Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze z uwzględnieniem nowych kosztów komorniczych. Zmiany przepisów i ich praktyczne skutki.
Warszawa
27-28.09.2018, czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
WROCŁAW
25-26.10.2018, czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
Warszawa
29-30.11.2018, czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Sejm w dniu 28.02.2018 r. uchwalił ustawę o kosztach komorniczych, którą przekazano w dniu 01.03.2018 r. na ręce Prezydenta i Marszałka Senatu. Nowe przepisy wejdą w życie 1.01.2019 roku.

W latach 2016 i 2017 r. weszło w życie wiele zmian przepisów dotyczących windykacji należności. Równocześnie na skutek wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego wyjaśnione zostały wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących między innymi opłat komorniczych.

Nowa ustawa o kosztach komorniczych, która wchodzi w życie w dniu 1.01.2019 r., porządkuje postępowanie komorników sądowych w odniesieniu do kosztów prowadzonych egzekucji. Nowe przepisy kreują nowe stawki opłat komorniczych, określają zasady pokrywania zaliczek na wydatki egzekucyjne i opłat za poszukiwanie majątku.

W świetle nowej ustawy postępowanie komornicze co do kosztów ma być transparentne i nie tak kosztotwórcze jak dotychczas. Ważna część przepisów poświęcona jest opisaniu skutków sumiennej bądź niesumiennej postawy wierzyciela w toku egzekucji. Do szczególnie istotnych zagadnień należą kwestie przyjmowania wpłat od dłużników poza komornikiem oraz wpływu tych wpłat na rozliczenie kosztów. Ustawa kreuje niekorzystne dla wierzyciela skutki niezawiadomienia, spóźnionego lub nieodpowiedniego zawiadomienia komornika o tym fakcie.

Ustawa opisuje opłaty za prowadzenie eksmisji, które zastąpią obowiązujące epizodycznie od jesieni 2017 r. bardzo korzystne opłaty eksmisyjne. Określa skutki zdawania lokali przez dłużników bezpośrednio wierzycielom, zarówno co do biegu postępowania, jak i zasad zwrotu opłat. Ustawa doprecyzowuje zasady zwolnień od kosztów egzekucyjnych jednostek Skarbu Państwa i innych podmiotów zwolnionych z kosztów sądowych.

Szkolenie ma na celu omówienie zmian funkcjonujących w porządku prawnym, ich praktycznych skutków oraz zmian, które niebawem wejdą w życie.
Wiedza o tych zmianach i dacie ich wejścia w życie jest niezbędna w celu podejmowania decyzji o skierowaniu sprawy do sądu czy do komornika, w takim terminie, by zoptymalizować szanse powodzenia windykacji oraz zmniejszyć jej koszty.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy windykacji, księgowości oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli publicznoprawnych i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych na drodze cywilnoprawnej,
 • pracownicy zajmujący się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami (spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, biura zarządzania nieruchomościami w urzędach miast i gmin).
Program
 1. Warunki formalne pozwów.
   
  1. Określanie roszczenia do zasądzenia przez Sąd, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zaliczania wpłat dokonywanych przez dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego w sytuacji, gdy dłużnik ma tylko jeden dług pieniężny albo dwa i więcej długów pieniężnych.
  2. Wysłanie dłużnikowi pokwitowania a wezwanie do zapłaty, przyjęcie korespondencji a przyjęcie pokwitowania,
  3. Określanie żądanych odsetek, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 01.01.2016 r.
  4. Określenie strony pozwanej, z uwzględnieniem konieczności podania numeru PESEL albo innego identyfikatora cyfrowego.
  5. Określanie miejsca zamieszkania pozwanego w kontekście miejsca zameldowania, miejsca pobytu, miejsca stałego pobytu, adresu dla doręczeń. Znaczenie skuteczności umów stron co do podawania wzajemnie miejsca zamieszkania/ adresów do korespondencji.
  6. Wykazanie w pozwie spełnienia warunku podjęcia mediacji lub innej polubownej próby załatwienia sporu przed skierowaniem go do sądu.
  7. Rodzaje postępowań dostępnych do wniesienia pozwu (zwykłe, upominawcze, nakazowe, elektroniczne) – ich szczególne wymogi formalne, koszty, zalety i wady.
  8. Pozwy o eksmisję oraz wydanie rzeczy i ich koszty. Przejmowanie lokali opróżnionych bez postępowań o eksmisję.
  9. Podejmowanie czynności przeciwko osobom prawnym nie mającym reprezentacji jeszcze w toku postępowania o ustanowienie kuratora do reprezentowania tej osoby.
    
 2. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.
   
  1. Zgon przed skierowaniem sprawy do sądu. Ustalanie osób odpowiedzialnych za zobowiązanie. Celowość podejmowania postępowań przeciwko takim osobom.
  2. Spis inwentarza majątku spadkodawcy.
  3. Zgon w toku postępowania sądowego.
  4. Zgon po zakończeniu postępowania sądowego.
  5. Zgon w toku postępowania egzekucyjnego.
  6. Egzekucja długów spadkowych a egzekucja ze spadku długów osobistych – warunki formalne, zwalczanie przeszkód formalnych.
  7. Przerywanie biegu przedawnienia w sytuacji, gdy nie ustalono jeszcze spadkobierców. Kurator spadku (podstawy ustanowienia, podstawy pozwania go, podstawy prowadzenia egzekucji z jego udziałem).
    
 3. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem zabezpieczenia na nieruchomościach i spółdzielczym prawie do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Zabezpieczenie przed i w trakcie procesu. Koszty postępowania o zabezpieczenie. Koszty postępowania zabezpieczającego komorniczego.
   
 4. Wprowadzenie do problematyki kosztów egzekucji. Podział na koszty należne wierzycielowi od dłużnika, komornikowi od wierzyciela, komornikowi od dłużnika.
   
 5. Zaliczkowanie egzekucji (wydatki).
   
  1. Wydatki na korespondencję, nowa maksymalna kwota zaliczki.
  2. Inne wydatki.
  3. Podstawy pokrywania wydatków – wezwanie komornika do wierzyciela, pokrywanie kosztów wydatków tymczasowo przez komornika.
  4. Nowe przepisy dotyczące transparentności wydatków - obligatoryjna treść postanowień i dokumentów komorniczych, terminy rozliczania zaliczek.
  5. Zasada ścisłego powiązania zaliczki na wydatki z konkretnymi wydatkami.
  6. Rozliczanie przez komornika wydatków poniesionych na kuratora ustanowionego do postępowania egzekucyjnego przez sąd.
  7. Koszty biegłych i rzeczoznawców wyceniających majątek dłużnika.
  8. Rozliczanie wydatków wierzyciela na komornika "z wyboru" działającego poza właściwością miejscową.
  9. Rozliczanie wydatków przy przekazywaniu spraw innemu komornikowi.
    
 6. Wniosek egzekucyjny i jego warunki formalne.
   
  1. Określenie żądania egzekucyjnego w granicach tytułu wykonawczego.
  2. Zasady zaliczania na wierzytelność kwot ściągniętych przez komornika a sposoby zmiany modelu postępowania komornika.
    
 7. Ustalanie majątku do egzekucji. Sądowe wyjawienie majątku. Poszukiwanie majątku przez komornika. Opłata za poszukiwanie majątku a opłata za odnalezienie majątku.
   
  1. Kiedy w świetle nowych przepisów dochodzi do poszukiwania majątku.
  2. Jakie są koszty poszukiwania majątku.
  3. Jak ustalać celowość zlecania poszukiwania majątku komornikowi po przeprowadzeniu z urzędu przez komornika ustalania majątku dłużnika.
  4. Kogo obciąża opłata za odnalezienie majątku.
  5. Jak obliczać opłatę za odnalezienie majątku.
    
 8. Opłaty należne komornikom za prowadzenie egzekucji i zabezpieczenie świadczeń pieniężnych.
   
  1. Nowe stawki opłat, opłaty minimalne i maksymalne, szczególny sposób obliczania opłat przy egzekucji z nieruchomości i przy egzekucjach połączonych.
  2. Zasady: ściąganie opłat z pobranych kwot a pobieranie opłat na podstawie postanowień (od kwot niewyegzekwowanych przez komornika).
  3. Zasada obliczania i pobierania opłat od wpłat dokonywanych bezpośrednio przez dłużnika wierzycielowi.
  4. Podstawa do obciążania opłatą wierzyciela (jak chronić się przed obciążeniem opłatą przez komornika, jak formułować wniosek o umorzenie egzekucji, aby opłata obciążała dłużnika).
  5. Obciążenie wierzyciela kosztami (5% egzekwowanej kwoty) niecelowej egzekucji. Co to jest niecelowa egzekucja.
  6. Obciążenie wierzyciela kosztami (5% egzekwowanej kwoty) egzekucji przeciwko osobie niebędącej dłużnikiem, przyczyny wszczynania egzekucji przeciwko osobie niebędącej dłużnikiem.
  7. Obciążanie wierzyciela kosztami egzekucji bezskutecznej.
  8. Zasady określania opłat komorniczych.
  9. Zasady zaskarżania postanowień o opłatach obciążających wierzyciela – nowe zasady i opłaty wnoszenia skarg na czynności komornika.
    
 9. Opłaty należne komornikom za prowadzenie egzekucji i zabezpieczenia świadczeń niepieniężnych (EKSMISJE).
   
  1. Opłaty za eksmisje i wydawanie pomieszczeń, w tym dłużników - podmiotów gospodarczych.
  2. Zasady wnoszenia opłat.
  3. Dobrowolne opuszczenie lokalu a zasady określania i zwrotu poniesionych przez wierzyciela opłat, w zależności od chwili, w której dłużnik lokal opuścił.
    
 10. Problematyka podatku VAT od opłat. Aktualny stan prawny i orzecznictwo SN.
   
 11. Zwolnienia od kosztów egzekucyjnych oraz obniżanie kosztów egzekucyjnych.
   
  1. Zakres zwolnienia od kosztów, za co płacą komornikowi jednostki organizacyjne Skarbu Państwa albo podmioty korzystające z ustawowego lub sądowego zwolnienia od kosztów sądowych.
  2. Zasady ponoszenia opłat komorniczych przez Miasta/Gminy/ jednostki organizacyjne samorządu, spółki kapitałowe samorządu.
  3. Zasady wnioskowania o obniżenie opłat komorniczych.
    
 12. Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych w postępowaniu egzekucyjnym oraz umiejscowienie tej należności w planie podziału.
   
 13. Egzekucja z nieruchomości.
   
  1. Szacowanie nieruchomości, a warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości. Wykorzystanie starszych operatów pozasądowych oraz poprzednich oszacowań sądowych.
  2. Nowe procedury szacowania nieruchomości. Obecność komornika przy tej czynności, a obecność Policji oraz osób forsujących zamknięcia nieruchomości.
  3. Sprzedaż nieruchomości a przejęcie nieruchomości na własność.
    
 14. Nowe zasady podziału sum uzyskanych z egzekucji.
   
  1. Kto i kiedy sporządza plan podziału.
  2. Jak łatwo weryfikować prawidłowość planu podziału.
  3. Środki usuwania uchybień w zakresie sporządzania planu podziału.
    
 15. Przedawnienie roszczeń w świetle nowelizacji przepisów.
   
  1. Nowa ustawa zmieniająca Kodeks cywilny w zakresie przedawnienia:
   • zakres podmiotowy stosowania – kim jest konsument w rozumieniu ustawy,
   • jak przedawniają się roszczenia, co do których nie skierowano dotąd sprawy do sądu,
   • jak przedawniają się roszczenia, co do których istnieje już tytuł wykonawczy,
   • jak przedawniają się odsetki od należności głównej.
     
 16. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.
Wykładowca

Sędzia Sądu Rejonowego Przewodniczący Wydziału Egzekucyjnego, stale sprawujący nadzór nad egzekucją komorniczą, doświadczony i ceniony trener z zakresu windykacji i egzekucji sądowo - komorniczej.

Miejsce

SOPOT
Szkolenie odbywa się w Hotelu Aqua Sopot - http://www.hotelaqua.pl/

WARSZAWA
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

W Warszawie w pobliżu miejsca szkolenia znajdują się hotele:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".

Warszawa
27-28.09.2018, czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
WROCŁAW
25-26.10.2018, czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)
Warszawa
29-30.11.2018, czwartek (10.30-16.30) - piątek (9.00 - 15.00)