Tarcza antykryzysowa – udzielanie przez Urzędy Pracy pomocy publicznej oraz de minimis w kontekście epidemii COVID-19

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Dotyczy: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie

W związku z udzielaniem pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej, pojawia się wiele praktycznych wątpliwości i pytań związanych z tym tematem.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy szkolenie, na którym postaramy się kompleksowo omówić tematykę udzielania pomocy przez urzędy pracy i urzędy wojewódzkie, a także postaramy się pomóc w rozwiązaniu praktycznych kwestii, wyjaśnić wątpliwości i odpowiedzieć na pytania.

Na szkoleniu skoncentrujemy się na omówieniu instrumentów wynikających wprost z ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zzb-15zze).

Jeśli chodzi o pomoc de minimis - skoncentrujemy się na art. 15zzf ustawy COVID oraz pojęciu jednego przedsiębiorstwa i zmiany strony umowy w trakcie realizacji.

Trener odniesie się również do pytań ze strony uczestników szkolenia dotyczących specyfiki konkretnych instrumentów oraz treści rozporządzeń MRPiPS (dot. prac interwencyjny czy dotacji/doposażenia).

Szkolenie kierujemy do pracowników PUP oraz WUP, których praca zawodowa związana jest z realizacją działań w których pojawia się pomoc państwa w kontekście instrumentów szybkiego reagowania w walce z epidemią COVID-19.

Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji pracowników, którzy zajmują się identyfikacją, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy państwa w walce z epidemią COVID-19.

Na szkoleniu omówimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy państwa,
 • ogólne zasady pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • różnice pomiędzy udzielaniem pomocy państwa w ramach sekcji 3.1. oraz 3.10. Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy
 • definicję przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa MŚP,
 • kumulację pomocy,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy państwa,
 • zakres stosowania uregulowań w zakresie pomocy państwa, w tym de minimis,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy państwa, w tym de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków,
 • odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości, pomoc w rozwiązaniu przypadków z praktyki uczestników.

Szkolenie odbędzie się w formie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Działalność o charakterze gospodarczym w kontekście różnych obszarów działalności:
   
  • Edukacja publiczna oraz niepubliczna,
  • Żłobki oraz kluby dziecięce,
  • Usługi medyczne świadczone przez podmioty posiadające różną formę prawną,
  • Domy Pomocy Społecznej,
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowe,
  • Fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Przykłady prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje publiczne,
  • Różnice w definicjach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w związku z możliwością udzielenia pomocy.
    
 2. Specyfika udzielania pomocy w sektorach wrażliwych:
   
  • Wsparcie działalności pozarolniczej,
  • Wsparcie działalności w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych,
  • Wsparcie działalności w zakresie rybołówstwa oraz akwakultury,
  • Rozróżnienie działalności w zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych od wprowadzania produktu rolnego do obrotu,
  • Wpływ posiadania bądź braku rozdzielności rachunkowej na możliwość uzyskania pomocy.
    
 3. Pomoc publiczna w celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce:
   
  • Podstawa prawna interwencji na rynku w celu przeciwdziałaniu zaburzeniom w gospodarce,
  • Dostępne formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie,
  • Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy,
  • Szczegółowe warunku udzielania pomocy: limity, okres wsparcia,
  • Definicja przedsiębiorstwa w rozumieniu Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19,
  • Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy,
  • Wymogi proceduralne (formularze, sprawozdania, weryfikacja oświadczeń),
  • Omówienie zmian w zasadach udzielania pomocy wprowadzane w trybie ciągłym przez Komisję,
  • Specyfika udzielania pomocy spółkom cywilnym oraz osobowym.
    
 4. Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej w ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej:
   
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
    
 5. Szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis:
   
  • Podstawy prawne udzielania pomocy z uwzględnieniem specyfiki instrumentów ustawy o promocji zatrudnienia,
  • Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy de minimis,
  • Szczegółowe warunku udzielania pomocy de minimis: limity, okres wsparcia,
  • Wymogi proceduralne (formularze, sprawozdania, weryfikacja oświadczeń, zaświadczenia),
  • Definicja jednego przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem wyjątków,
  • Zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty: postępowanie w odniesieniu do spółek cywilnych,
  • Specyfika udzielania pomocy spółkom cywilnym oraz osobowym.
    
 6. W trakcie zajęć na bieżąco odnoszenie omawianego tematu do specyfiki instrumentu, m.in.:
   
  • Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: omówienie pojęcia mikroprzedsiębiorcy wraz ze wskazaniem podstaw prawnych,
  • Bon szkoleniowy oraz szkolenia indywidualne w kontekście występowania pomocy de minimis,
  • Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przepadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • Prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne.
    
 7. Sukcesja prawna – zmiany przedsiębiorców na etapie realizacji umowy:
   
  • Postępowanie w przypadku zmiany formy prawnej beneficjenta pomocy w trakcie realizacji umowy (przekształcenia, przejęcia, podział),
  • Cesja umowy na rzecz innego podmiotu.
    
 8. Określanie wysokości udzielanej pomocy de minimis na przykładach ulgi w spłacie zobowiązań:
   
  • Rozkładanie na raty zaległości publicznoprawnych,
  • Odraczanie terminu płatności zaległości publicznoprawnych.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

Szkolenie realizujemy w formie online.

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Cena

Cena szkolenia w formie ONLINE:

490,00 zł + 23% VAT = 602,70 zł brutto

490,00 zł + VAT zw = 490,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.