Transport drogowy i prawo przewozowe - umowy, konwencje, przepisy, list CMR, procedury. Praktyczne warsztaty dla zleceniodawców, spedytorów i przewoźników.

ONLINE
21-22 lutego 2022 r,, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09:00-15.00)
ONLINE
18-19 maja 2022 r,, środa (10.00-16.00) - czwartek (09:00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zapraszamy na praktyczne szkolenie w formie warsztatowej dla spedytorów i przewoźników oraz zleceniodawców przewozu, na którym omawiamy zagadnienia: System prawa transportowego, zawieranie umów transportowych, realizacja przewozu drogowego na różnych bazach dostawy, prawo przewozowe i rozporządzenia wykonawcze, konwencja CMR w najnowszym brzmieniu, list przewozowy CMR w tradycyjnej i najnowszej wersji wg. Koncepcji IRU.

Cele szkolenia:

Przekazanie kompleksowej wiedzy niezbędnej osobom odpowiedzianym za realizację współpracy na linii zleceniodawca przewozu - spedytor - przewoźnik, z zachowaniem odpowiednich procedur, konwencji i zgodnie z przepisami prawa. Omówienie przepisów, zwyczajów, procedur, konwencji. Analiza przykładów i realizacja ćwiczeń praktycznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zdobycie wiedzy na temat skutecznego zawierania umów w transporcie i spedycji, zabezpieczających interesy stron umowy,
 • wskazanie procedur i nowych możliwości załatwiania reklamacji przez przewoźników na podstawie Konwencji CMR i Prawa przewozowego oraz wykładni tych uregulowań,
 • wskazanie procedur w zakresie posługiwania się listem przewozowym CMR i listem krajowym,
 • przećwiczenie oficjalnych zasad wypełniania listu przewozowego CMR, opracowanych przez twórcę tego listu,
 • wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Adresaci szkolenia:

 • osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży,
 • pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym,
 • pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Metody szkoleniowe:

Wykład, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości i analizowanie przykładów zgodnie z zainteresowaniem uczestników, ćwiczenia.

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. SYSTEM PRAWA TRANSPORTOWEGO:
   
  1. Konwencje przewozowe, w tym ostatnie zmiany w Konwencji CMR.
  2. Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
  3. Zastosowanie ustawy Prawo przewozowe.
  4. Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
  5. Współpraca z przewoźnikiem i spedytorem wg. Kodeksu cywilnego.
  6. Odpowiedzialność spedytora za zatrudnianych przewoźników wg. Prawa cywilnego, orzecznictwa i OPWS.
  7. Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
  8. Zwyczaje przewozowe w transporcie drogowym.
  9. Uregulowania prawne i zwyczajowe mające zastosowanie przy współpracy ze spedytorem.
    
 2. ZAWIERANIE UMÓW TRANSPORTOWYCH:
   
  1. Formy umów transportowych i spedycyjnych.
  2. Umowy ramowe w transporcie i warunki ogólne usług transportowo-spedycyjnych.
  3. Umowy o przewóz krajowy a umowy o przewóz międzynarodowy.
  4. Elementy konieczne zlecenia przewozowego.
  5. Problem potwierdzania zleceń przewozowych – kiedy konieczne potwierdzenie, a kiedy tylko odrzucenie.
  6. Zawieranie umów poprzez giełdy transportowe.
  7. Zlecanie przewozu poprzez mail, telefon, komunikator.
  8. Dodatkowe uzgodnienia w umowach zabezpieczające interesy stron.
  9. Zasady weryfikacji przewoźnika.
  10. Weryfikacja ubezpieczeń OCP na przykładach.
  11. Rozliczanie umów transportowych oraz reklamacji z nimi związanych.
    
 3. REALIZACJA PRZEWOZU DROGOWEGO NA RÓŻNYCH BAZACH DOSTAWY:
   
  1. Moment dostawy w różnych bazach INCOTERMS 2020 wykorzystywanych w transporcie drogowym.
  2. Załadunek w magazynie dostawcy wg. EXW a wg. FCA.
  3. Odpowiedzialność za załadunek i opakowanie.
  4. Dostawa do terminalu przewoźnika na bazie FCA i odpowiedzialność za przeładunek.
  5. Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika przy dostawach na bazie CPT (ryzyko kupującego), a na bazie DAP (ryzyko sprzedającego).
  6. Zmiana zasad ubezpieczenia ładunku przy dostawach na bazie CIP.
  7. Instytutowe klauzule towarowe A, B, C jako podstawa ubezpieczeń cargo w transporcie międzynarodowym.
  8. Rola odbiorcy ładunku w nowej formule DPU i formule DDP.

DZIEŃ II

 1. PRAWO PRZEWOZOWE I ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE:
   
  1. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu.
  2. Utrata, ubytek, uszkodzenie i opóźnienie w przewozie a problem szkody.
  3. Wykorzystanie odpowiedzialności przewoźnika na zasadzie ryzyka.
  4. Zastosowanie prawa przewozowego do przewozów międzynarodowych.
  5. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności.
  6. Interpretacja siły wyższej, w szczególności przy zastosowaniu wykładni ICC.
  7. Problem naturalnych właściwości towaru i ubytków naturalnych jako zwolnienie.
  8. Wady opakowania, mocowania, załadunku – interpretacje.
  9. Limit odpowiedzialności przewoźnika i sposoby jego zniesienia.
  10. Odpowiedzialność za opóźnienie podstawienia samochodu i opóźnienia dostawy.
    
 2. KONWENCJA CMR W NAJNOWSZYM BRZMIENIU:
   
  1. Posługiwanie się międzynarodowym listem przewozowym CMR.
  2. Odpowiedzialność przewoźnika i zwolnienia od odpowiedzialności.
  3. Limit odpowiedzialności przewoźnika za utratę, ubytek, uszkodzenie i sposoby jego zniesienia.
  4. Limit odpowiedzialności za szkody wynikające z niedotrzymania terminu dostawy.
  5. Deklaracja specjalnego interesu w dostawie przez zleceniodawcę.
  6. Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik - odbiorca.
  7. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
  8. Konwencja CMR i proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
  9. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
  10. Odpowiedzialność spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych (orzeczenia SN).
  11. Analiza przypadków spornych wg. Konwencji CMR na przykładach – zdjęcia, dokumenty, interpretacje.
    
 3. LIST PRZEWOZOWY CMR W TRADYCYJNEJ I NAJNOWSZEJ WERSJI WG. KONCEPCJI IRU:
   
  1. Zmiany w najnowszej wersji listu CMR.
  2. Unia Transportu Drogowego IRU i wprowadzona przez nią kolejna wersja listu CMR.
  3. Strony wypełniające list przewozowy CMR.
  4. Części listu przewozowego wypełniane przez przewoźnika.
  5. Nadawca a załadowca w liście CMR – analiza orzecznictwa w tym zakresie.
  6. Sytuacje, w których nadawcą może być kupujący.
  7. Umieszczanie w liście CMR przewoźnika umownego oraz faktycznego (podwykonawcy).
  8. Instrukcje załadowcy w liście CMR – rodzaje i zasady umieszczania.
  9. Zastrzeżenia przewoźnika w liście CMR – rodzaje i zasady umieszczania.
  10. Prawidłowe dokonywanie deklaracji wartości towaru w liście przewozowym.
  11. Właściwe formułowanie specjalnego interesu w dostawie w liście CMR.
  12. Zasady wypełniania tradycyjnej wersji listu CMR.
  13. Zasady wypełniania nowej wersji listu CMR i posługiwania się nią.
  14. Elektroniczny list przewozowy CMR wg. nowych uregulowań w Protokole genewskim do Konwencji CMR.
    
 4. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:
   
  1. Analiza reklamacji transportowych na przykładach, z użyciem dokumentów i zdjęć.
  2. Analiza przykładów zapisów w liście CMR – błędnych i prawidłowych - na przykładach.
  3. Analiza dokumentów i ich zapisów odpowiadających praktycznym sytuacjom, wskazanym na zdjęciach z załadunku, rozładunku, trasy przewozu.

Wykładowca

Jest uznanym specjalistą w zakresie negocjowania i zawierania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym, w tym kwestii transportowych i spedycyjnych.

Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego, w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Negocjował umowy na wszystkich 7 kontynentach. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 200 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 237 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip****, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 269 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 334 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

ONLINE
21-22 lutego 2022 r,, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09:00-15.00)
ONLINE
18-19 maja 2022 r,, środa (10.00-16.00) - czwartek (09:00-15.00)