Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 – warsztaty

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in.: rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020, zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020, podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020, podstawowe funkcjonalności systemu SL2014 na etapie zarządzania projektem, sposób obsługi i składania Wniosku o płatność w systemie SL2014.

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów.

Cele szkolenia:

 • usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie;
 • zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy;
 • uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji;
 • podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu;
 • podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nabycie umiejętności rozliczeń środków publicznych,
 • sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów dofinansowanych z grantów unijnych,
 • poznanie zasad skutecznego rozliczania realizacji Umowy o dofinansowanie,
 • opanowanie zasad rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych,
 • weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu,
 • zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu,
 • nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym.

Adresaci szkolenia:

 • członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji),
 • członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów badawczych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy),
 • kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe),
 • audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych,
 • konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarzadzania projektami UE.

Metody szkoleniowe:

wykład w oparciu o przykłady praktyczne, analiza przypadków, warsztaty i ćwiczenia, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I

 1. Podstawowe zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020:
   
  • Obowiązek realizacji Projektu z należytą starannością zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach Programu Operacyjnego;
  • Obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej
  • Obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu;
  • Zasady opisywania dowodów księgowych;
  • Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu;
  • Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu.
    
 2. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020:
   
  • Ramy czasowe kwalifikowalności;
  • Zasięg geograficzny kwalifikowalności;
  • Ocena kwalifikowalności projektu;
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku;
  • Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji;
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe;
  • Zakaz podwójnego finansowania.
    
 3. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020:
   
  • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • Roboty i materiały budowlane;
  • Wkład niepieniężny;
  • Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projekt;
  • Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty;
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych;
  • Koszty przygotowawcze;
  • Koszty związane z zarzadzaniem projektem i z angażowaniem personelu.
    
 4. Warsztaty - studium przypadku:
   
  • Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych;
  • Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków;
  • Ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot.

DZIEŃ II

 1.     Wprowadzenie do systemu SL2014:
   
  • Podstawowe definicje i obowiązki umowne w zakresie systemu SL2014;
  • Nadawanie i cofanie uprawnień do obsługi systemu;
  • Logowanie w systemie:
  • Login i hasło;
  • Certyfikat kwalifikowany,
  • Profil ePUAP,
  • Przewodnik, pomoc, układ graficzny i nawigacja systemu,
  • Obsługa i edycja projektu,
  • Dane użytkownika,
  • Menedżer kolumn i narzędzia dostępne użytkownikowi.
    
 2. Podstawowe funkcjonalności systemu SL2014 na etapie zarządzania projektem:
   
  • Korespondencja w systemie;
  • Harmonogram płatności;
  • Monitoring postępu i uczestników projektu;
  • Eksport i import danych;
  • Personel projektu;
  • Zamówienia publiczne.
    
 3. Sposób obsługi i składania Wniosku o płatność w systemie SL2014:
   
  • Wniosek o płatność – utworzenie i rejestracja wniosku;
  • Obsługa wniosku częściowego i końcowego;
  • Sposób obsługi Załączników;
  • Korekta wniosku o płatność;
  • Wycofanie wniosku o płatność.
    
 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020:
   
  • Terminy składania Wniosku o płatność;
  • Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność;
  • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe;
  • Okres sprawozdawczy;
  • Postęp rzeczowy – wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji;
  • Postęp finansowy – dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania;
  • Wykazywanie dochodu w projekcie;
  • Załączniki do Wniosku o płatność;
  • Typowe błędy w toku procesu rozliczeń.
    
 5. Dyskusja końcowa, pytania, konsultacje.

Wykładowca

Specjalista w dziedzinie finansów i pozyskiwania dotacji unijnych dla przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej pozyskał i rozliczył ponad 2000 projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Od 2002r. prowadzi szkolenia poświęcone tematyce Unii Europejskiej, Zarzadzania Finansami oraz pozyskiwania Kapitału.

W latach 1996-2002 jego życie zawodowe było związane z bankowością̨. Pełnił funkcje związane z kredytowaniem działalności gospodarczej, sprzedażą̨ usług bankowych, a także pracował w pionie odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń́ w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu a także studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) we Wrocławiu. Kwalifikacje zawodowe podnosił również̇ na licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania i finansów.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.