Zasada konkurencyjności z uwzględnieniem zmian wytycznych kwalifikowalności z 2019 r. Jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztaty praktyczne.

Warszawa
18-19 listopada 2019 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Udzielanie zamówień w projektach unijnych jest jednym z bardziej niebezpiecznych obszarów w ramach realizowanych projektów unijnych. Zmienione wytyczne kwalifikowalności bazują na doświadczeniach pokontrolnych i liberalizują niektóre zagadnienia, w których Beneficjenci popełniali najwięcej błędów. Nie oznacza to jednak, że odstąpiono od Taryfikatora wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Najlepszym zabezpieczeniem przed popełnianiem błędów jest aktualna i pogłębiona wiedza – najlepiej zdobyta na doświadczeniu innych projektów i kontroli innych projektów.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłowe przygotowywanie i realizację zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Odbiorcy szkolenia:

Beneficjenci prywatni i publiczni, udzielający zamówień w ramach projektów unijnych, w tym kierownicy jednostek, kierownicy i koordynatorzy projektów, specjaliści ds. zamówień, specjaliści ds. rozliczeń, prawnicy, audytorzy i kontrolerzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie nowych zasad przygotowywania zapytań ofertowych
 • poznanie najczęstszych nieprawidłowości w zamówieniach w trybie zasady konkurencyjności i konsekwencji dla Beneficjentów
 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości dotyczących zamówień we własnym projekcie.

Metody szkoleniowe:   

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
 • studium przypadków (na podstawie przykładów rzeczywistych zapytań ofertowych oraz informacji pokontrolnych)
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusja moderowana przez trenerkę.

Program

DZIEŃ I

 1. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zasady ogólne:
   
  • Matryca kwalifikowalności a wybór wykonawców
  • Zobowiązania dotyczące wyboru wykonawców wynikające z Umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych kwalifikowalności:
    
   • Wartość zamówienia a procedura wyboru wykonawcy - wewnętrzne procedury beneficjenta, rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności
   • Aspekty społeczne i środowiskowe w zasadzie konkurencyjności
     
  • Ryzyka dotyczące niekwalifikowalności wydatków związane z niewłaściwym wyborem wykonawcy.
    
 2. Szacowanie wartości zamówienia:
   
  • Kto i dla jakich zamówień jest zwolniony z szacowania wartości zamówienia?
  • Jak i kiedy dokumentować szacownie wartości zamówienia?
  • Jakie są konsekwencje błędów w szacowaniu wartości zamówienia?
    
 3. Wyłączenia ze stosowania Zasady konkurencyjności z uwzględnieniem zmian w Wytycznych kwalifikowalności 2019:
   
  • Wyłączenia dotyczące projektów
  • Wyłączenia dotyczące zamówień
    
 4. Opracowanie zapytania ofertowego wraz z przykładami z opublikowanych ogłoszeń na Bazie Konkurencyjności:
   
  • Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia
  • Niedyskryminacyjne warunki udziału
  • Kryteria oceny:
    
   • Kryteria cenowe i kosztowe
   • Kryteria jakościowe i kontraktowe
     
 5. Warsztat praktyczny:
   
  • Analiza zapytań zamieszczonych na Bazie Konkurencyjności
  • Opracowanie warunków i kryteriów oceny ofert
    
 6. Warsztat praktyczny: Taryfikator Ministra Rozwoju – czyli co nam grozi i ile ryzykujemy
   
 7. Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie Zasady konkurencyjności

DZIEŃ II

 1. Warsztat praktyczny: Przygotowanie zapytania ofertowego wraz z omówieniem.
   
 2. Ważne zapisy w Zapytaniu ofertowym, o których należy pamiętać:
   
  • Sposób przesyłania ofert
  • Możliwość unieważnienia postępowania
  • Możliwość wprowadzania zmian do Zapytania ofertowego
  • Możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
  • Możliwość wprowadzania zmian w umowie.
    
 3. Upublicznienie zapytania ofertowego:
   
  • Upublicznienie zapytania ofertowego przed i po podpisaniu umowy o dofinansowanie
  • Terminy obowiązujące Beneficjenta - jak je liczyć?
    
 4. Proces oceny ofert, w tym weryfikacja braku powiązań
   
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty
   
 6. Sporządzenie protokołu z wyboru ofert
   
 7. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą i zakres ewentualnych zmian w umowie
   
 8. Realizacja zamówienia
   
 9. Główne błędy w stosowaniu zasady konkurencyjności
   
 10. Rekomendacje dobrych praktyk, w tym zalecenia Komisji Europejskiej

Wykładowca

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
18-19 listopada 2019 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00