemy, jak prawidłowo realizować zapisy wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednocześnie nie łamiąc przepisów RODO.

Cel szkolenia:

 • ustalenie, kiedy i jakie informacje o osobach można udostępniać w trybie dostępu do informacji publicznej, a kiedy wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • poznanie najczęstszych błędów popełnianych przy udostępnianiu informacji publicznej zawierającej dane osobowe,
 • przedstawienie aktualnego orzecznictwa w obszarze dostępu do informacji publicznej o osobach fizycznych,
 • odpowiedź na pytanie, jak spełnić formalne wymogi wynikające z RODO w sytuacjach typowych dla dostępu do informacji publicznej.

Korzyści ze szkolenia:  

 • nabycie kompetencji niezbędnych do prawidłowej identyfikacji sytuacji, w których odmowa udostępniania danych osobowych w trybie dostępu do informacji publicznej jest prawnie uzasadniona,
 • umiejętność reagowania w sytuacjach, gdy dochodzi do „styku” przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz RODO.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • informacjach chronionych na podstawie RODO oraz kiedy i jak można je udostępniać,
 • czynnikach, które decydują o tym, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i jak wpływa to na dopuszczalność udostępniania,
 • danych o pracowniku, które może udostępnić pracodawca oraz kiedy wymagana jest na to zgoda pracownika,
 • prawidłowych sposobach informowania o wynikach kontroli i decyzjach administracyjnych bez naruszania przepisów RODO,  
 • okresach retencji danych i powierzeniu przetwarzania danych w kontekście dostępu do informacji publicznej,
 • prawach wynikających z RODO przysługujących wnioskodawcom i osobom, których dane są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej,
 • kompetencjach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w obszarze „styku” RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji, kiedy pozyskiwanie zgody na udostępnienie danych osobowych jest zbędne,
 • opracowania skutecznie umotywowanego uzasadnienia decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej zawierającej dane osobowe,
 • prawidłowej anonimizacji dokumentów przed ich udostępnieniem,
 • spełnienia wymagań formalnych RODO w sytuacji powierzenia przetwarzania danych (np. strona interentowa),
 • reagowania w przypadku złożenia wniosku o skorzystanie z praw wynikających z RODO.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej. Zapraszamy zarówno pracowników opracowujących projekty odpowiedzi/decyzji dot. wniosków o dostęp do informacji publicznej, osoby decyzyjne w sprawach udostępniania konkretnych danych, jak i inspektorów ochrony danych oraz radców prawnych.

Metody szkoleniowe:
wykłady prowadzącego, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach, omawianie kazusów, dyskusje na forum. 

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności:
 • prawa komplementarne, czy ze sobą sprzeczne
 • prywatność a ochrona danych osobowych, czy to są tożsame pojęcia
 1.  RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe
 • które informacje zawierające dane osobowe uznajemy za informację publiczną (m.in. księga wejść i wyjść, akta postępowania administracyjnego, służbowe dane kontaktowe, informacje o nagrodach itp.)
 • omówienie wzajemnych relacji przepisów RODO i ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym stanowisko doktryny; czy stosowanie przepisów RODO jest wyłączone w odniesieniu do informacji publicznej
 1.  Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in. kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną oraz ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji
 • osoba publiczna a osoba pełniąca funkcję publiczną. Które stanowiska w administracji należy uznać za funkcje publiczne; czy naczelnik, główny specjalista, inspektor ochrony danych to osoba pełniąca funkcję publiczną
 • kryteria ustalenia, czy osoba, o którą pyta wnioskodawca pełni funkcję publiczną, a tym samym dostęp do informacji na jej temat jest prawnie uzasadniony
 • zasady dostępu do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, w tym m.in. ograniczenia w dostępie; czy w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wnioskowana informacja zakazuje udostępnienia informacji na swój temat należy uwzględnić jej życzenie i zablokować dostęp
 1. Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych
 • zbieranie a upublicznianie danych: służbowe dane kontaktowe, m.in. publikacja wizerunku pracowników na stronie internetowej; dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych, wynikach kontroli, decyzjach administracyjnych wydanych w sprawach indywidualnych itd.
 1. Wybrane zagadnienia wynikające z RODO związane z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej
 • rola i kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do informacji publicznej
 • jakich danych identyfikacyjnych i kiedy można żądać od osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej
 • jak prawidłowo anonimizować dokumenty przed publikacją/udostępnieniem,  
 • czym się różni prawo dostępu do informacji publicznej od prawa dostępu do danych osobowych na podstawie RODO
 • czy prawo do bycia zapomnianym przysługuje osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej
 • zasada retencji danych w BIP, jak ustalić okresy przechowywania (publikacji) danych, gdy okres retencji nie został określony w przepisach prawa
 • jakie są wymagania przy powierzeniu przetwarzania danych np. wsparcie techniczne dot. strony internetowej, korzystanie z zew. konsultacji prawnych
 1. Zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO m.in. za jakie działania/zaniechania urzędnik może ponosić osobistą odpowiedzialność.
   
 2. Wiarygodne i bezpłatne źródła informacji w omawianym obszarze tematycznym.
    
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników).

Wykładowca

Jako dyrektor w polskim organie nadzoru ochrony danych osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz reprezentowała Polskę w strukturach europejskich dot. ochrony danych osobowych. 

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). 

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako inspektor ochrony danych zaangażowany we wdrożenie RODO. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego, jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej. Jest koordynatorką merytoryczną Studium Inspektorów Ochrony Danych adresowanego do sektora publicznego.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.