RODO w sektorze prywatnym - przepisy i praktyka

Warszawa / lub ONLINE
4 marca 2022 r., piątek, 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia takie, jak: przepisy RODO, co to są dane osobowe, które informacje podlegają przepisom RODO, zasady przetwarzania danych osobowych w firmie, legalne zbieranie danych osobowych, udostępnianie danych osobowych zgodnie z prawem, jak napisać klauzulę informacyjną RODO, naruszenia ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych.

Szkolenie odpowiada na pytanie, jak stosować przepisy RODO w sposób racjonalny, który nie sparaliżuje podstawowej działalności firmy, jednocześnie jednak mądrze minimalizując ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości przez organ nadzoru oraz narażenia firmy na wysokie kary pieniężne i ewentualne odszkodowania wobec osób poszkodowanych. Szkolenie jest dedykowane sektorowi prywatnemu, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie kompetencji pozwalających prawidłowo stosować przepisy RODO w praktyce bez zbędnego formalizmu, ale zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • zmniejszenie ryzyka wysokich kar pieniężnych i ewentualnych odszkodowań wobec osób poszkodowanych,
 • przykładowe wzory dokumentów m.in. klauzuli RODO, tabeli retencji danych z okresami retencji dla różnych kategorii danych, testu równowagi i kwestionariusza do oceny kontrahenta pod kątem zgodności z RODO.

Cel szkolenia:

 • określenie, jakie informacje podlegają przepisom RODO wraz ze wskazaniem zasad pozwalających na ich legalne zbieranie i wykorzystywanie, 
 • nabycie umiejętności reagowania w przypadku wpłynięcia wniosku o realizację praw przysługujących na podstawie RODO,
 • nabycie wiedzy na temat naruszeń ochrony danych i prawidłowego reagowania w przypadku ich wystąpienia, 
 • zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sądów administracyjnych oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych, 
 • poznanie potencjalnych „pułapek” przy wdrożeniu RODO w sektorze prywatnym. 

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • informacjach chronionych na podstawie RODO oraz kiedy i jak można je prawidłowo zbierać, wykorzystywać i udostępniać, 
 • danych o pracowniku, które może udostępnić pracodawca oraz kiedy wymagana jest na to zgoda pracownika, 
 • zawieraniu umów z kontrahentami zgodnie z RODO, 
 • naruszeniach ochrony danych, minimalizacji ryzyka ich zaistnienia oraz sposobach postępowania, gdy podejrzewamy ich wystąpienie,
 • organizacji systemu ochrony danych, gdy w firmie nie ma inspektora ochrony danych. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji, które informacje podlegają przepisom RODO, 
 • ustalenia, kiedy i jaką podstawę prawną należy zastosować, aby legalnie zebrać i dalej przetworzyć dane osobowe, 
 • przeprowadzenia tzw. „testu równowagi” wymaganego np. przy pozyskiwaniu służbowych danych osób kontaktowych reprezentujących kontrahentów, 
 • oceny kontrahenta pod kątem zgodności z RODO, 
 • opracowania klauzuli informacyjnej RODO w sposób zgodny z przepisami i wytycznymi organu nadzoru, 
 • prawidłowego reagowania w przypadku złożenia wniosku o skorzystanie z praw wynikających z RODO, 
 • identyfikacji i postepowania w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych.  

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych. Udział polecamy zarówno pracownikom, którzy ze względu na zakres obowiązków mają dostęp do danych osobowych, jak i osobom zajmującym stanowiska kierownicze.

Metody szkoleniowe:
wykłady prowadzącego, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach, omawianie kazusów, dyskusje na forum. 

Program

 1. Pojęcie danych osobowych (które informacje podlegają przepisom RODO)
 • dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności
 • służbowe dane kontaktowe
 • informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentujących osoby prawne
 • informacje o osobach zmarłych
 • ćwiczenie mające na celu prawidłowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”
 1. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych w firmie
 • na czym w praktyce polega legalne i rzetelne przetwarzanie danych
 • czy, kiedy i jak można zmienić cel przetwarzania danych
 • co nas ogranicza przy decydowaniu, jakie dane zbieramy
 • czy i jak aktualizować dane
 • kiedy usuwać dane, jak ustalić okres retencji (uczestnicy otrzymają tabelę retencji danych z okresami retencji dla różnych kategorii danych)
 • czym jest bezpieczeństwo danych w RODO
 • jak zapewnić rozliczalność przetwarzania
 • ćwiczenie mające na celu prawidłowe rozumienie stosowanie zasad
 1. Legalne zbieranie i udostępniania danych osobowych
 • dlaczego zgoda to najgorsza podstawa legalizująca przetwarzanie danych
 • jeśli nie zgoda, to co? jakie podstawy prawne można wykorzystać w firmie
 • co to jest „prawnie uzasadnionym interes”, kiedy uprawnia on do przetwarzania danych i jak przeprowadzić wymagany „test równowagi”
 • czy zawsze umowa legalizuje wykorzystywanie danych (np. dane naszych współpracowników i osób kontaktowych u kontrahentów)
 • czy pracodawca ma swobodę przy udostępnianiu danych o swoich pracownikach
 1. Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych
 • jaka jest różnica pomiędzy udostępnieniem danych a ich powierzeniem
 • jak wybrać potencjalnego usługodawcę w zgodzie z RODO, jak zweryfikować potencjalnego kontrahenta
 • czy można nadać upoważnienie zamiast podpisywać umowę powierzenia
 • kazusy m.in. badania medycyny pracy, benefity pracownicze, przekazywanie danych sądom, Policji, firmom windykacyjnym, zewnętrzna obsługa kadrowo – placowa
 1. Prawa osób, których dane dotyczą: 
 • jak dobrze napisać klauzulę informacyjną RODO (omówiony zostanie przykładowy wzór klauzuli)
 • czy prawo dostępu do danych i wglądu w dane to to samo
 • czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentu z danymi, czy do kopii danych, na czym polega różnica
 • jak reagować na wnioski o usunięcie danych
 1. Bezpieczeństwo danych i naruszenia ochrony danych
 • co to znaczy bezpiecznie przetwarzać dane wg RODO
 • czy muszą być przyjęte w firmie procedury RODO, jak mądrze wykorzystać dostępne wzory
 • jak pracować z danymi w biurze i przy pracy zdalnej?
 • czy każdy incydent bezpieczeństwa to też naruszenie ochrony danych
 • obowiązki w przypadku naruszenia ochrony danych- co, kto i kiedy ma zrobić
 • omówienie wniosków z najnowszych decyzji Prezesa UODO
 1. Ochrona danych osobowych a inspektor ochrony danych (IOD)
 • kiedy powołanie IOD w firmie jest obowiązkowe
 • jak dobrze zweryfikować wiedzę kandydata na IOD
 • dlaczego dobry IOD jest przydatny
 • wyznaczyliśmy IOD, ale kto naprawdę odpowiada za naruszenie RODO
 • jak sobie radzić z ochroną danych w firmie, gdy nie wyznaczono IOD
 • omówienie wniosków z najnowszych decyzji Prezesa UODO
 1. Wiarygodne i bezpłatne źródła informacji o RODO
   
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników)

Wykładowca

Prawnik-praktyk i trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. 

Jako dyrektor w polskim organie nadzoru ochrony danych osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz reprezentowała Polskę w strukturach europejskich dot. ochrony danych osobowych. 

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe). 

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno, jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako inspektor ochrony danych zaangażowany we wdrożenie RODO. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego, jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej. Jest koordynatorką merytoryczną Studium Inspektorów Ochrony Danych adresowanego do sektora publicznego. 
Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
4 marca 2022 r., piątek, 10.00 - 16.00