Zasada konkurencyjności - jak prawidłowo udzielać zamówień publicznych w projektach unijnych. Warsztat praktyczny.

Warszawa
16-17 maja 2019 r., czwartek - piątek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach unijnych to podstawa kwalifikowalności, uznania wydatków w projekcie.

Niestety beneficjenci funduszy unijnych najwięcej błędów popełniają właśnie w obszarze zamówień publicznych, w tym w odniesieniu do wydatków, które powinny być zgodne z zasadą konkurencyjności.

Proponujemy Państwu szkolenie, które wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu beneficjentów na praktyczną wiedzę w tym zakresie. Szkolenie adresowane jest do pracowników pracujących na rzecz projektów europejskich – do kadry kierowniczej i do pozostałych osób zainteresowanych usystematyzowaniem i poszerzeniem wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach finansowanych z funduszy unijnych.  

Celem szkolenia jest:

 • przekazanie wiedzy dot. sprawnej realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach unijnych,
 • zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • wskazanie w jaki spsób praktycznie stosować przepisy w ramach projektów - w części warsztatowej szkolenia.

Na szkoleniu uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat realizacji zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności w projektach, odpowiedzialności z tym związanej i najczęściej popełnianych błędów.

Podczas części warsztatowej przeanalizujemy i przećwiczymy następujące zagadnienia:

 • znajomość aktualnych przepisów i umiejętność ich praktycznego zastosowania w projektach,
 • opracowanie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • opracowanie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • najczęściej popełniane błędy przez beneficjentów.

W efekcie uczestnicy szkolenia usystematyzują i poszerzą swoją wiedzę oraz wypracują standardy obsługi projektów w obszarze udzielanych zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach połączonych z dyskusją (50% czasu szkolenia) oraz warsztatach (50% czasu).

Metodyka prowadzenia zajęć:

 • Wykłady i omówienia – temat szkolenia wymaga wstępu i omówienia problematyki stanowiącej bazę teoretyczną. Części wykładowe są uzupełnione konkretnymi przykładami omawianymi szczegółowo w trakcie szkolenia.  
 • Dyskusje grupowe - stosować je będziemy przez cały czas realizacji szkolenia jako interaktywną formę wymiany informacji i współpracy pomiędzy trenerem a uczestnikami. Rola trenera to rola moderatora dyskusji.  W trakcie całego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które będą udzielane odpowiedzi przez trenera wraz z ilustrowaniem ich przykładami z  praktyki.
 • Prezentacje na forum grupy – trener prezentuje podczas szkolenia konkretne przykłady omawiając je szczegółowo i prowokując uczestników do wymiany poglądów i doświadczeń w tym obszarze.
 • Warsztat – praca indywidualna uczestników na  zadany temat. Przewiduje się 2 warsztaty.

Program

DZIEŃ I

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2014-2020:

 1. Obowiązki beneficjenta w obszarze udzielanych zamówień wynikające z umowy  o dofinansowanie.
 2. Obowiązki beneficjenta będącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Obowiązki beneficjenta niebędącego zamawiającym w rozumieniu PZP w ramach udzielanych zamówień  wynikające z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020..

Sposoby udzielania zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2014-2020:

 1. Konflikt interesów a udzielanie zamówień publicznych w ramach projektów.
 2. Udzielanie zamówień publicznych według Zasady konkurencyjności
 3. Udzielanie zamówień publicznych według procedury rozeznania rynku
 4. Udzielanie zamówień publicznych o wartości poniżej 20.000 zł netto.

Proces udzielania zamówień publicznych w projekcie unijnym w ramach zasady konkurencyjności:

 1. Obowiązki Beneficjenta wynikające z zasady konkurencyjności
 2. Szacowanie wartości zamówienia – jak przeprowadzić i jak dokumentować?  
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • zasady upubliczniania zapytania ofertowego,
  • warunki udziału w postępowaniu,
  • kryteria oceny ofert  (system wag punktowych i procentowych, wpływ kryteriów na wybór najkorzystniejszej oferty),
  • terminy składania ofert i realizacji przedmiotu zamówienia
 4. Najczęściej popełniane błędy.

Udzielanie zamówień publicznych w projekcie unijnym w ramach zasady konkurencyjności w praktyce:

 1. Analiza przykładowych kryteriów wyboru ofert z ogłoszeń  o zamówieniach - dyskusja
 2. Warsztat – opracowanie przykładowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w zależności od przedmiotu zamówienia – praca indywidualna i w zespołach.
 3. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

DZIEŃ II

Udzielanie zamówień publicznych w projekcie unijnym w ramach zasady konkurencyjności w praktyce:

 1. Analiza przykładowych ogłoszeń  o zamówieniach - dyskusja.
 2. Warsztat – opracowanie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu publicznym – praca indywidualna i w zespołach.
 3. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach udzielonego zamówienia publicznego 2014-2020:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności.
 2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – jak opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami
 3. Warsztat – opracowanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w projekcie - praca indywidualna i w zespołach.
 4. Analiza wyników prac w ramach warsztatów i ich ocena.

Sposoby udzielania zamówień publicznych w ramach projektów unijnych 2014-2020:

 1. Pozostałe procedury w projekcie wynikające z zasady konkurencyjności.
 2. Podpisanie umowy z wykonawcą/dostawcą.
 3. Dokonywanie zmian w podpisanej umowie z wykonawcą/dostawcą.

Podsumowanie:

 1. Analiza indywidualnych przypadków i pytania.
 2. Podsumowanie szkolenia.

Wykładowca

Wykładowca I:

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, od 2002 roku zajmuje się tematyką PZP po stronie zamawiających i wykonawców. Przez kilka lat dyrektor wydziału w urzędzie marszałkowskim, odpowiedzialny za zamówienia publiczne w województwie. Były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aktualnie pełnomocnik w postępowaniach arbitrażowych. Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych w projekcie ogólnopolskim: „e-Urząd Wojewódzki”, a także w Projekcie „PESEL 2”, realizowanym przez MSWiA.
Doświadczony trener. Od ponad 10 lat realizuje szkolenia, zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Zajęcia prowadzi w charakterystyczny, żywy, interaktywny sposób. Stosowane metody powodują, że szkolenia są dynamiczne, łatwo przyswajalne i efektywne.
Prowadzący jest współautorem podręcznika: Podręcznik dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie udzielania zamówień.

Wykładowca II:

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
16-17 maja 2019 r., czwartek - piątek, godz. 10.00 - 16.00 i 9.00 - 15.00